Hoppa till innehåll

Nyheter

Guider, broschyrer och servicenummer erbjuder kvinnor, barn och familjer stöd i undantagsförhållanden
7.5.2020 | Nyhet
Kvinnor, barn och familjer erbjuds stöd på flera språk i coronavirusläget. Stöd erbjuds för såväl distansstudier som för dem som upplever våld i nära relationer eller råkar ut för brott. Stödtjänsterna för kvinnor, barn och familjer fungerar i undantagsförhållanden som till exempel en distans- och telefontjänst. Till nyheten samlade vi nyttiga länkar som kan delas vidare och tas fram i en kundbetjäningssituation.
Handlednings- och rådgivningstjänster når inte alla som behöver hjälp
6.5.2020 | Nyhet
Handlednings- och rådgivningstjänsterna med låg tröskel för invandrare är splittrade i Finland i fråga om tillgänglighet, serviceutbud och resurser. Det finns inte lika tillgång till tjänster på riksnivå för klienterna. Detta framgår av slutrapporten om utredningen Handlednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel för invandrare som gjorts på uppdrag av arbets- och näringsministeriet. I rapporten finns även rekommendationer för utveckling av ett servicenätverk.
InfoFinland samlade tips för beställare av översättningar
19.3.2020 | Nyhet
Flerspråkig kommunikation och översättning till andra språk än finska, svenska och engelska kan vara någonting helt nytt för många myndigheter och kommuner. InfoFinlands webbredaktion är van vid att översätta information till 12 olika språk och samlade tips om hur man producerar översättningar på olika språk.
Specialunderstöd för kompetenscenterverksamhet för invandrare kan sökas
4.2.2020 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet delar ut 4 miljoner euro för kompetenscenterverksamhet för invandrare som specialunderstöd i form av statsunderstöd. Syftet med understödet är att påskynda invandrarnas väg till utbildning och sysselsättning samt att undanröja problemen i samband med tillgången på kompetent arbetskraft. Det sker med förvaltningsövergripande samarbete och med stödåtgärder. Understöd kan sökas under tiden 4.2–13.3.2020.
Ansökan om specialunderstöd för kompetenscentrumverksamhet för invandrare öppnas i februari
29.1.2020 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet (ANM) delar ut statsunderstöd i form av specialunderstöd för kompetenscentrumverksamhet för invandrare. Ansökan öppnas i början av februari. Syftet är att försnabba invandrarnas utbildnings- och sysselsättningsstigar samt att undanröja problemen i samband med tillgången på kunnig arbetskraft. Det sker med förvaltningsövergripande samarbete och med stödåtgärder.
Översikt över integration 2019: Integration är en flerdimensionell helhet
21.1.2020 | Nyhet
Sysselsättning är inte i sig ett tecken på lyckad integration och det finns inte bara en enskild mätare för integration, konstateras i arbets- och näringsministeriets översikt över integration som gavs ut den 21 januari 2020.
Arbets- och näringsministeriet beviljar 10 organisationer organisationsfinansiering för arbete som främjar jämställdhet mellan könen
16.1.2020 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet (ANM) beviljar organisationerna sammanlagt 590 000 euro i understöd för integrationsfrämjande arbete 2020. Med det statliga specialunderstödet finansieras projekt som syftar till att öka invandrarnas kunskaper om samhället, i synnerhet när det gäller jämställdhet mellan könen, sexualhälsa, självbestämmanderätt och skadliga traditioner. Den verksamhet som finansieras främjar människas möjligheter att på ett positivt sätt växa och utvecklas som individ, oberoende av kön, ålder eller familjesituation.
Etno har publicerat material om kommunalvalet på flera språk
6.5.2021 | Nyhet
Delegationen för etniska relationer (Etno) har publicerat information om kommunalvalet på sju språk. Med hjälp av materialet uppmuntras flerspråkiga kommuninvånare att påverka och rösta i kommunalvalet i juni 2021.
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande ökade i mars med cirka tusen
4.5.2021 | Nyhet
Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån arbetsförmedlingsstatistikens registeruppgif-ter.
Det riksomfattande utvecklingsansvaret för integrationsutbildningen utvidgas
27.4.2021 | Nyhet
Den riksomfattande utvecklingen i anslutning till integrationsutbildning inleddes vid ingången av året på en bredare front än tidigare, när närings-, trafik- och miljöcentralerna fick nya utvecklingsresurser för skötseln av uppgiften. I det utvecklingsarbete för integrationsutbildningen som inleddes i början av 2021 kartläggs faktorer som påverkar kvaliteten på integrationsutbildning som genomförs i form av arbetskraftsutbildning och utvecklas utbildningen.
Arbets- och näringsministeriet publicerar information på flera språk och i lättläst version om begränsningar och kostnadsstöd för restauranger
21.4.2021 | Nyhet
Coronapandemin har betonat behovet av aktuell, begriplig och flerspråkig information. Arbets- och näringsministeriet (ANM) vill stödja tillgången till information för företagare med ett främ-mande språk som modersmål som bor i Finland och främja olika språkgruppers ställning i samhället. Aktuell information om begränsningar och kostnadsstöd som gäller restauranger har publi-cerats på flera språk och lättläst finska.
Ansökningstiden för tilläggsdelen till den kalkylerade ersättning förlängs fram till 14.5.
27.4.2021 | Nyhet
Genom arbets- och näringsministeriets Sylvia-projektet betalas kommunerna ekonomiskt stöd för mottagande av flyktingar. Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen kan sökas fram till den 14 maj 2021. Ansökan lämnas till UF-centret.
En utvärderingsrapport om samhällsorientering på eget språk har publicerats
9.4.2021 | Nyhet
Finlands Flyktinghjälp har publicerat en utvärderingsrapport om samhällsorientering på eget språk, som har utvecklats som en del av projektet Navigator. Samhällsorientering på det egna språket är en kurs som hjälper personer som ska integreras i initialskedet att förstå det finländska samhället och den finländska kulturen.
Ministeriets anvisning om ersättning för kostnader för främjande av integration har uppdaterats
16.4.2021 | Nyhet
Anvisningen om de ersättningar enligt integrationslagen som betalas till kommunerna har uppdaterats vid arbets- och näringsministeriet. De uppdateringar som gjorts i anvisningen gäller utbetalning av ersättningar. Nivån på de ersättningar som betalas till kommunerna har förblivit oförändrad.
IOM:s broschyr för kvotflyktingar till stöd för jobbsökningen finns nu tillgänglig på sju språk
30.3.2021 | Nyhet
Internationella migrationsorganisationen IOM har gjort en broschyr som stöder jobbsökningen för kvotflyktingar i Finland. Broschyren finns nu tillgänglig på finska, svenska, engelska, franska, arabiska, swahili och tigrinska.
Ansökningstiden för tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen som betalas till kommunerna pågår
1.4.2021 | Nyhet
Genom arbets- och näringsministeriets Sylvia-projektet betalas kommunerna ekonomiskt stöd för mottagande av flyktingar. Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen kan sökas fram till den 30 april 2021.
Ökningen av antalet utländska arbetslösa arbetssökande under pandemin förklaras av att arbetskraften koncentreras till Nyland
11.3.2021 | Nyhet
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande har ökat jämfört med föregående år. Enligt sysselsättningsöversikten för februari förklaras tillväxten av att coronapandemin och arbetskraften har koncentrerats till Nyland.
Arbets- och näringsministeriet har publicerat ett program för att främja mångfald i arbetslivet
17.3.2021 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet (ANM) har startat ett åtgärdsprogram som främjar mångfalden och inkluderingen i arbetslivet ur invandrarnas synvinkel. Syftet med programmet är att öka kunskapen om arbetslivets mångfald och mottaglighet.
Specialunderstöd utlyses för kompetenscentrumverksamhet för invandrare
17.3.2021 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet beviljar 3 miljoner euro i statsunderstöd i form av specialunderstöd för kompetenscentrumverksamhet för invandrare. Dessutom finns cirka 1 066 000 euro i anslag tillgängligt i budgeten för 2020. Understöd kan sökas under tiden 17 mars–20 april 2021.
Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar covid-19-vaccinationer för personer utan hemkommun
11.3.2021 | Nyhet
Rekommendationen om covid-19-vaccinationer har getts till kommuner och samkommuner och den gäller personer som inte har hemkommun i Finland eller som inte har rätt att använda förebyggande offentliga hälsovårdstjänster i Finland.
Alla nyheter