Hoppa till innehåll

Nyheter

Svara på Partnerskapsplattformens användarenkät senast den 31 augusti
2.7.2024 | Nyhet
Kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet utreder med en enkät åsikter hos dem som använder Partnerskapsplattformen i fråga om användningen av plattformen, hur nyttig den är och fortsatta behov. Svaren används i utvecklingen av Partnerskapsplattformen och webbtjänsten integration.fi samt för planering och utveckling av kommunikation och nätkommunikation för aktörer inom integration under 2024–2025.
Andelen utlänningar av alla arbetslösa arbetssökande var den högsta i mäthistorien
1.7.2024 | Nyhet
I maj fanns det 41 510 utländska arbetslösa arbetssökande. De utgjorde alltså 16 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Ökningen av antalet utländska arbetslösa arbetssökande förklaras av att den utländska befolkningen ökade i Finland.
De ändringar i integrationslagen som gäller ersättningar som betalas för utkomststöd på remiss
1.7.2024 | Nyhet
Från ingången av nästa år förkortas tiden för betalning av ersättning för kostnader för utkomststöd enligt integrationslagen från tre år till ett år. Ändringarna ska göras i lagen om främjande av integration, som träder i kraft den 1 januari 2025. Remissbehandlingen av förslaget till ändring pågår till den 9 augusti.
Förordningar om integrationstjänsterna på remiss fram till 14.8
1.7.2024 | Nyhet
Den nya integrationslag som träder i kraft vid ingången av nästa år kompletteras med fem förordningar som gäller samhällsorientering på flera språk, den kalkylerade ersättningens storlek och fördelning samt bedömning av kompetens och behovet av integrationstjänster. Dessutom utfärdas förordningar om arvode till företrädare för barn som kommit som minderåriga utan vårdnadshavare och om de uppgifter som ska lagras i den nationella informationsresursen för integrationsfrämjande.
Åldersgränsen för stödet för vuxenblivande som kommit till Finland som minderåriga utan vårdnadshavare är i fortsättningen 23 år
1.7.2024 | Nyhet
Åldersgränsen för stödet för vuxenblivande för unga som kommit till Finland som minderåriga utan vårdnadshavare och åldersgränsen för ersättningar för ordnande av stödåtgärder enligt integrationslagen är 23 år från och med den 1 juli 2024. I enlighet med regeringsprogrammet sjunker åldersgränsen till samma nivå som åldersgränsen för eftervård inom barnskyddet, vars förkortning från 25 år till 23 år trädde i kraft den 1 januari 2024.
Arbets- och näringsministeriets påminner kommunerna om att ordna av integrationsprogram
20.6.2024 | Nyhet
I lagen om främjande av integration (681/2023, nedan integrationslagen) som träder i kraft den 1 januari 2025 finns bestämmelser om kommunens integrationsprogram. I arbets- och näringsministeriets brev beskrivs integrationsprogrammet och påminner om att integrationsprogrammet och det dokument som beskriver det från och med den 1 januari 2025 är en förutsättning för utbetalning av ersättningar enligt integrationslagen.
Syftet med ändringarna i reformen av integrationslagen är att öka invandrarnas egen aktivitet
13.6.2024 | Nyhet
Totalreformen av integrationslagen träder i kraft vid ingången av 2025 när det huvudsakliga ansvaret för integrationen överförs till kommunerna. Genom ändringarna strävar man efter att öka invandrarnas eget ansvar för integrationen. Ändringarna i lagen har stadfästs den 13 juni 2024 och de träder huvudsakligen i kraft den 1 januari 2025.
Regeln om tre månaders arbetslöshet är på remiss fram till den 16 augusti 2024
13.6.2024 | Nyhet
Arbetstagaren ska i fortsättningen ha tre månader på sig att hitta ett nytt arbete, om anställningsförhållandet för den som arbetar i Finland med uppehållstillstånd på grund av arbete upphör. Om personen inte hittar nytt arbete eller om det inte längre finns någon annan grund för att vistas i landet, upphör förutsättningarna för vistelsen i landet och han eller hon ska lämna Finland. Regeringens proposition om den s.k. regeln om tre månaders arbetslöshet är på remiss 12.6–16.8.2024.
Eventuellt tilläggsunderstöd för tillfälligt skydd bereds till stöd för arbetet i kommunerna och välfärdsområdena
13.6.2024 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisandet av flyktingar till kommunerna strävar 2024 efter att ordna tilläggsunderstöd för tillfälligt skydd. Med statsunderstödet stöds smidig övergång för de personer som får tillfälligt skydd till kommuner och kommunerna samt välfärdsområdena med att ordna och utveckla tjänsterna för de personer som fått en hemkommun och får tillfälligt skydd och andra som anlänt som flyktingar. Detta är förhandsbesked, och det kan komma ändringar i ansökningsvillkoren. Att utlysningen av statsunderstöd blir av är ett villkor för att finansieringen bekräftas i tilläggsbudgeten.
Ökningen av befolkningen i arbetsför ålder är beroende av invandring under de kommande åren
22.5.2024 | Nyhet
Enligt arbetsmarknadsprognosen på kort sikt kommer nettoinvandringen att hålla sig på en hög nivå under de kommande åren. Detta återspeglas i antalet arbetslösa arbetssökande. Eftersom ökningen av befolkningen i arbetsför ålder i stor utsträckning är beroende av invandring, kommer antalet utländska arbetslösa arbetssökande sannolikt att fortsätta att öka.
Återigen utarbetades ett rekordantal första integrationsplaner
24.4.2024 | Nyhet
Under det första kvartalet 2024 utarbetades över 5 400 första integrationsplaner, och siffran var åter den högsta i mäthistorien. Sysselsättningsgraden bland utlänningar har fortsatt att sjunka på grund av lågkonjunkturen. Sysselsättningsgraden bland utlänningar är mer konjunkturkänslig än för finska medborgare.
Ansökningstiden för tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen går ut den 30 april 2024
15.4.2024 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommunerna och integrationsstöd stöder anvisning till kommunerna och mottagandet genom att bevilja ytterligare ekonomiskt stöd. Kommunerna och välfärdsområdena kan ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för tiden 1 februari–30 april 2024 för mottagande av flyktingar som kommit till en kommun som hör till kommunen eller välfärdsområdet 2023.
Ansök om utställningsplats för evenemanget Integration 2024 
22.4.2024 | Nyhet
Har du eller din organisation en god praxis för integration eller mottagande av flyktingar som du vill dela med dig av? Eller vill du berätta för potentiella partners om dina integrationsfrämjande aktiviteter? Delta i evenemanget Integration 2024 som utställare. Integration 2024 äger rum den 14–15 november 2024 i Åbo.
Regeringen föreslår ändringar i den reviderade integrationslagen 
4.4.2024 | Nyhet
Den reviderade integrationslagen träder i kraft den 1 januari 2025. Det huvudsakliga ansvaret för integrationsstödet överförs samtidigt till kommunerna. Den 4 april gav regeringen utgående från regeringspropositionen ett förslag till riksdagen om ändringar i den reviderade integrationslagen och lagar som har samband med den (totalreformen av integrationslagen, KOTO24). Enligt ändringsförslaget borde bland annat kommunernas och välfärdsområdenas tid för den kalkylerade ersättningen förkortas.
Ansökan till fotoutställningen av evenemanget Integration 2024 har öppnats
3.4.2024 | Nyhet
Till evenemanget Integration 2024 söks en fotoutställning som handlar om integration eller mottagande av flyktingar eller ett tema med nära anknytning till dessa ämnen genom en öppen utlysning. Ansökan om fotoutställning är öppen från 3 till 21 april 2024.
Kommunerna och välfärdsområdena ansöker om beslut om ersättning för specialkostnader i regionförvaltningens e-tjänst från och med den 12 mars 2024
26.2.2024 | Nyhet
Från och med den 12 mars 2024 ansöker kommunerna och välfärdsområdena hos NTM-centralen om beslut om specialkostnadsersättning i regionförvaltningens e-tjänst. Till e-tjänsten överförs också NTM-centralernas beslut om specialkostnadsersättning och eventuella begäranden om komplettering. Den tidigare elektroniska ansökningsblanketten tas ur bruk den 11 mars 2024.
Ansök om att ta med i planeringsgrupperna för evenemanget Integration 2024
6.10.2023 | Nyhet
Planeringen av evenemanget Integration 2024 har inleds. Först kommer ansökan för evenemangets planeringsgrupper att öppnas. Struktureringen av programmet i Integration 2024 kommer att förändra: denna gång inte sökes planeringsgrupper eller ansvariga bara för temaprogram, men evenemanget har tillräckligt med uppgifter för många människor. Integration 2024 ordnas 14–15.11.2024 på Logomo i Åbo.
Delta med programinnehåll till evenemanget Integration 2024!
17.1.2024 | Nyhet
Evenemanget Integration 2024 äger rum 14–15 november 2024 i Åbo. Nu har du möjlighet att delta i planeringen av evenemanget med  programinnehållsförslag! I år är programplaneringen öppen för alla som är intresserade av vara med och bidra till evenemangets programminnehåll. Evenemangets programplaneringsteam sammanställer programmet utifrån de inkomna förslagen. Programförslagen ska lämnas in senast den 18 februari 2024. 
Utredning: Samhällsorientering på flera språk kräver samarbete mellan kommunerna
25.1.2024 | Nyhet
För att samhällsorientering på flera språk ska kunna ordnas på ett kostnadseffektivt sätt krävs att kommunerna samarbetar med varandra, och det behövs även samordning mellan regionerna och på nationell nivå. Orientering på distans och hybridorientering kan stödja deltagandet för invandrare som bor i glesbygden. Den utredning som arbets- och näringsministeriet beställde i maj 2023 ger rekommendationer om att orienteringen ska genomföras på ett högklassigt och enhetligt sätt på olika håll i Finland.
Kompetenscentret har publicerat nytt material till stöd för genomförandet av totalreformen av integrationslagen (KOTO24)
29.2.2024 | Nyhet
Kompetenscentret för integration av invandrare stöder genomförandet av den reformerade integrationslagen och det integrationsfrämjande arbetet genom att producera material och information om totalreformen av lagen. På integration.fi har det publicerats en ny startsida för KOTO24. Via sidan hittar du nyheter, evenemang och material som hänför sig till totalreformen av integrationslagen. Under 2024 stöder arbets- och näringsministeriet integrationsaktörerna på riksomfattande nivå i förberedelserna inför reformerna i samarbete med utvecklings- och förvaltningscentret och Kommunförbundet.
Alla nyheter