Hoppa till innehåll

Nyheter

Den svaga konjunkturen inom byggbranschen har ökat arbetslösheten bland utlänningar
20.2.2024 | Nyhet
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande ökar. Ökningen förklaras av att ukrainare som fått tillfälligt skydd övergår till att bli arbets- och näringskunder och av att den utländska befolkningen ökar i Finland.
Arbetsrelaterad utnyttjande bekämpas med ett omfattande åtgärdsprogram
16.2.2024 | Nyhet
Åtgärdsprogrammet mot arbetsrelaterat utnyttjande innehåller lagstiftningsreformer, ökat samarbete och informationsutbyte mellan myndigheterna samt satsningar på rådgivning och ökad medvetenhet i olika skeden. Flera åtgärder syftar till att öka myndighetssamarbetet och informationsutbytet.
En ny helhetsöversikt över integration har publicerats
14.2.2024 | Nyhet
Helhetsöversikten över integration 2023 ger en allmän bild av integrationsläget i Finland. Publi-kationen består av två delar, av vilka den första med hjälp av olika indikatorer beskriver föränd-ringar i integrationsläget i förhållande till situationen för fyra år sedan. Den andra delen består av forskningsartiklar.
Utredning: Samhällsorientering på flera språk kräver samarbete mellan kommunerna
25.1.2024 | Nyhet
För att samhällsorientering på flera språk ska kunna ordnas på ett kostnadseffektivt sätt krävs att kommunerna samarbetar med varandra, och det behövs även samordning mellan regionerna och på nationell nivå. Orientering på distans och hybridorientering kan stödja deltagandet för invandrare som bor i glesbygden. Den utredning som arbets- och näringsministeriet beställde i maj 2023 ger rekommendationer om att orienteringen ska genomföras på ett högklassigt och enhetligt sätt på olika håll i Finland.
Antalet första integrationsplaner steg till en rekordhög nivå 2023
26.1.2024 | Nyhet
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande var 44 054 i december, vilket är 15 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Antalet första integrationsplaner steg till en rekordhög nivå ifjol. 
Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för flyktingar som anlänt till kommunen eller en kommun som hör till välfärdsområdet 2023 kan sökas 1.2.−30.4.2024
22.1.2024 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommunerna och integrationsstöd (Handlingsprogrammet för anvisande till kommunerna) stöder anvisning till kommunerna och mottagandet genom att bevilja ytterligare ekonomiskt stöd. Tilläggsstöd betalas förutom till kommunerna också till välfärdsområdena i fortsättningen. Kommunerna och välfärdsområdena kan från och med den 1 februari 2024 ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen.
Det relativa sysselsättningstalet för utlänningar har börjat minska
22.12.2023 | Nyhet
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande var 38 380 i november, vilket är 15 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Det relativa sysselsättningstalet för utlänningar låg under första hälften av 2023 på en högre nivå än före coronakrisen, men nu har trenden för det relativa sysselsättningstalet börjat sjunka på grund av den försvagade konjunkturen.
Delta med programinnehåll till evenemanget Integration 2024!
17.1.2024 | Nyhet
Evenemanget Integration 2024 äger rum 14–15 november 2024 i Åbo. Nu har du möjlighet att delta i planeringen av evenemanget med  programinnehållsförslag! I år är programplaneringen öppen för alla som är intresserade av vara med och bidra till evenemangets programminnehåll. Evenemangets programplaneringsteam sammanställer programmet utifrån de inkomna förslagen. Programförslagen ska lämnas in senast den 18 februari 2024. 
Kommunerna och välfärdsområdena har satsat på samarbete, men upplever att ansvar och samarbetspraxis fortfarande delvis är oklara
21.11.2023 | Nyhet
Enligt en enkät som genomförts av arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommunerna (AMIF) upplever kommunerna och välfärdsområdena att det fortfarande finns oklarheter i ansvarsfördelningen och samarbetspraxisen i anslutning till främjande av integration och mottagande av flyktingar. Enligt respondenterna är samarbetet mellan kommunen och välfärdsområdet samt andra regionala och lokala aktörer dock intensivt och det integrationsfrämjande arbetet och mottagandet av flyktingar utvecklas aktivt.
Antalet permitterade fortsätter att öka, toppen väntas i början av 2024
21.11.2023 | Nyhet
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande var 36 894 i oktober, vilket är 14 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Arbetslösheten ökar för närvarande i synnerhet på grund av att antalet permitteringar ökar.
Diskriminering och ensamhet påverkar invandrarnas välbefinnande
7.11.2023 | Nyhet
Enligt Institutet för hälsa och välfärds färska undersökning MoniSuomi mår den invandrade befolkningen i Finland i genomsnitt bra. Upplevelsen av delaktighet och trygghet i det dagliga livet var relativt stark. En del invandrare upplever dock ensamhet och diskriminering.
Utredning: språkkunskaper är en väsentlig faktor för sysselsättningen av ukrainare som får tillfälligt skydd
1.11.2023 | Nyhet
Enligt en färsk utredning har ukrainare som får tillfälligt skydd fått ett gott mottagande i Finland. Det centrala i sysselsättningen är betydelsen av språkkunskaper.
Faktasida förklarar de integrationsfrämjande tjänsterna i siffror 
31.10.2023 | Nyhet
Hur många invandrade fick en integrationsplan i fjol? På vilka språk kan nyanlända få basinformation om Finland? Vilka är de genomsnittliga kostnaderna per klient och år för integrationsutbildning i form av arbetskraftsutbildning? 
Sysselsättningsgraden för utlänningar var fortsatt hög
26.9.2023 | Nyhet
I augusti fanns det 37 608 utländska arbetslösa arbetssökande. De utgjorde 15 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Jämfört med föregående år ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 14 procent (4 675 personer). 
Arbetsministeriet bereder lagändringar som gäller uppehållstillstånd på grund av arbete
8.9.2023 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet bereder lagändringar för att skapa klarhet i arbetslöshetens effekter under giltighetstiden för ett uppehållstillstånd på grund av arbete. Personer som har uppehållstillstånd på grund av arbete måste i fortsättningen lämna Finland i situationer där anställningsförhållandet upphör och personen inte inom tre månader har ingått ett nytt anställningsförhållande.
Ökade anslag för främjande av integration i regeringens budget för 2024
12.10.2023 | Nyhet
Regeringen överlämnade den 9 oktober 2023 en proposition om statsbudgeten för 2024 till riksdagen. I anslag för integration och internationell kompetens föreslås 389 miljoner euro. För migrationsförvaltningen föreslås ett anslag på cirka 512 miljoner euro.
Beredningen av lagändringar inleds: en inkomstgräns fastställs för uppehållstillstånd för arbetstagare
5.9.2023 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har inlett beredningen av lagändringar som gäller inkomstgränserna för uppehållstillstånd på grund av arbete. Samtidigt utreds lämpliga nivåer och konsekvenser av inkomstgränserna. Avsikten är att för uppehållstillstånd för arbetstagare fastställs en inkomstgräns på 1 600 euro i enlighet med regeringsprogrammet för Orpos regering.
Anvisningen om ersättningar enligt integrationslagen har uppdaterats i fråga om processen för betalning av kalkylerade ersättningar
28.8.2023 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har uppdaterat anvisningen om ersättning till kommuner och välfärdsområden för kostnader som uppstår vid tillämpning av lagen om främjande av integration (1386/2010). Uppdateringarna gäller främst processen för betalning av kalkylerade ersättningar som betalas till kommuner och välfärdsområden på annat sätt än via det automatiska utbetalningssystemet. Den ändrade betalningsprocessen beskrivs i anvisningen, i vilken det samtidigt gjordes vissa andra mindre ändringar.
Beredningen av ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa arbetsrelaterat utnyttjande inleds
13.9.2023 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet inleder beredningen av ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa arbetsrelaterat utnyttjande. Målet är man allt effektivare ska ingripa i missbruk som förekommer på arbetsmarknaden. Åtgärdsprogrammet, som baserar sig på målen i regeringsprogrammet, bereds före utgången av 2023.
Lagändringar som hänför sig till totalreformen av integrationslagen på remiss
19.9.2023 | Nyhet
Regeringen har föreslagit ändringar i den integrationslag som träder i kraft den 1 januari 2025. Målet är att genom ändringarna stärka de offentliga finanserna, öka invandrarnas eget ansvar för sin integration och förbättra invandrarmödrarnas ställning. Regeringens proposition om ändringarna är på remiss fram till den 23 oktober 2023.
Alla nyheter