Hyppää sisältöön

Kunnan kotouttamisohjelman laadinta:
Kotouttamisohjelma on osa laajempaa kuntastrategiaa

Kunnan kotouttamisohjelma on yksi ohjelmista ja suunnitelmista, joiden tulee perustua kuntastrategiaan. Valtuuston hyväksymän kuntastrategian lisäksi kunta tarvitsee useita poikkihallinnollisia strategian toteuttamisohjelmia. Ne johdetaan kuntastrategiasta, ja niiden tarkoitus on tukea ja toteuttaa yhteisiä tavoitteita. 

Joillakin alueilla on laadittu alueellinen maahanmuuttostrategia tai pakolaisten kuntiin sijoittamisen strategia. Joidenkin maakuntien maakuntaohjelmassa on voitu ottaa huomioon kotoutumisen edistämiseen liittyviä teemoja. Nämä alueelliset ohjelmat on hyvä ottaa huomioon paikallisessa kotouttamisohjelmassa.

Kotouttamisohjelma heijastelee valtakunnallisia teemoja

Kunnan kotouttamisohjelman tulisi heijastella valtakunnallisia teemoja, joita nostetaan esiin Valtion kotouttamisohjelmassa (VALKO). VALKO laaditaan hallituskausittain, ja sen tarkoituksena on viedä eteenpäin hallitusohjelman teemoja, jotka liittyvät kotouttamiseen. ”Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista” on korvannut VALKO:n hallituskaudella 2019–2023. 

Hyvä kotouttamisohjelma vie kuntatasolla eteenpäin sekä kuntastrategiassa, alueellisessa strategiassa että valtion kotouttamisohjelmassa tärkeiksi katsottuja teemoja.

Kotouttamisohjelma toimii työkaluna kunnassa toimiville kotoutumista edistäville tahoille. Kotouttamisohjelmassa asetetaan paikalliset tavoitteet kotoutumisen edistämiselle ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Kun kunnan kotouttamisohjelman lukee, saa kuvan siitä, miten juuri kyseisessä kunnassa toimitaan kotoutumisen edistämiseksi kunnan eri sektoreilla ja muiden toimijoiden kuten oppilaitosten, järjestöjen ja yritysten palveluissa ja toiminnassa.

Kotouttamisohjelman pohjan muodostaa kuva kunnan toimintaympäristöstä ja sen muutoksista: Millaisia maahanmuuttaneita kunnassa asuu? Mitkä ikä- ja kansalaisuusryhmät kunnassa korostuvat? Millaiset ovat väestöryhmien väliset suhteet ja kunnan vastaanottavuus? Miten tulevaisuuteen tulisi varautua?

Kansainvälistyminen, erilaiset maahanmuuttaneiden ryhmät kuntalaisina ja onnistunut kotoutumisen tuki edellyttävät kunnan eri sektorien ja muiden kunnassa toimivien, kuten järjestöjen, yritysten, oppilaitosten ja työllisyyspalveluiden yhteistyötä ja yhteistyön huolellista suunnittelua. Kotouttamisohjelma voi olla tiekartta kunnan menestykseen kotoutumisen edistämisessä. 

Tukea suunnitteluun ja päivittämiseen muiden kuntien kotouttamisohjelmista

Kotoutuminen.fi:ssä on julkaistu kuntien kotouttamisohjelmia. Noin 2/3 Suomen kunnista on voimassa tai tekeillä oleva kunnan tai seutukunnan kotouttamisohjelma. Kun kuntiin on jäämässä tilapäistä suojelua saavia Ukrainan sotaa pakenevia, ovat monet kunnat joko laatimassa ensimmäistä kotouttamisohjelmaansa tai päivittämässä kotouttamisohjelmaa. Kunnan voimassa oleva kotouttamisohjelma on edellytys korvausten saamiselle kansainvälistä suojelua tai tilapäistä suojelua saavista. 

Muiden kuntien kotouttamisohjelmista voi saada vinkkejä oman kunnan ohjelman laatimiseen. On hyvä muistaa, että kuntien tilanteet vaihtelevat eivätkä eri kuntien tarpeet vastaa aina toisiaan. Kotouttamisohjelmaa ei siten voi kopioida toiselta kunnalta. 

Keskeistä on kotouttamisohjelman tekemisen prosessi ja eri toimijoiden sitouttaminen yhteistyöhön sekä kunnan päättäjien sitoutuminen kotoutumisen edistämisen tavoitteisiin

Kotoutuminen.fi:ssä on julkaistu myös tarkistuslista kunnan kotouttamisohjelman laatimisen tueksi.

Lisätietoja:

Kunnan kotouttamisohjelma
Kunnan tehtävät
Kuntien kotouttamisohjelmat alueittain