Hoppa till innehåll

Nyheter

Personal till kommunerna också för integrationsfrämjande uppgifter
21.12.2021 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet uppmanar kommunerna att beakta att det i kommunen ska finnas tillräckligt med personal för integrationsfrämjande uppgifter också från ingången av 2023.
Handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare: anmäl kontaktuppgifterna
16.6.2022 | Nyhet
Kompetenscentret för integration samlar in kontaktuppgifter till kommunernas handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare. Kontaktuppgifterna till hela landets handlednings- och rådgivningstjänster kommer att finnas på google maps-kartan på integration.fi. Genom att sammanställa kontaktuppgifterna vill vi främja växelverkan mellan de olika integrationsfrämjande myndigheterna och handlednings- och rådgivningstjänsterna, berätta om tjänsternas språkurval och synliggöra  handlednings- och rådgivningstjänsternas nätverk.
Den uppdaterade guiden Välkommen till Finland har publicerats
23.5.2022 | Nyhet
En uppdaterad version av guiden Välkommen till Finland har nu publicerats. Innehållet i den tidigare versionen av guiden var föråldrat. Därför uppdaterades guiden under hösten 2021 och våren 2022 i samarbete med olika myndigheter och webbplatsen InfoFinlands redaktion. I samband med publiceringen har de lagstadgade distributörerna av guiden fått uppdaterade beställnings- och distributionsanvisningar. Övriga aktörer kan beställa kortet Välkommen till Finland, som upplyser om att guiden finns på arbets- och näringsministeriets webbplats. I samband med uppdateringen publicerar arbets- och näringsministeriet nya språkversioner av broschyren på ukrainska och vietnamesiska.
Arbets- och näringsministeriet har tillsatt ett handlingsprogram för att stödja anvisandet av flyktingar till kommunerna och integrationen av flyktingar
4.5.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har tillsatt ett handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommuner och integrationsstöd för åren 2022–2027. Med hjälp av programmet görs det smidigare att anvisa flyktingar till kommuner och stärks kommunernas förutsättningar att främja flyktingars integration. Handlingsprogrammet fortsätter och etablerar verksamheten i arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt.
Ansökan om utställningsplats vid evenemanget Integration 2022 pågår
4.5.2022 | Nyhet
Har du eller din organisation god praxis för integration eller flyktingmottagning som du kan dela med dig av till andra? Eller vill du berätta om din integrationsfrämjande verksamhet för potentiella partner? Delta i evenemanget Integration 2022 som utställare. Integration 2022 ordnas 7–8.11.2022 i Tammerfors.
Personer som flytt från Ukraina kan börja arbeta genast efter att de har sökt tillfälligt skydd
13.4.2022 | Nyhet
Personer som flytt från Ukraina och sökt tillfälligt skydd har rätt att arbeta genast när ansökan lämnats in. De behöver inte vänta på att uppehållstillstånd beviljas eller på att få ett uppehållstillståndskort för att kunna arbeta. Det räcker med ett intyg över att ansökan registrerats.
Arbets- och näringsministeriet samlar information om ordnandet av mottagande av flyktingar och integrationstjänster i kommunerna från och med den 1 januari 2023
8.4.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet och Sylvia-projektet (AMIF) samlar med hjälp av en kort enkät information om ordnandet av mottagandet av flyktingar och integrationstjänster, om resurser och om lösningar i fråga om kundinformationssystem i kommunerna från och med den 1 januari 2023, när ansvaret för att ordna social- och hälsovården överförs till välfärdsområdena. Enkäten är avsedd för kommunernas kontaktpersoner för invandring och integration. Enkäten kan besvaras till och med den 26 april 2022.
Ansökningstiden för tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen har börjat
1.4.2022 | Nyhet
Från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt betalas ekonomiskt stöd till kommunerna för mottagande av flyktingar och integrationsfrämjande. Kommunerna kan under perioden 1.4–15.6.2022 ansöka om tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen hos regionförvaltningens e-tjänst.
Integrationsprogram och språkutbildning ökar sysselsättningen bland invandrare
30.3.2022 | Nyhet
Integrationsprogrammen och språkutbildningen ökar sysselsättningen bland invandrare enligt utredningen av Työn ja talouden tutkimus Labore. En aktiv arbetskraftspolitik är effektivast för de svårast sysselsatta. Ekonomiska sanktioner fungerar sannolikt bäst för högutbildade. 
Kommuner kan ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen från och med den 1 april 2022
15.3.2022 | Nyhet
Från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt betalas ekonomiskt stöd till kommunerna för mottagande av flyktingar och integrationsfrämjande. Kommunerna kan under perioden 1.4–15.6.2022 ansöka om tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen hos utvecklings- och förvaltningscentrets e-tjänst. Personkretsen för tilläggsdelen har utvidgats.
Videoserien åskådliggör kvotflyktingarnas ankomst till Finland
1.3.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt har gett ut en tredelad videoserie som beskriver mottagandet av kvotflyktingar. Videorna stöder kommunernas mottagning och integration av flyktingarna och beslutsfattande som gäller kommunplatser. Videorna ger bakgrundsinformation om beslut om mottagande av kvotflyktingar och om mottagande av kvotflyktingar till kommunerna. I videoserien presenteras också kvotflyktingens eget perspektiv.
Det riksomfattande organisationsnätverket för mottagningsverksamhet och integrationsstöd bjuder in aktörer att delta
22.2.2022 | Nyhet
Det riksomfattande organisationsnätverket samlar organisationer och myndigheter som är intresserade av integration och mottagningsverksamhet samt av att utveckla dem. Nätverket bjuder in aktörer från olika delar av Finland. Nätverket samordnas av Finlands Röda Kors.
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande sjönk jämfört med året innan
26.1.2022 | Nyhet
Enligt sysselsättningsöversikten för januari 2022 minskade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 15 procent jämfört med föregående år.
Arbetslösheten bland utlänningar sjunker men permitteringarna ökar
23.2.2022 | Nyhet
Antalet permitterade utlänningar ökade på grund av coronaåtgärderna enligt sysselsättningsöversikten för februari 2022. Antalet arbetslösa arbetssökande minskade jämfört med föregående år och månad.
Arbets- och näringsministeriet deltar i den förvaltningsövergripande grupp som samordnar migrationssituationen i Ukraina
2.3.2022 | Nyhet
Inrikesministeriet har tillsatt en förvaltningsövergripande grupp för att samordna migrationen till Finland till följd av Rysslands invasion av Ukraina. I gruppen finns representanter för flera ministerier, Migrationsverket, Kommunförbundet och Finlands Röda Kors. Migrationssituationen följs aktivt.
EU-länderna erbjuder ukrainare tillfälligt skydd
4.3.2022 | Nyhet
Europeiska unionen (EU) har för första gången aktiverat direktivet om tillfälligt skydd, som syftar till att hjälpa dem som flyr från Ukraina. Beslutet om ibruktagandet träder i kraft den 4 mars eller de närmaste dagarna. Statsrådet beslutar inom kort närmare om vilken målgrupp tillämpningen ska omfatta i Finland. Också praktiska arrangemang och ytterligare anvisningar bereds som bäst. 
Kompetenscentret för integration av invandrare har samlat information om situationen i Ukraina för integrationsaktörer
4.3.2022 | Nyhet
I webbtjänsten integration.fi har det skapats en sida där man samlat information och kommunikation om situationen i Ukraina. Informationen är avsedd för integrationsaktörer och yrkesmänniskor som i sitt arbete möter personer som berörs av attacken mot Ukraina. 
Arbets- och näringsministeriet beviljar organisationsfinansiering till 12 organisationer 
28.2.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet (ANM) beviljar understöd på totalt 600 000 euro till organisationer för integrationsfrämjande arbete år 2022. Med hjälp av finansieringen av organisationsverksamheten strävar man efter att effektivisera den integrationsfrämjande verksamheten inom tredje sektorn. I ansökan för finansiering för 2022 sökte man projekt som syftar till att stödja integrationen av invandrare med familj.
Ansökningstiden för tilläggstöd för brådskande vidarebosättning har börjat
2.2.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt främjar mottagandet av personer som får internationellt skydd genom att bevilja kommunerna ekonomiskt stöd. Ansökningstiden för tilläggstöd för brådskande vidarebosättning (akuta fall) är 1.2. –15.11.2022.
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande har minskat och sysselsättningsgraden är högre än någonsin under 2000-talet
21.12.2021
Enligt sysselsättningsöversikten för december har antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskat med 10 procent jämfört med november 2020. Antalet utländska arbetslösa arbetssökande har minskat nästan överallt i Finland, men antalet långtidsarbetslösa är fortfarande högt. 
Alla nyheter