Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för flyktingar som anlänt till kommunen eller en kommun som hör till välfärdsområdet 2023 kan sökas 1.2.−30.4.2024

Utgivningsdatum 22.1.2024 12.30 | Publicerad på svenska 22.1.2024 kl. 13.20
Nyhet

Arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommunerna och integrationsstöd (Handlingsprogrammet för anvisande till kommunerna) stöder anvisning till kommunerna och mottagandet genom att bevilja ytterligare ekonomiskt stöd. Tilläggsstöd betalas förutom till kommunerna också till välfärdsområdena i fortsättningen. Kommunerna och välfärdsområdena kan från och med den 1 februari 2024 ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen.

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen är avsedd för ordnande och utveckling av mottagandet och integrationen av flyktingar i kommunerna och välfärdsområdena.

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen beviljas för följande personer som har flyttat till kommunerna eller till en kommun i välfärdsområdet 2023: 

  • kvotflyktingar
  • personer som i ett asylförfarande har fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd (grund för uppehållstillstånd: 87 och 88 § i utlänningslagen)
  • familjemedlemmar och andra anhöriga till personer som fått uppehållstillstånd genom familjeåterförening och som får internationellt skydd (grund för uppehållstillstånd: 114 § och 115 § i utlänningslagen)
  • personer som fått uppehållstillstånd av individuella och mänskliga skäl (grund för uppehållstillstånd: 52 §)

Endast den första faktiska hemkommunen eller det välfärdsområde som kommunen hör till är berättigad till ersättning.

Kommunerna och välfärdsområdena beviljas också tilläggsstöd för brådskande vidarebosättning

Kommuner och välfärdsområden kan fr.o.m. 1.2.2024 ansöka om tilläggsstöd för mottagande av kvotflyktingar som är i behov av brådskande vidarebosättning och som år 2024 anländer till kommunen eller till en kommun som hör till välfärdsområdet. Tilläggsstöd beviljas för personer som anländer till Finland som kvotflyktingar och som UNHCR har fastställt vara i behov av brådskande vidarebosättning på grund av sin situation (s.k. akuta fall). Tilläggsstöd kan sökas när kvotflyktingar med behov av brådskande vidarebosättning har flyttat till kommunen.

Utvecklings- och förvaltningscentret sakgranskar ansökningar om utbetalning, fattar beslut om utbetalning och betalar ut beviljade stöd. Kommunerna och välfärdsområdena ansöker om tilläggsstöd i regionförvaltningens e-tjänst på sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv

Tilläggsstöd inom ramen för handlingsprogrammet för anvisande av flyktingar till kommunerna och integrationsstöd betalas i form av statsunderstöd från AMIF-fondens separata anslag för vidarebosättning.

Läs mer: 
Tilläggssdel till den kalkylerade ersättningen
Tilläggsstöd för brådskande vidarebosättning 2024

Tillbaka till nyheter