I partnerskapsbarometern har man utrett samarbetet för att främja integration

20.5.2021 8.51 | Publicerad på svenska 24.5.2021 kl. 11.42
Nyhet

Torsdagen den 19 maj 2021 publicerades den första partnerskapsbarometern som ger information om nuläget och utvecklingsbehoven inom integrationsarbetet. Partnerskapsbarometern är en del av arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram för integration. Programmet syftar till att öka samarbetet mellan aktörerna när det gäller att främja integrationen och samhällets mottaglighet.

För partnerskapsbarometern genomfördes vid årsskiftet 2020–2021 en enkät som nådde nästan 800 respondenter som arbetar med integrationsfrämjande. Bland respondenterna fanns ett stort antal aktörer från olika samhällsområden, såsom organisationer, kommuner, statsförvaltningen och utbildningsorganisationer.

Enligt partnerskapsbarometern fungerar det integrationsfrämjande samarbetet för närvarande bättre på lokal nivå än på riksomfattande nivå. Respondenterna gav på skalan 1–10 ett totalbetyg på 6,8 för samarbetet på kommunnivå. Totalbetyget för samarbetet på regional nivå var 6,1 och på nationell nivå 5,5. Syftet med partnerskapsprogrammet för integration är också att öka det sektorsöverskridande samarbetet. Partnerskapsbarometern visade att många aktörer inom den privata och tredje sektorn upplever att de inte har tillräckliga möjligheter att föra dialog med myndigheterna och bli hörda i beslutsfattandet.

Enligt enkäten finns det god tillgång till information om integrationsfrämjande. Över hälften av respondenterna upplevde att den information som deras organisation producerar utnyttjas på kommunnivå. Knappt hälften av respondenterna upplevde att den information som organisationen producerar kommer att utnyttjas på regional och nationell nivå. I partnerskapsbarometern konstateras att ett centralt utvecklingsmål är att etablera god praxis. Nästan hälften av respondenterna bedömde att de verksamhetsmodeller som konstaterats vara bra inte utnyttjas i tillräcklig utsträckning i integrationsarbetet. Respondenterna önskade att nya metoder och möjligheter för samarbete utvecklas inom partnerskapsprogrammet för integration.

Partnerskapsbarometern genomfördes nu för första gången. I fortsättningen genomförs partnerskapsbarometern vartannat år för att tillhandahålla information om partnerskap för att främja integration och samhällets mottaglighet. Publikationen Partnerskapsbarometern 2020 finns tillgänglig via länken under ytterligare information.

Ytterligare information:
Partnerskapsbarometern 2020 (Arbets- och näringsministeriets publikationer 2021: 35) (på finska)
Partnerskapsprogrammet för integration
 

Tillbaka till nyheter