Hoppa till innehåll

Nyheter

Ta i bruk mångspråkigt material om coronaviruset
9.8.2021 | Nyhet
Institutet för hälsa och välfärd uppdaterar uppgifter om coronaviruset och hur man söker vård på finska, svenska och engelska. Därutöver publicerar Institutet för hälsa och välfärd information om coronaviruset på över 10 olika språk. Kommunerna har också publicerat information på flera språk i sina webbtjänster om kommunens åtgärder i fråga om coronavirus Covid-19. Medierna erbjuder också mångsidig information om coronaviruset.
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskade i oktober, men de regionala skillnaderna är stora
23.11.2021 | Nyhet
Enligt sysselsättningsöversikten för november har antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskat med -6 procent jämfört med oktober 2020. Antalet arbetslösa arbetssökande har minskat avsevärt i Södra Österbotten, Österbotten, Åland, Lappland och Birkaland, medan antalet arbetslösa arbetssökande har ökat i vissa regioner.
Kommuner erbjuder mångspråkig information om hur man uträttar ärenden i en coronavirussituation
25.6.2021 | Nyhet
I flera kommuner hänvisar infopunkterna invandrare till e-tjänster eller telefontjänster. I en coronavirussituation erbjuder många kommuner telefonrådgivning på olika språk. Vissa kommuner har publicerat mångspråkig information om coronaviruset. I nyheten har andra språk än finska och svenska beaktats.
Partnerskapsplattform – samarbetsyta för aktörer inom integration och flyktingmottagning öppnas idag!
2.12.2021 | Nyhet
Partnerskapsplattformen är en interaktiv, digital och gemensam samarbetsyta för aktörer, sakkunniga, intressentgrupper och nätverk inom integration, invandring och flyktingmottagning. Plattformen öppnas för användarna torsdagen den 2 december 2021 som betaversion. Registrera dig på plattformen och kom med i gemenskapen på Partnerskapsplattformen!
Ansök om organisationsstöd från arbets- och näringsministeriet senast 20.12.2021
29.11.2021 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet delar ut organisationsfinansiering för 2022 i form av specialunderstöd. Syftet med finansieringen är att främja det arbete som tredje sektorn utför för att främja integrationen. I ansökningsomgången 2022 söker man efter projekt som syftar till att stödja integrationen av invandrare med familj. Ansökningsomgången pågår under tiden 29.11–20.12.2021.
Vi tar i bruk en enkät om kakor på integration.fi
11.11.2021 | Nyhet
I nättjänsten integration.fi används kakor (cookies) och insticksprogram (plug-ins) som förbättrar användarupplevelsen. Vissa av dem är nödvändiga för tjänstens funktion och aktiveras automatiskt. Vi tar i bruk enkäten om kakor veckan 46. Om du har godkänt användningen av kakor, samlar tjänstens webbanalys in allmänna statistiska uppgifter om hur du använder tjänsten. Uppgifterna används för utveckling av nättjänsten och för kvalitetskontroll. 
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskade något snabbare i september än tidigare
26.10.2021 | Nyhet
Enligt sysselsättningsöversikten för oktober var antalet utländska arbetslösa arbetssökande i september -7 procent mindre än i augusti. Antalet deltagare i sysselsättningsfrämjande service har ökat något, varmed minskningen av arbetslösheten inte nödvändigtvis har ökat sysselsättningen i motsvarande grad.
Den svenska översättningen av integrationsordlistan har publicerats 
12.10.2021 | Nyhet
Den svenska översättningen av integrationsordlistan har publicerats. Ordlistan publicerades ursprungligen på finska tillsammans med de svenskspråkiga motsvarigheterna i juni 2021. Nu har även definitioner av termerna och anmärkningar på svenska tagits in till ordlistan. 
Aktionsgruppen för flerspråkig och flerkanalig coronakommunikation har fått en demokratiutmärkelse
13.10.2021 | Nyhet
Den aktionsgrupp för flerspråkig och flerkanalig coronakommunikation som Institutet för hälsa och välfärd (THL) inledde i vår 2020 har tilldelats Demokratiutmärkelsen 2021. Aktionsgruppen har utrett och tagit fram åtgärder som gör det möjligt att förmedla flerspråkig kommunikation till vardagen på ett effektivare och lättillgängligt sätt samt att via flera kanaler förmedla information om hur man söker sig till hälso- och sjukvård under coronapandemin. Bakgrunden till arbetet är tanken att säkerställa likabehandling i medborgarkommunikationen under krissituationer. Till aktionsgruppen hör även social- och hälsovårdsministeriet samt arbets- och näringsministeriet.
Arbets- och näringsministeriet inför nya e-postadresser – den nya gov.fi-ändelsen i bruk från och med den 20 september 2021
17.9.2021 | Nyhet
Alla ministerier får nya e-postadresser med ändelsen gov.fi under 2021. Från och med september har e-postadresserna till anställda vid Arbets- och näringsministeriet formen [email protected]. Ändringen gäller också kompetenscentret för integration av invandrare och Partnerskapsprogrammet.
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskar långsamt, men sysselsättningsgraden och graden av deltagande är höga
21.9.2021 | Nyhet
Enligt sysselsättningsöversikten för september återgår antalet utländska arbetslösa arbetssökande fortfarande klart långsammare till nivån före pandemin än antalet finländska arbetslösa arbetssökande och den regionala utvecklingen har varit ojämn. Samtidigt har dock sysselsättnings- och deltagandegraden för dem som är födda utomlands stigit.
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande är klart större än 2019 års nivå, men det syns ingen betydande minskning i sysselsättningsgraden
24.8.2021 | Nyhet
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande är större än i juli 2019 och antalet har minskat långsammare än antalet finländska arbetslösa arbetssökande. Sysselsättningen har åter-hämtat sig långsamt i synnerhet i Nyland. Siffrorna för juli har påverkats av sommarens säsongsarbetslöshet.
Den förnyade webbsidan integration.fi betjänar integrationsaktörer
1.9.2021 | Nyhet
Reformen av den webbtjänst som upprätthålls av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare har framskridit. Den gamla webbplatsen integration.fi upphör att fungera och man övergår från betaversionen av integration.fi till den egentliga webbtjänsten onsdagen den 1 september 2020. I fortsättningen betjänas användarna alltså endast av integration.fi.
En utredning om kommunernas program för integrationsfrämjande har inletts
4.8.2021 | Nyhet
Kompetenscentret för integration av invandrare har beställt en utredning om kommunernas program för integrationsfrämjande. Syftet med utredningen är att skapa en helhetsbild av innehållet i och processerna för utarbetandet av integrationsprogrammen och programmens betydelse för det integrationsfrämjande arbetet lokalt och regionalt. Utredningen genomförs av konsult- och forskningsbolaget Innolink tillsammans med Migrationsinstitutet.
Arbetslösheten bland utländska medborgare sjunker långsamt i synnerhet i Nyland
2.8.2021 | Nyhet
Arbetslösheten bland personer med utländsk bakgrund och personer med ett främmande språk som modersmål har minskat i hela landet, men är fortfarande på en högre nivå än före coronakrisen. Minskningen av antalet arbetslösa har varit långsammast i Nyland.
Utnyttjande av utländsk arbetskraft förebyggs genom att ändra utlänningslagen
18.6.2021 | Nyhet
I utlänningslagen föreslås nya bestämmelser som förebygger utnyttjande av utländsk arbetskraft och förbättrar offrens rättsliga ställning. Syftet med lagändringen är att främja avslöjandet av fall av utnyttjande och skydda offren för utnyttjande.
Arbetslösheten bland utlänningar minskar långsammare än arbetslösheten bland finländare
22.6.2021 | Nyhet
Antalet arbetssökande med utländsk bakgrund har inte minskat i samma proportion som antalet finländska arbetslösa arbetssökande. Antalet arbetslösa personer med flyktingbakgrund var i maj högre än året innan, medan arbetslösheten bland personer under 25 år har minskat.
Integrationsordlista förenhetligar användningen av begreppen integrationslag och de tjänster som stöder integration
22.6.2021 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har publicerat en integrationsordlista som svarar på behovet av att förenhetliga tillämpningen av den gällande integrationslagen och de begrepp som används för de tjänster som den anvisar. Publikationen av ordlistan är också en öppning till en mer omfattande granskning av begreppen integration och invandring. Avsikten är att diskussionen om begreppen fortsätter vid tillställningar som riktar sig till olika målgrupper på hösten och i och med revideringen av integrationslagen. 
Redogörelsen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet föreslår ett integrationsprogram för att påskynda integrationen
17.6.2021 | Nyhet
Regeringen har överlämnat en redogörelse till riksdagen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet. I redogörelsen föreslås ett omfattande integrationsprogram som gör det möjligt att bidra till integrationen på ett effektivare sätt. 
ANM publicerade en broschyr om arbetstagares rättigheter för dem som kommer till Finland för att arbeta
15.6.2021 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet (ANM) har i dag publicerat en broschyr om arbetstagares rättigheter för dem som kommer till Finland för att arbeta. Samtidigt inledde ANM en flerspråkig rådgivningstjänst för säsongsarbetare som anländer från utlandet.
Alla nyheter