Hoppa till innehåll

Nyheter

Policy Brief granskar hur barn med utländsk bakgrund mår
30.8.2022 | Nyhet
När det gäller hälsan och välbefinnandet hos barn och unga med utländsk bakgrund förekommer det ofta särskilda utmaningar. Det är viktigt att minska barnfamiljernas fattigdom, stödja föräldrarnas integration och föräldraskap, att motverka rasism och särbehandling också med tanke på barnens välbefinnande.  
Behöver du verktyg, praxis och idéer för din verksamhet? Partnerskapsprogrammets möten för kunskapsutbyte startar i höst
21.6.2022 | Nyhet
Partnerskapsprogrammets möten för kunskapsutbyte startar i höst! Mötena för kunskapsutbyte är korta evenemang där aktörerna kan dela med sig av konkreta arbetssätt i anslutning till integration, främjande av samhällets mottagning och mottagande av flyktingar samt praxis och lära av varandra. Till mötena samlas ämnen med Webropol-blanketten fram till den 31 augusti 2022.
Innehållet på sammanfattningssidan om Ukraina har uppdaterats – svar på vanliga frågor nu även på ukrainska och ryska
28.7.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare är huvudman för sammanfattningssidan med information från myndigheter, kommuner och organisationer om situationen i Ukraina och för dem som flyr därifrån. Under sommaren har nytt aktuellt innehåll uppdaterats på sidan för att förbättra webbplatsens flerspråkighet. Samma innehåll finns nu på finska, svenska, engelska, ukrainska och ryska. 
Kommunerna kan få ersättning enligt kommunmodellen till och med mars 2023
7.7.2022 | Nyhet
Kommunmodellen är Migrationsverkets lösning som ersätter kommunerna för inkvarteringskostnader och mottagningstjänster för dem som ansökt om tillfälligt skydd eller får tillfälligt skydd.  Med hjälp av kommunmodellen kan de som flyr från Ukraina få inkvarteringstjänster i kommunen, även om det inte finns någon förläggning i kommunen. Kommunmodellen fortsätter till den 4 mars 2023. 
Riksomfattande rekommendationer har utarbetats för upphandling av integrationsutbildning
5.7.2022 | Nyhet
I det riksomfattande utvecklingsarbetet har det sammanställts enhetliga rekommendationer för upphandling av integrationsutbildning som genomförs som arbetskraftsutbildning. Anvisningarna gäller undervisningspersonal, undervisningslokaler, utrustning och tilläggstjänster som hör till utbildningen, såsom hänvisning till allmän språkexamen. Syftet med rekommendationerna har varit att förenhetliga genomförandet av utbildningarna och förbättra deras kvalitet. 
Utredning om rätten till hemkommun föreslår ändringar i lagstiftningen om personer som får tillfälligt skydd
4.7.2022 | Nyhet
Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet sammanträdde för att diskutera rätten till hemkommun för dem som flytt från Ukraina. Temat för mötet var en utredning om förutsättningarna för personer som får tillfälligt skydd att få hemkommun och därtill hörande tjänster i Finland.
Statsrådets principbeslut på remiss – i målen för demokratipolitiken betonas delaktighet i samhället
30.6.2022 | Nyhet
Justitieministeriet ber om utlåtanden om statsrådets principbeslut som beskriver målen för den finländska demokratipolitiken på 2020-talet. I principbeslutet fastställs den gemensamma målsätt-ningen och de sju huvudmålen, som regeringen och ministerierna tillsammans förbinder sig att främja. I åtgärderna i principbeslutet lyfter man också fram temana invandring och integration.
Justitieministeriets utredning ger anvisningar om bekämpning av hatretorik och trakasserier
27.6.2022 | Nyhet
I justitieministeriets färska uppföljningsutredning granskas hur olika minoritetsgrupper möter trakasserier och hatretorik. Enligt utredningen upplever allt fler som hör till en minoritet att fenomenet försämrar den allmänna känslan av trygghet. Trakasserier och hatretorik kan motarbetas och förebyggas genom att stärka kommunikationen, informationen och stödtjänsterna som anknyter till ämnet.
I rapporten erbjuds lösningar på de utmaningar som det demokratiska deltagandet för invandrade personer och flerspråkiga finländare innebär
23.6.2022 | Nyhet
Delegationen för etniska relationer (ETNO) har publicerat en rapport som behandlar hinder för deltagande i samhället för invandrade personer och flerspråkiga finländare. I rapporten presenteras också rekommendationer som kan bidra till att undanröja hindren och det demokratiunderskott som dessa skapar.
Propositionen avvecklar försörjningsförutsättningen för familjeåterförening i fråga om minderåriga som får internationellt skydd
27.6.2022 | Nyhet
Regeringens proposition med förslag till ändring av utlänningslagen främjar möjligheterna för minderåriga barn som får internationellt skydd att bo med sina föräldrar. När en familjemedlem till en minderårig som får internationellt skydd ansöker om familjeåterförening kan familjemedlemmen få uppehållstillstånd utan att den minderåriga anknytningspersonen behöver trygga sin försörjning.
Allt fler personer som får tillfälligt skydd är kunder hos arbets- och näringstjänsterna
21.6.2022 | Nyhet
Sysselsättningsöversikten för juni visar att antalet utländska arbetslösa arbetssökande har ökat jämfört med föregående månad. Ökningen förväntas fortsätta och förklaras av sommarmånaderna och läget i Ukraina.
Den nya lagen om främjande av integration ska påskynda integrationen och sysselsättningen av invandrare – remissbehandlingen inleds
2.5.2022 | Nyhet
Syftet med lagförslaget är också att främja invandrarnas delaktighet, hälsa och välfärd samt att öka jämlikheten och stärka goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. Enligt det lagförslag som sänds på remiss ska integrationsfrämjande tjänster ordnas som en del av kommunens integrationsprogram och andra tjänster.
Propositioner om främjande av sysselsättning och integration sänds på remiss 
22.2.2022 | Nyhet
Ansvaret för att ordna social- och hälsovård överförs till välfärdsområdena vid ingången av nästa år. I två lagar föreslås därför i huvudsak ändringar av teknisk natur. De propositioner som sänds på remiss gör det också möjligt att ersätta välfärdsområdena för kostnaderna för integrationen och fastställer ansvaret för att ordna boende för barn som kommit utan vårdnadshavare. 
Personal till kommunerna också för integrationsfrämjande uppgifter
21.12.2021 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet uppmanar kommunerna att beakta att det i kommunen ska finnas tillräckligt med personal för integrationsfrämjande uppgifter också från ingången av 2023.
Handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare: anmäl kontaktuppgifterna
16.6.2022 | Nyhet
Kompetenscentret för integration samlar in kontaktuppgifter till kommunernas handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare. Kontaktuppgifterna till hela landets handlednings- och rådgivningstjänster kommer att finnas på google maps-kartan på integration.fi. Genom att sammanställa kontaktuppgifterna vill vi främja växelverkan mellan de olika integrationsfrämjande myndigheterna och handlednings- och rådgivningstjänsterna, berätta om tjänsternas språkurval och synliggöra  handlednings- och rådgivningstjänsternas nätverk.
Den uppdaterade guiden Välkommen till Finland har publicerats
23.5.2022 | Nyhet
En uppdaterad version av guiden Välkommen till Finland har nu publicerats. Innehållet i den tidigare versionen av guiden var föråldrat. Därför uppdaterades guiden under hösten 2021 och våren 2022 i samarbete med olika myndigheter och webbplatsen InfoFinlands redaktion. I samband med publiceringen har de lagstadgade distributörerna av guiden fått uppdaterade beställnings- och distributionsanvisningar. Övriga aktörer kan beställa kortet Välkommen till Finland, som upplyser om att guiden finns på arbets- och näringsministeriets webbplats. I samband med uppdateringen publicerar arbets- och näringsministeriet nya språkversioner av broschyren på ukrainska och vietnamesiska.
Arbets- och näringsministeriet har tillsatt ett handlingsprogram för att stödja anvisandet av flyktingar till kommunerna och integrationen av flyktingar
4.5.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har tillsatt ett handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommuner och integrationsstöd för åren 2022–2027. Med hjälp av programmet görs det smidigare att anvisa flyktingar till kommuner och stärks kommunernas förutsättningar att främja flyktingars integration. Handlingsprogrammet fortsätter och etablerar verksamheten i arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt.
Ansökan om utställningsplats vid evenemanget Integration 2022 pågår
4.5.2022 | Nyhet
Har du eller din organisation god praxis för integration eller flyktingmottagning som du kan dela med dig av till andra? Eller vill du berätta om din integrationsfrämjande verksamhet för potentiella partner? Delta i evenemanget Integration 2022 som utställare. Integration 2022 ordnas 7–8.11.2022 i Tammerfors.
Personer som flytt från Ukraina kan börja arbeta genast efter att de har sökt tillfälligt skydd
13.4.2022 | Nyhet
Personer som flytt från Ukraina och sökt tillfälligt skydd har rätt att arbeta genast när ansökan lämnats in. De behöver inte vänta på att uppehållstillstånd beviljas eller på att få ett uppehållstillståndskort för att kunna arbeta. Det räcker med ett intyg över att ansökan registrerats.
Arbets- och näringsministeriet samlar information om ordnandet av mottagande av flyktingar och integrationstjänster i kommunerna från och med den 1 januari 2023
8.4.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet och Sylvia-projektet (AMIF) samlar med hjälp av en kort enkät information om ordnandet av mottagandet av flyktingar och integrationstjänster, om resurser och om lösningar i fråga om kundinformationssystem i kommunerna från och med den 1 januari 2023, när ansvaret för att ordna social- och hälsovården överförs till välfärdsområdena. Enkäten är avsedd för kommunernas kontaktpersoner för invandring och integration. Enkäten kan besvaras till och med den 26 april 2022.
Alla nyheter