Hyppää sisältöön

Perheryhmäkotien ohjauksen ja valvonnan kehittämishanke

Valtakunnallinen perheryhmäkotien ohjauksen ja valvonnan kehittämishanke selkeyttää eri viranomaisten välistä työnjakoa ja kehittää yhteistyötä perheryhmäkotien ohjauksessa ja valvonnassa. Hanke toteutetaan vuosina 2023–2025.

Hankkeessa kehitetään viranomaisten yhteistyötä ja luodaan toimintamalli perheryhmäkotien ohjaukseen ja valvontaan 

Perheryhmäkotien ohjauksen ja valvonnan kehittämishanke toimii valtakunnallisesti, keskittyen alueille, joissa on tällä hetkellä, tai joille on tulossa perheryhmäkotitoimintaa. Hankkeen taustalla ovat lainsäädännölliset muutokset, joiden myötä eri viranomaisten välisiä vastuita ja yhteistyötä perheryhmäkotien ohjauksessa ja valvonnassa on ollut tarve selkeyttää.

Kotoutumislakia uudistetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten asumisen ja tuen järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2023 alkaen kunnilta hyvinvointialueille. 1.1.2025 voimaan tulevan kotoutumislain kokonaisuudistuksen myötä (KOTO24) hyvinvointialue järjestää ilman huoltajaa maassa asuvien lasten ja nuorten asumisen, hoivan, huolenpidon ja kasvatuksen sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina. Kun lakimuutos tulee voimaan, myös perheryhmäkodeista tulee ympärivuorokautista sosiaalihuollon palvelua.

Vuoden 2024 loppuun asti voimassa olevan kotoutumislain perusteella perheryhmäkotien ohjaus ja valvontatehtävät ovat kuuluneet ELY-keskuksille. 1.1.2023 mukaan tulivat hyvinvointialueet, jotka ohjaavat ja valvovat järjestämisvastuulleen kuuluvia palveluita. 1.1.2025 lähtien vastuu ohjauksesta ja valvonnasta jakautuu ELY-keskusten, hyvinvointialueiden, aluehallintovirastojen (AVI) ja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) kesken. 

Hankkeen ydintehtävänä on selkeyttää eri viranomaisten roolit ja tehtävät perheryhmäkotien ohjauksessa ja valvonnassa sekä luoda yhteistyökäytännöt ja rakenteet viranomaisten väliselle yhteistyölle. Hankkeen lopputuotoksena syntyy perheryhmäkotien ohjauksen ja valvonnan toimintamalli, joka sisältää valtakunnallisen ohjeistuksen ja suositukset. Hanke jakaa ohjeistuksen ja suositukset eteenpäin eri toimijoille ja järjestää aiheesta tarvittavaa koulutusta.

Hanke tekee kehittämistyötä yhteistyössä ELY-keskusten, hyvinvointialueiden, aluehallintovirastojen, Valviran, kuntien sekä työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Hanke myös tukee hyvinvointialueita perheryhmäkotitoiminnan kehittämisessä ja siirtymässä sosiaalihuoltolain alaiseksi toiminnaksi, sekä hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyötä ilman huoltajaa maassa olevien lasten ja nuorten palveluiden yhteensovittamisessa.

Hanketta koordinoi Pirkanmaan ELY-keskus. Hanke toteutetaan osana työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelmaa, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) uudelleensijoittamisen erillismäärärahalla.

Lisätietoja:

Hankkeen työntekijöiden yhteystiedot:
Salla Korhonen, projektiasiantuntija, p. 0295 036 250, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
Heidi Tofferi, projektiasiantuntija, p. 0295 036 327, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneet
Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma