Hyppää sisältöön

Kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuki vuonna 2024 saapuneiden kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien vastaanotosta

Työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelmasta (Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma) maksetaan kunnille ja hyvinvointialueille valtionavustuksena lisätukea kuntaan ja hyvinvointialueeseen kuuluviin kuntiin saapuvien kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien kiintiöpakolaisten (nk. hätätapaukset) vastaanotosta. Lisätuella pyritään nopeuttamaan pakolaiskiintiöön kuuluvien kiireellistä uudelleensijoittamista tarvitsevien kiintiöpakolaisten sijoittamista kuntiin sekä tukemaan palveluiden saatavuutta kunnissa ja hyvinvointialueilla. 

Kunnat ja hyvinvointialueet voivat hakea lisätukea vuonna 2024 kuntaan tai hyvinvointialueeseen kuuluvaan kuntaan saapuneiden kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien kiintiöpakolaisten vastaanotosta 1.2.2024 alkaen. Kuntien ja hyvinvointialueiden tulee toimittaa hakemus vuonna 2024 kuntaan tai hyvinvointialueeseen kuuluviin kuntiin saapuneista kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevista kiintiöpakolaisista 30.6.2025 mennessä. 

Kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuen haku toteutetaan vuosittain Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelman ohjelmakauden (2022–2027) ajan. Lisätuen ehtojen tulee kuitenkin täyttyä kyseistä vuotta koskevan ohjeen mukaisesti ja tukea on haettava ohjeiden mukaisena aikana.

Vuonna 2023 kuntaan saapuneiden kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien henkilöiden vastaanotosta haettavaan lisätukeen sovelletaan 21.12.2022 annettua ohjetta.

Ohje kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuen hakemiseen vuodelta 2023

Lisätuen tiedot

  • Kunnan tulee sitoutua ennakkoon vastaanottamaan vähintään viisi kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevaa kiintiöpakolaista kalenterivuoden aikana.
    • Kunnan on sovittava vastaanottoon varautumisesta ELY-keskuksen kanssa ennakkoon kirjallisesti.
    • Kunnalla tulee olla myös ELY-keskuksen kanssa tehty sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä ja voimassa oleva kotouttamisohjelma.
    • Hyvinvointialueelle maksettavan lisätuen edellytyksenä ei ole ennakkotieto vastaanottoon varautumisesta, sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä tai kotouttamisohjelma.
  • Lisätukea voidaan myöntää kunnalle ja hyvinvointialueelle 2 000 euroa jokaisesta kuntaan tai hyvinvointialueeseen kuuluvaan kuntaan vastaanotetusta kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevasta kiintiöpakolaisesta.
  • Tuki haetaan sen jälkeen, kun kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevat kiintiöpakolaiset ovat saapuneet kuntaan.

Kuntien varautuminen kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien vastaanottoon

Lisätuen maksamisen edellytyksenä kunnille on, että kunta on sopinut ELY-keskuksen kanssa varautumisesta vähintään viiden kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien kiintiöpakolaisten vastaanottoon vuoden 2024 aikana. Kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien kiintiöpakolaisten vastaanottoa ja toimintaohjelman lisätuen hakemista suunnittelevien kuntien tulee sopia vastaanotosta kirjallisesti ELY-keskuksen kanssa ennen kuntaan vastaanotettavien henkilöiden varsinaista valintaa. ELY-keskus välittää tiedot varautuneista kunnista toimintaohjelmalle. 

Lisätuen hakeminen

Kunnat ja hyvinvointialueet hakevat lisätukea aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa sahkoinenasiointi.ahtp.fi. Hakemuksen liitteeksi tulee täyttää henkilöluettelo niistä henkilöistä, joista kunta tai hyvinvointialue hakee lisätukea. Henkilöluettelona täytyy käyttää lomaketta ”Toimintaohjelma/kiir.uud.sij./henkilöluettelo/2024”. Muita mahdollisia henkilöluetteloita ei hyväksytä hakemuksen liitteeksi.

KEHA-keskus vastaa maksatushakemusten asiatarkastuksista, maksatuspäätösten tekemisestä ja myönnettävien tukien maksatuksista. 

Lue tarkemmin lisätuen hakemisesta alla olevista ohjeista.

Henkilötietojen käsittely

Kuntien ja hyvinvointialueiden hakemusten liitteenä toimitettavaan henkilöluetteloon kerätään vain lisätuen myöntämisen kannalta tarpeellinen tieto. Henkilöluettelon tietoja käsitellään vain osana lisätuen maksatusprosessia ja mahdollisissa tarkastuksissa. Tietoja käsitellään salassa pidettävinä, eikä niitä luovuteta muille virastoille tai valtionhallinnon ulkopuolisille toimijoille.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä tem.fi:stä

Hakuohje ja lisätiedot:
Ohje lisätuen hakemiseen (2024)
Henkilöluetteloliite (2024)
Ohjeita maksatuksen hakemiseen
Päätös kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuesta vuonna 2024