Hoppa till innehåll

Nyheter

Ansök om organisationsstöd från arbets- och näringsministeriet senast 12.12.2022
14.11.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet delar ut organisationsfinansiering för 2023 i form av specialunderstöd. Syftet med finansieringen är att främja det arbete som tredje sektorn utför för att främja integrationen. I ansökningsomgången 2023 söks ett samordnande projekt som bidrar till att stärka nätverksbildningen mellan integrationsfrämjande aktörer, deras samarbete och samhällets mottaglighet. Ansökningsomgången pågår under tiden 14.11–12.12.2022.
Var tionde utländsk arbetslös arbetssökande är från Ukraina
26.10.2022 | Nyhet
Enligt sysselsättningsöversikten för oktober utgör ukrainare snart den största gruppen bland arbetslösa arbetssökande enligt nationalitet. Antalet arbetslösa arbetssökande har ökat i synnerhet i de närings-, trafik- och miljöcentralsområ-den där det finns många personer som får tillfälligt skydd.
Integration 2022 lyfter fram integrationsfrågor från sysselsättning till situationen för ukrainska flyktingar 
7.11.2022 | Nyhet
Integration 2022 samlar ihop aktörer som arbetar med integration. Evenemanget ordnas i Tammerfors den 7–8 november 2022 och lyfter fram aktuella teman kring integration och flyktingsmottagning. Huvudtemat för årets evenemang är förändring och en föränderlig omvärld. Programmet fokuserar på sysselsättning, utbildning, samhällets mottaglighet, välfärd och hälsa samt integration av flyktingar i olika åldrar.    
Ansökningstiden för tilläggsstöd för brådskande vidarebosättning pågår till den 15 november 2022
25.10.2022 | Pressmeddelande
Sylvia-projektet stöder med tilläggsstöd sådana kommuner som förbereder sig på att ta emot kvotflyktingar som är i behov av akut vidarebosättning. Kommunerna kan ansöka om tilläggsstöd för mottagande av kvotlyktingar som är i behov av akut vidarebosättning år 2022. Ansökningstiden är 1.2.–15.11.2022.
Sysselsättningsgraden för utlänningar ökar, men antalet arbetssökande är fortfarande stort
20.9.2022 | Nyhet
Av sysselsättningsöversikten för september framgår att ukrainska medborgare snart är den största gruppen bland arbetslösa arbetssökande. Antalet andra än ukrainska arbetslösa arbetssökande minskade med 11 procent jämfört med föregående år.
Budgetförhandlingarna ger resurser för stöd av integrationen
1.9.2022 | Nyhet
Regeringen har enats om budgetpropositionen för 2023. För arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde föreslås ett anslag på totalt 3,7 miljarder euro. Anslag inriktas också på stöd av integrationen och på organisering av tjänster för personer som flytt från Ukraina.
Anmälan till Integration 2022 inleds – kom ihåg att anmäla dig till årets största evenemang för integrationsaktörer
29.8.2022 | Nyhet
Anmälan till evenemanget Integration 2022 har öppnat. Årets Integration 2022 ordnas i Tammerforshuset i Tammerfors den 7–8 november 2022. Temat för årets evenemang är förändring och en föränderlig omvärld. Registrera dig senast 17.10.2022.
Undersökningen MoniSuomi samlar information om hälsa och välfärd hos den befolkning som fötts utomlands – enkätundersökningen producerar viktig bakgrundsinformation om integrationsläget i Finland
8.9.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare deltar i finansieringen av Institutet för hälsa och välfärds nationella undersökning om hälsa, välfärd och tjänster för personer födda utomlands (MoniSuomi). Insamlingen av uppgifter för undersökningen MoniSuomi inleddes i början av september. Med hjälp av den information som samlas in genom undersökningen MoniSuomi strävar man efter att främja likabehandlingen av invandrarbefolkningen i Finland.
Arbets- och näringsministeriet har beviljat kommuner tre miljoner euro för handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare 
1.9.2022 | Nyhet
Understöd fås för 21 projekt som genomförs av kommunerna och vars syfte samtidigt är att effektivisera invandrarnas integration och sysselsättning. 
Policy Brief granskar hur barn med utländsk bakgrund mår
30.8.2022 | Nyhet
När det gäller hälsan och välbefinnandet hos barn och unga med utländsk bakgrund förekommer det ofta särskilda utmaningar. Det är viktigt att minska barnfamiljernas fattigdom, stödja föräldrarnas integration och föräldraskap, att motverka rasism och särbehandling också med tanke på barnens välbefinnande.  
Behöver du verktyg, praxis och idéer för din verksamhet? Partnerskapsprogrammets möten för kunskapsutbyte startar i höst
21.6.2022 | Nyhet
Partnerskapsprogrammets möten för kunskapsutbyte startar i höst! Mötena för kunskapsutbyte är korta evenemang där aktörerna kan dela med sig av konkreta arbetssätt i anslutning till integration, främjande av samhällets mottagning och mottagande av flyktingar samt praxis och lära av varandra. Till mötena samlas ämnen med Webropol-blanketten fram till den 31 augusti 2022.
Innehållet på sammanfattningssidan om Ukraina har uppdaterats – svar på vanliga frågor nu även på ukrainska och ryska
28.7.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare är huvudman för sammanfattningssidan med information från myndigheter, kommuner och organisationer om situationen i Ukraina och för dem som flyr därifrån. Under sommaren har nytt aktuellt innehåll uppdaterats på sidan för att förbättra webbplatsens flerspråkighet. Samma innehåll finns nu på finska, svenska, engelska, ukrainska och ryska. 
Kommunerna kan få ersättning enligt kommunmodellen till och med mars 2023
7.7.2022 | Nyhet
Kommunmodellen är Migrationsverkets lösning som ersätter kommunerna för inkvarteringskostnader och mottagningstjänster för dem som ansökt om tillfälligt skydd eller får tillfälligt skydd.  Med hjälp av kommunmodellen kan de som flyr från Ukraina få inkvarteringstjänster i kommunen, även om det inte finns någon förläggning i kommunen. Kommunmodellen fortsätter till den 4 mars 2023. 
Riksomfattande rekommendationer har utarbetats för upphandling av integrationsutbildning
5.7.2022 | Nyhet
I det riksomfattande utvecklingsarbetet har det sammanställts enhetliga rekommendationer för upphandling av integrationsutbildning som genomförs som arbetskraftsutbildning. Anvisningarna gäller undervisningspersonal, undervisningslokaler, utrustning och tilläggstjänster som hör till utbildningen, såsom hänvisning till allmän språkexamen. Syftet med rekommendationerna har varit att förenhetliga genomförandet av utbildningarna och förbättra deras kvalitet. 
Utredning om rätten till hemkommun föreslår ändringar i lagstiftningen om personer som får tillfälligt skydd
4.7.2022 | Nyhet
Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet sammanträdde för att diskutera rätten till hemkommun för dem som flytt från Ukraina. Temat för mötet var en utredning om förutsättningarna för personer som får tillfälligt skydd att få hemkommun och därtill hörande tjänster i Finland.
Statsrådets principbeslut på remiss – i målen för demokratipolitiken betonas delaktighet i samhället
30.6.2022 | Nyhet
Justitieministeriet ber om utlåtanden om statsrådets principbeslut som beskriver målen för den finländska demokratipolitiken på 2020-talet. I principbeslutet fastställs den gemensamma målsätt-ningen och de sju huvudmålen, som regeringen och ministerierna tillsammans förbinder sig att främja. I åtgärderna i principbeslutet lyfter man också fram temana invandring och integration.
Justitieministeriets utredning ger anvisningar om bekämpning av hatretorik och trakasserier
27.6.2022 | Nyhet
I justitieministeriets färska uppföljningsutredning granskas hur olika minoritetsgrupper möter trakasserier och hatretorik. Enligt utredningen upplever allt fler som hör till en minoritet att fenomenet försämrar den allmänna känslan av trygghet. Trakasserier och hatretorik kan motarbetas och förebyggas genom att stärka kommunikationen, informationen och stödtjänsterna som anknyter till ämnet.
I rapporten erbjuds lösningar på de utmaningar som det demokratiska deltagandet för invandrade personer och flerspråkiga finländare innebär
23.6.2022 | Nyhet
Delegationen för etniska relationer (ETNO) har publicerat en rapport som behandlar hinder för deltagande i samhället för invandrade personer och flerspråkiga finländare. I rapporten presenteras också rekommendationer som kan bidra till att undanröja hindren och det demokratiunderskott som dessa skapar.
Propositionen avvecklar försörjningsförutsättningen för familjeåterförening i fråga om minderåriga som får internationellt skydd
27.6.2022 | Nyhet
Regeringens proposition med förslag till ändring av utlänningslagen främjar möjligheterna för minderåriga barn som får internationellt skydd att bo med sina föräldrar. När en familjemedlem till en minderårig som får internationellt skydd ansöker om familjeåterförening kan familjemedlemmen få uppehållstillstånd utan att den minderåriga anknytningspersonen behöver trygga sin försörjning.
Allt fler personer som får tillfälligt skydd är kunder hos arbets- och näringstjänsterna
21.6.2022 | Nyhet
Sysselsättningsöversikten för juni visar att antalet utländska arbetslösa arbetssökande har ökat jämfört med föregående månad. Ökningen förväntas fortsätta och förklaras av sommarmånaderna och läget i Ukraina.
Alla nyheter