Hoppa till innehåll

Nyheter

Välkommen att svara på enkäten om partnerskapsprogrammet för integration!
17.2.2023 | Nyhet
Enkäten om partnerskapsprogrammet genomförs nu för andra gången. Syftet med enkäten är att få information om hurdana åsikter olika aktörer har om läget inom verksamheten för främjande av integration och samarbetet i anslutning till samhällets mottaglighet, dess förutsättningar och utvecklingsbehov samt om hur partnerskapsprogrammet fungerar.
Läs anvisningarna om de ändringar som träder i kraft vid ingången av 2023
24.1.2023 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har utarbetat anvisningar om främjandet av integration och om ersättningen till kommunerna och välfärdsområdena av de kostnader som uppstår vid tillämpning av integrationslagen.
Handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare finns nu lätt tillgängliga på kartan
22.12.2022 | Nyhet
Kompetenscentret för integration av invandrare har publicerat en elektronisk karta över de handlednings- och rådgivningstjänster som kommunerna tillhandahåller invandrare. På kartan hittar du kontaktuppgifterna för handlednings- och rådgivningstjänsterna över hela Finland. Genom att sammanställa kontaktuppgifterna vill vi främja växelverkan mellan de olika integrationsfrämjande myndigheterna och handlednings- och rådgivningstjänsterna, informera om tjänsternas språkval och synliggöra  handlednings- och rådgivningstjänsternas nätverk.
Anvisningskortet visar hur du kan identifiera arbetsrelaterat utnyttjande eller människohandel
12.10.2022 | Nyhet
Människohandel är ett allvarligt brott mot en person där gärningsmannen utnyttjar offrets sårbarhet, förtroende eller beroende av gärningsmannen och utsätter offret för till exempel arbetsrelaterat eller sexuellt utnyttjande. Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration har publicerat ett anvisningskort med hjälp av vilket till exempel den som utför integrationsarbete kan identifiera arbetsrelaterat utnyttjande eller människohandel. Kortet ger också anvisningar om hur man kan agera om det uppstår misstankar om utnyttjande eller människohandel i kundservicesituationer.
Arbets- och näringsministeriet har kontaktat kommunerna genom ett brev som gällde kommunernas uppgifter och resurser vid främjande av integration
22.11.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har kontaktat kommunerna genom ett brev som var daterat den 22 november 2022 och som gällde kommunernas uppgifter och resurser vid främjande av integration. Brevet innehåller aktuell information om ändringar i integrationslagen, organiseringsansvaret för uppgifterna samt tjänster för dem som får tillfälligt skydd.
Rätten för anställda inom kommunens integrationstjänster att få förmånsuppgifter från FPA ändras inte
2.12.2022 | Nyhet
Socialservicens uppgifter och rätten att få uppgifter i anslutning till dem överförs till välfärdsområdena från och med den 1 januari 2023. Uppgifter som har att göra med integrationstjänster kvarstår emellertid hos kommunerna. Kommunanställda som sköter dessa uppgifter har en lagstadgad rätt att få uppgifter från FPA om klientens förmåner. Bestämmelser om rätt att få uppgifter finns i flera olika lagar, och en del av bestämmelserna lämnar rum för tolkning. Därför har FPA under hösten utrett hur social- och hälsovårdsreformen påverkar kommunernas rätt att få uppgifter.
Statsrådet godkände utbetalning av kalkylerade ersättningar också till välfärdsområdena från och med den 1 januari 2023
2.12.2022 | Nyhet
Kalkylerad ersättning betalas enligt integrationslagen också till välfärdsområdena från och med den 1 januari 2023. Statsrådet godkände att förordningen om främjande av integration ändras så att den utöver de ersättningar som betalas till kommunen även innehåller bestämmelser om de kalkylerade ersättningar som betalas till välfärdsområdena.
Ändringar föreslås i integrationslagen och mottagningslagen för att säkerställa tjänsterna för personer som flytt från Ukraina
16.9.2022 | Nyhet
Över 38 000 personer som har flytt undan Rysslands anfallskrig i Ukraina har sökt tillfälligt skydd i Finland. För att säkerställa att personer som flytt från Ukraina och beviljats tillfälligt skydd i Finland ska tillhandahållas tjänster har regeringen föreslagit ändringar i integrationslagen och mottagningslagen. Ändringarna innebär bland annat att kommunerna och välfärdsområdena kan få ersättning för ordnandet av tjänsterna.
Regeringens proposition med förslag till totalreform av integrationslagen har lämnats till riksdagen – följ vår webbtjänst för mer information
6.10.2022 | Nyhet
Syftet med totalreformen av integrationslagen är att påskynda processen för integration och sysselsättning av invandrade. Samtidigt ökar kommunernas ansvar för främjandet av integration. Avsikten är att lagen ska träda i kraft vid ingången av 2025 samtidigt med reformen av arbetskraftsservicen.
Policy brief fördjupar sig i invandrarnas politiska deltagande
18.11.2022 | Nyhet
Antalet invandrare i Finland ökar ständigt. Valdeltagandet och deltagandet i politiken är dock klart mindre bland dem än bland de infödda finländarna. En ny policy brief av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare presenterar metoder för att stärka den politiska delaktigheten bland befolkningen med utländsk bakgrund. 
Arbets- och näringsministeriet publicerar information om eventuell elbrist på flera språk
17.11.2022 | Nyhet
Rysslands anfallskrig i Ukraina har påverkat energiläget i hela EU. Energiförbrukningen ökar på hösten och vintern. Läget kommer att vara särskilt svårt i Centraleuropa, men även Finland påverkas. Arbets- och näringsministeriet har sammanställt information om hur och varför vi alla ska delta i att spara energi, hur det kan uppstå elbrist och hur man ska agera då. Informationen om en eventuell situation med elbrist har publicerats på flera språk.
Ansök om organisationsstöd från arbets- och näringsministeriet senast 12.12.2022
14.11.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet delar ut organisationsfinansiering för 2023 i form av specialunderstöd. Syftet med finansieringen är att främja det arbete som tredje sektorn utför för att främja integrationen. I ansökningsomgången 2023 söks ett samordnande projekt som bidrar till att stärka nätverksbildningen mellan integrationsfrämjande aktörer, deras samarbete och samhällets mottaglighet. Ansökningsomgången pågår under tiden 14.11–12.12.2022.
Var tionde utländsk arbetslös arbetssökande är från Ukraina
26.10.2022 | Nyhet
Enligt sysselsättningsöversikten för oktober utgör ukrainare snart den största gruppen bland arbetslösa arbetssökande enligt nationalitet. Antalet arbetslösa arbetssökande har ökat i synnerhet i de närings-, trafik- och miljöcentralsområ-den där det finns många personer som får tillfälligt skydd.
Integration 2022 lyfter fram integrationsfrågor från sysselsättning till situationen för ukrainska flyktingar 
7.11.2022 | Nyhet
Integration 2022 samlar ihop aktörer som arbetar med integration. Evenemanget ordnas i Tammerfors den 7–8 november 2022 och lyfter fram aktuella teman kring integration och flyktingsmottagning. Huvudtemat för årets evenemang är förändring och en föränderlig omvärld. Programmet fokuserar på sysselsättning, utbildning, samhällets mottaglighet, välfärd och hälsa samt integration av flyktingar i olika åldrar.    
Ansökningstiden för tilläggsstöd för brådskande vidarebosättning pågår till den 15 november 2022
25.10.2022 | Pressmeddelande
Sylvia-projektet stöder med tilläggsstöd sådana kommuner som förbereder sig på att ta emot kvotflyktingar som är i behov av akut vidarebosättning. Kommunerna kan ansöka om tilläggsstöd för mottagande av kvotlyktingar som är i behov av akut vidarebosättning år 2022. Ansökningstiden är 1.2.–15.11.2022.
Sysselsättningsgraden för utlänningar ökar, men antalet arbetssökande är fortfarande stort
20.9.2022 | Nyhet
Av sysselsättningsöversikten för september framgår att ukrainska medborgare snart är den största gruppen bland arbetslösa arbetssökande. Antalet andra än ukrainska arbetslösa arbetssökande minskade med 11 procent jämfört med föregående år.
Budgetförhandlingarna ger resurser för stöd av integrationen
1.9.2022 | Nyhet
Regeringen har enats om budgetpropositionen för 2023. För arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde föreslås ett anslag på totalt 3,7 miljarder euro. Anslag inriktas också på stöd av integrationen och på organisering av tjänster för personer som flytt från Ukraina.
Anmälan till Integration 2022 inleds – kom ihåg att anmäla dig till årets största evenemang för integrationsaktörer
29.8.2022 | Nyhet
Anmälan till evenemanget Integration 2022 har öppnat. Årets Integration 2022 ordnas i Tammerforshuset i Tammerfors den 7–8 november 2022. Temat för årets evenemang är förändring och en föränderlig omvärld. Registrera dig senast 17.10.2022.
Undersökningen MoniSuomi samlar information om hälsa och välfärd hos den befolkning som fötts utomlands – enkätundersökningen producerar viktig bakgrundsinformation om integrationsläget i Finland
8.9.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare deltar i finansieringen av Institutet för hälsa och välfärds nationella undersökning om hälsa, välfärd och tjänster för personer födda utomlands (MoniSuomi). Insamlingen av uppgifter för undersökningen MoniSuomi inleddes i början av september. Med hjälp av den information som samlas in genom undersökningen MoniSuomi strävar man efter att främja likabehandlingen av invandrarbefolkningen i Finland.
Arbets- och näringsministeriet har beviljat kommuner tre miljoner euro för handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare 
1.9.2022 | Nyhet
Understöd fås för 21 projekt som genomförs av kommunerna och vars syfte samtidigt är att effektivisera invandrarnas integration och sysselsättning. 
Alla nyheter