Hyppää sisältöön

Osallisuutta edistävät ja syrjäytymistä ehkäisevät hankkeet

Ahkerasti yhdessä

Hankkeen kesto: 1.8.2017–31.7.2020

Hankkeessa parannetaan huonossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksia ja kohderyhmien kanssa toimivien järjestöjen toiminnan laatua ja vaikuttavuutta mm. välittämällä järjestöissä olevia pieniä työtehtäviä kohderyhmille ja järjestämällä maahanmuuttajien ja kantaväestön yhteistä tekemistä ja erilaisia neuvonta- ym. toimintaa ja kaupunginosatapahtumia, sekä tukemalla järjestöjen toimintaa mm. tarjoamalla valmennusta kohderyhmien kanssa toimimiseen.

Lue lisää hankkeesta

Baana – verkostomainen rekrytointimalli maahanmuuttajien työllistymiseen

Hankkeen kesto: 2016–2019

Päätavoitteena on purkaa työllistymisen esteitä ja luoda maahanmuuttajille konkreettisia väyliä työelämään ja yrittäjyyteen.

Lue lisää hankkeesta

From waste to taste -kiertotaloushanke

Hanke taistelee ilmastonmuutosta ja ruokahävikkiä vastaan. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa avataan hävikkiruokaravintola ja ruoankierrätyskeskus Helsinkiin. Hanke auttaa maahanmuuttajia, työttömiä nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä pääsemään kiinni työelämään.

Lue lisää hankkeesta

Hyty – Hyvinvointia oululaisille työnhakijoille sekä VÄYLÄ

Palvelussa suunnitellaan ja rakennetaan tulevaisuuden polkuja oululaisille, yli 25-vuotiaille vähintään yhden vuoden työnhakijana olleille. Palvelu on tarkoitettu myös työttömille maahanmuuttajille, joilla on riittävä suomen kielen taito eikä tulkkipalvelun tarvetta.

Hyvän mielen paikat

Hankkeen kesto: 1.1.2016–31.12.2018

Luodaan Hyvän mielen paikat edistämään osallisuutta ja työllistymistä ja ehkäisemään syrjäytymistä. Järjestetään luentoja, työpajoja, retkiä ja tapahtumia, sekä toteutetaan paikallisluotsi-koulutus ja –toiminta, jossa alueen ja sen mahdollisuudet (ulkoilupaikat, tapahtumat, luonto- ja kulttuurikohteet) tunteva henkilö toimii oppaana toisille. Yhdessä hankekunnassa keskitytään erityisesti maahanmuuttajiin.

Jane, jalkautuva neuvonta

Hankkeen kesto: 1.3.2018–29.2.2020

Hankkeessa edistetään yhdenvertaisuutta Helsingissä, kohderyhmänä kolmansista maista tulleet syrjäytymisvaarassa olevat. Hanke vie monikielisen palveluohjauksen, tiedon ja osallisuuteen aktivoivan toiminnan lähiöihin.

Kaupunkikylä 2025 – Uusia mahdollisuuksia maahanmuuttajien työllistymiseen

Hankkeen kesto: 1.2.2017–31.10.2019

Hankkeessa luodaan verkostoja, jotka vähentävät syrjäytymistä ja lisäävät osallisuutta yli 18-vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten työttömien tai työttömyysuhan alla olevien henkilöiden keskuudessa. Toiminta lisää oman osaamisen tunnistamista ja kehittää työelämävalmiuksia.

Kotoisa – kolmannen maan kansalaisten asuttamisen ja osallisuuden kehittämishanke

Hankkeen kesto 1.3.2018–31.12.2019

Hankkeessa kokeillaan erilaisia haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisen keinoja Jyväskylän alueella, mm. asiakasraadin, kokemusasiantuntijuuden, kotouttavan sosiaalisen kuntoutuksen sekä asumisen ohjauksen keinoin.

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen

Hankkeen kesto: 20.2.2017–19.2.2020

Taidelähtöisillä menetelmiä kehittämällä ja käyttämällä lisätään nuorten, maahanmuuttajien, erityisryhmien sekä kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä vahvistetaan käyttäjien henkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle -hanke

Hankkeen kesto: 1.8.2016–28.2.2019.

Hanke edistää maahanmuuttajien kiinnittymistä koillismaalaiseen työelämään, koulutusjärjestelmään ja kulttuuriin. Varsinaisen kohderyhmän muodostavat Koillismaalla asuvat työttömät ja työttömyysuhanalaiset maahanmuuttajat. Kohderyhmään kuuluvat myös maahanmuuttajille palveluja tarjoavat tahot ja niiden henkilöstö sekä maahanmuuttajien potentiaaliset työllistäjät ja niiden henkilöstö.

Lue lisää hankkeesta

Masto – maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden edistäminen -hanke

Masto-projektin tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajanaisten työmarkkinoille pääsyä valmentamalla heitä suomalaisiin toimintatapoihin ja yrittäjyyteen. Se myös vahvistaa voimaantumista ja osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentumista.

Lue lisää hankkeesta

Paikal-hanke

Hankkeen kesto: 1.6.2016–31.5.2019

Hankkeen tavoitteena on edistää työllistymistä, lisätä osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. Kaupunkien asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteistyötä lisäämällä etsitään ratkaisuja ja uusia toimintamalleja työllistymiseen. Erityisen tärkeää on estää nuorten, työttömien ja maahanmuuttajien syrjäytymistä.

Lue lisää hankkeesta

Paikallinen kehittäminen Lohjan keskustassa 2016–2018

Hankkeen kesto: 1.8.2016–30.9.2018

Vahvistetaan ja kehitetään paikallisia yhteisöjä, opetellaan kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämisen toimintatapaa ja aktivoidaan asukkaita yhteiseen toimintaan. Järjestetään tapahtumia, asukasiltoja ja sosiaalista osallisuutta edistäviä toimenpiteitä.

Lue lisää hankkeesta 

RUORI 2 – uutta suuntaa terveyteen, työ- ja toimintakykyyn

Hankkeen kesto: 1.9.2017–31.3.2019

Hankkeessa kehitetään työttömien työnhakijoiden ja työmarkkinoiden ulkopuolelle olevien työikäisten työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita asiakasta aktivoiden ja kuunnellen sekä lisätään kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien mahdollisuutta osallisuuteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kohderyhminä ovat työttömät työnhakijat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat työikäiset henkilöt, erityisesti yli 30-vuotiaat ja maahanmuuttajat Turussa, Naantalissa, Raisiossa ja Salossa.

Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä (SOPPI)

Hankkeen kesto: 1.4.2015-

Hankkeessa seuroille syntyy liiketoiminta-, palvelutuotanto- ja palveluosaamista sekä kokemusta julkisen sektorin yhteistyöstä. Lisäksi käytännön työssä löytyy uusia yhteistyömahdollisuuksia perinteisen julkisen sektorin hyvinvointialojen (sosiaali ja terveys) sekä ennakoivaan työhön luontaisesti panostavien päiväkodin, esikoulun ja koulun kanssa.

Suomen kieli sanoo tervetuloa 2: Osallisuuden kieltä oppimassa

Hankkeen kesto: 2.4.2018–31.3.2021

Hankkeessa luodaan multimediamateriaali demokratian kielestä kotoutumisen riskiryhmien käyttöön. Jokaisessa työvaiheessa pidetään mukana kohderyhmän edustajia. Hankkeen tärkeimpänä kohderyhmänä ovat yksin maahan saapuneet, juuri aikuistuneet nuoret sekä pienten lasten äidit.

Lue lisää hankkeesta

Varikko Etelä-Savo, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjala

Hankkeen kesto: 2015–2017

Hankkeessa kehitetään Varikko – matalan kynnyksen kuntouttavat päivä- ja työtoimintapisteet kuntien ym. verkostokumppanien ja ViaDia -yhdistysten yhteistyönä. Varikoilla tuetaan erityisesti väestöryhmiä, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantamista ja sosiaalisen osallisuuden tukemista, ennen kuin työllistyminen avoimille työmarkkinoille on mahdollista. Näitä ryhmiä ovat mm. pitkäaikaistyöttömät, asunnottomat, rikoskierteissä olevat ja kulttuuritaustansa vuoksi vaikeasti työllistyvät henkilöt.

Lisätietoa Etelä-Savon Varikko-hankkeesta 
Lisätietoa Pohjois-Savon varikko-hankkeesta 

Yhdessä enemmän – maahanmuuttajat osana yhteisöä

Hankkeen kesto: 1.1.2017–31.12.2018

Hankkeen tavoitteena on kiertävän maahanmuuttajaneuvontamallin luominen hankekuntiin digitaalisia neuvontapalveluja hyödyntäen ja kehittäen. Lisäksi hankkeessa kasvatetaan kantaväestön ja maahanmuuttajien vuorovaikutusta asukasyhteistyöllä ja lähiötyöskentelyllä.

Lue lisää hankkeesta

Yhteinen kaupunki – hyvinvointia taiteesta

Hankkeen kesto: 1.3.2107–31.3.2018

Hankkeen yleisenä tavoitteena on kokeilla ja arvioida erilaisia osallistavia taidelähtöisiä menetelmiä maahanmuuttajien kotoutumiseen ja koko yhteisön kaksisuuntaiseen kotoutumiseen Kemin kaupungissa.

Elämyksillä osaksi yhteiskuntaa (ELO)

Hankkeen kesto: 1.2.2017–31.1.2019

tavoitteena on edistää osallisuutta ja vuorovaikutusta maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä. Hankkeessa kehitetään kansalaislähtöisiä toimintamalleja kotoutumisen tukemiseen elämyksellinen Aistien-tilan avulla.

Elämän Pitkospuut -hanke

Tavoitteena oli luoda täysin uudentyyppisen opinnollisen kuntoutuksen menetelmä ja malli, joka tukee elämän taitekohdissa olevien ihmisten hyvinvointia kuten sosiaalista osallisuutta, elinikäistä oppimista, työelämävalmiuksien parantamista ja ylläpitämistä, sekä syrjäytymiskehityksen pysäyttämistä. Hanke toteutettiin Keski-Karjalan alueella, jossa on selkeää tarvetta uudentyyppiselle aktivoivalle opinnollisen kuntoutuksen hankkeelle, koska alueella on väkilukuun nähden paljon maahanmuuttajia, romaneita ja pitkäaikaistyöttömiä sekä työelämän ulkopuolella syrjäytymisvaarassa olevia ja elämänhallintaansa tukea kaipaavia henkilöitä.

Lue lisää hankkeesta

Laavu
Hankkeen kesto: 1.1.2015–31.12.2017

Hankkeessa luodaan ja kokeillaan uudenlaisia toimintamalleja ja menetelmiä, joilla parannetaan työnhakijoiden ohjautumista työelämään Pudasjärvellä. Hankkeen kautta edistetään ja tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien tai jo syrjäytyneiden kuntalaisten osallisuutta ja työllistymistä. Hankkeessa myös kehitellään yhdistysten, yritysten ja kaupungin välille toimintamalli, jolla työllistyminen taataan jatkossakin. Osallistavan budjetoinnin avulla haetaan uusia kumppanuuksia ja tapoja tuottaa palveluja kuntalaisille.

Minun tulevaisuuteni!

Hankkeen kesto: 1.12.2014–31.12.2016

Projekti tähtää maahanmuuttajataustaisten, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien 17-30-vuotiaiden, tulevaisuutensa työidentiteetin löytämiseen tarjoamalla räätälöidysti monimuotoista, tarpeeseen perustuvaa ja kohderyhmän edustajien kanssa yhdessä suunniteltua tuki- ja valmennustoimintaa.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin

Tasa-arvoinen kuntalainen – TAKU

Hankkeen kesto: 1.4.2016–30.9.2017

Hankkeen tavoitteena on lisätä kolmansista maista tulevien, erityisen haavoittuvassa asemassa olevien, maahanmuuttajien hyvinvointia ja osallisuutta heidät paremmin saavuttavien neuvontapalveluiden ja tasavertaista kuntalaisuutta vahvistavan tiedon avulla.