Hoppa till innehåll

Nyheter

Arbetslösheten bland utlänningar sjunker, men återhämtningen från pandemin är långsam
25.5.2021 | Nyhet
Enligt kompetenscentret för integration av invandrares sysselsättningsöversikt för maj har antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskat jämfört med föregående månad. An-talet har också sjunkit jämfört med ett år tidigare då antalet arbetslösa arbetssökande var högt på grund av pandemin.
Integration.fi har publicerats som betaversion
8.6.2021 | Nyhet
Den webbtjänst som upprätthålls av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet har förnyats. Samtidigt har webbtjänstens finskspråkiga namn ändrats till kotoutuminen.fi. I samband med reformen får kompetenscentret också en ny visuell profil. Integration.fi publiceras som betaversion.
Läroplikten utvidgas 2021
16.4.2021 | Nyhet
I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering utvidgas läroplikten 2021. I och med utvidgningen höjs läropliktsåldern till 18 år och handledningen och elevvårds-tjänsterna stärks.
Över 140 aktörer har redan anmält sig till partnerskapsprogrammet
1.3.2021 | Nyhet
I partnerskapsprogrammet för integration skapas ett öppet riksomfattande nätverk av aktörer som arbetar med integration och samhällets mottaglighet. Inom några månader har redan över 140 aktörer som främjar integration, flyktingmottagning och samhällets mottaglighet anmält sig till partnerskapsprogrammet. Anmälan sker kontinuerligt på webbplatsen integration.fi.
I partnerskapsbarometern har man utrett samarbetet för att främja integration
20.5.2021 | Nyhet
Torsdagen den 19 maj 2021 publicerades den första partnerskapsbarometern som ger information om nuläget och utvecklingsbehoven inom integrationsarbetet. Partnerskapsbarometern är en del av arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram för integration. Programmet syftar till att öka samarbetet mellan aktörerna när det gäller att främja integrationen och samhällets mottaglighet.
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande och arbetslösa arbetssökande med ett främmande språk som modersmål har ökat i synnerhet i Nyland
22.12.2020 | Nyhet
Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån arbetsförmedlingsstatistikens registeruppgifter.
Delegationen för etniska relationer (ETNO) publicerade en handbok om mobbning i skolan för personer med ett främmande språk som modersmål
21.1.2021 | Nyhet
Handboken Information om mobbning ger information om mobbning, trakasserier och diskrimine-ring. I handboken berättas dessutom hur man kan ingripa i dessa problem. Handboken riktar sig särskilt till föräldrar med ett främmande språk som modersmål.
Remissbehandlingen av ett utkast till integrationsordlista inleddes
16.12.2020 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har öppnat remissbehandlingen av utkastet till integrationsordlista. Integrationsordlistan har i första hand utarbetats till stöd för integrationstjänsterna och integrationslagen. Utlåtanden kan lämnas via utlåtande.fi under tiden 16 december 2020–27 januari 2021.
Anmäl din organisation till partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande!
10.12.2020 | Nyhet
I arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram för integrationsfrämjande skapas ett riksomfattande nätverk av aktörer som arbetar med integration och samhällets mottaglighet.
Svara på enkäten om partnerskap för integrationsfrämjande
2.12.2020 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet förbereder ett partnerskapsprogram i syfte att främja integrationen och samhällets mottaglighet. I samband med partnerskapsprogrammet genomförs partnerskapsbarometern för att samlar in olika aktörers åsikter om samarbetet kring integrationsfrämjande.
I sysselsättningsöversikten från november syns coronapandemins effekter på arbetslösheten bland utlänningar
30.11.2020 | Nyhet
Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån arbetsförmedlingsstatistikens registeruppgifter.
Telefontjänster stöder nyanlända i coronavirussituationen
23.4.2020 | Nyhet
Myndigheterna och i synnerhet kommunerna har öppnat telefonhandlednings- och rådgivningstjänster på olika språk i coronavirussituationen. Många organisationers flerspråkiga telefontjänster fungerar på normalt sätt. I nyheten har vi sammanställt flerspråkiga handlednings- och rådgivningstjänster som fungerar per telefon eller till exempel via en chatt. Dessa vägleder dem som flyttat till landet till olika tjänster.
Regeringen kommenterar Europeiska kommissionens förslag till reform av asylsystemet
13.11.2020 | Nyhet
Statsrådet framförde torsdagen den 12 november 2020 sin ståndpunkt om Europeiska kommissionens meddelande i september om reformen av migrations- och asylpolitiken. Kommissionens meddelande innehåller fem lagstiftningsförslag som syftar till att skapa ett enhetligt asylsystem i Europeiska unionen. I Finlands regerings ställningstagande är utgångspunkten att trygga tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna och i synnerhet rättigheterna för barn och andra utsatta personer.
Ansök om organisationsstöd från arbets- och näringsministeriet senast 18.12.2020
16.11.2020 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet delar ut organisationsfinansiering för 2021 i form av specialunderstöd. Syftet med finansieringen är att främja det arbete som tredje sektorn utför för att främja integrationen. I ansökningsomgången 2021 söker man efter projekt av små föreningar som främjar invandrares integration och samhälleliga deltagande. I ansökan betonas små föreningar vars verksamhet ännu behöver utvecklas för att uppnå bättre resultat. Ansökningsomgången pågår under tiden 16.11–18.12.2020.
Ansökan om finansiering ur AMIF-fonden för transnationella asyl-, migrations- och integrationsprojekt pågår
11.11.2020 | Nyhet
Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) främjar Europeiska unionens gemensamma asyl- och invandringspolitik. Genom Europeiska kommissionens beslut om AMIF-fonden har det öppnats en ansökningsomgång för transnationella asyl-, migrations- och integrationsprojekt. Projekten beviljas EU-stöd för sammanlagt cirka 32,7 miljoner euro.
Finland fortsätter att ta emot kvotflyktingar i utsatt ställning nästa år
6.11.2020 | Nyhet
Regeringen har höjt flyktingkvoten för 2021 från 850 till 1050. Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet fastställde torsdagen den 5 november 2020 de flyktinggrupper som ska tas emot nästa år.
Evenemanget Integration 2020 för samman integrationsfältet – programmet för evenemanget har nu publicerats
11.11.2020 | Nyhet
Det virtuella evenemanget Integration 2020 samlar aktörer inom integrationsfrämjande och mottagande av flyktingar 25–26.11.2020. Det riksomfattande stora integrationsevenemanget ordnas för andra gången och förhoppningen är att evenemanget ska bli ett permanent samarbetsforum på integrationsfältet. Evenemangets program har nu publicerats.
Eget Språk -kampanjen påverkar språkklimatet
2.11.2020 | Nyhet
Justitieministeriet inledde i dag en kampanj för att förbättra språkklimatet i Finland. Kampanjen genomförs under november-december 2020. Genom kampanjen Oma kieli / Eget språk vill man göra attityderna till olika språk mer positiva än för närvarande. Kompetenscentret för integration av invandrare lyfter under kampanjperioden fram särskilt vikten av flerspråkighet och lättläst språk för integrationen samt synligheten av den svenskspråkiga integrationen som en del av förbättringen av språkklimatet.
Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månadsöversikter över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål
29.10.2020 | Nyhet
Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån arbetsförmedlingsstatistikens registeruppgifter.
En undersökning om coronaepidemins konsekvenser för välbefinnandet hos dem som fötts utomlands har inletts
12.10.2020 | Nyhet
Genom en migcovidundersökning utreds hur coronaepidemin och de begränsningsåtgärder som hänför sig till den påverkar dem som fötts utomlands. Den information som samlats in genom undersökningen stöder utvecklingen av tjänster och bedömningen av de samhälleliga konsekvenserna. Institutet för hälsa och välfärd (THL) ordnar undersökningen.
Alla nyheter