Hoppa till innehåll

Nyheter

I ett forskningsprojekt som beställts av statsrådet utreds olika länders kompletterande migrationsvägar
24.2.2021 | Nyhet
I en undersökning som färdigställs i höst utreds vilka migrationsvägar i samband med studier och arbete som finns i olika länder. Avsikten är att de kompletterande migrationsvägarna ska göra det möjligt för personer som vistas utomlands och som är i behov av internationellt skydd att komma in i landet lagligt och tryggt.
Arbetshälsoinstitutet publicerade rekommendationer för mångfald och likabehandling vid rekrytering
18.2.2021 | Nyhet
Rekryterare är ofta inte medvetna om hur deras egna fördomar påverkar bedömningen av arbetssökande. Detta kan leda till diskriminering av vissa grupper. Många organisationer vill dock utveckla rekryteringen och beakta sökande med olika bakgrund på lika villkor. Sakkunniga vid Arbetshälsoinstitutet har utarbetat rekommendationer som hjälper arbetsplatserna att främja likabehandling och mångfald bland arbetssökande vid rekrytering. Genom praxis kan man förebygga både omedveten och medveten diskriminering.
Kompetenscentret börjar publicera Policy Brief-artiklar – i det första fokuserar man på att främja sysselsättningen bland kvinnor med invandrarbakgrund
15.2.2021 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare börjar publicera artikelserien Policy Brief. Artikelserien presenterar integrationsrelaterade synpunkter som baserar sig på forsknings- och utredningsdata på aktuella samhällsfrågor och till stöd för politiskt beslutsfattande. I den första Policy Brief-artikeln tar ledande sakkunnig Anne Alitolppa-Niitamo upp främjandet av sysselsättningen bland kvinnor med invandrarbakgrund.
I AMIF-utlysningen i maj finansieras projekt som främjar samhällets mottaglighet
11.2.2021 | Nyhet
Temat för utlysningen av finansiering från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), som inleds den 3 maj, är samhällets mottaglighet. Stöd beviljas för 2–4 projekt till ett sammanlagt belopp av 450 000 euro.
Arbets- och näringsministeriet beviljar organisationsfinansiering till 13 organisationer 
15.2.2021 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet (ANM) beviljar understöd på totalt 600 000 euro till organisationer för integrationsfrämjande arbete år 2021. I ansökningsomgången för finansiering för 2021 söktes små föreningar som arbetar för integration och som har ett klart behov och en tydlig vilja att utveckla sin verksamhet. 
Redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet på remiss
2.2.2021 | Nyhet
Regeringen lämnar i våras en redogörelse till riksdagen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet. Remissyttranden kan nu lämnas om utkastet till redogörelse. Remisstiden går ut den 12 mars 2021.
Ansökan om utveckling av handlednings- och rådgivningstjänster har öppnats
1.2.2021 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet (ANM) har utlyst 3 miljoner euro för utveckling av handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare. Tillgängligt för verksamheten finns dess-utom ett anslag på cirka 700 000 euro i budgeten för 2020. Ansökningstiden går ut den 26 mars 2021.
Ansökningstiden för tilläggsstöd som betalas till kommunerna för Sylvia-projektet har börjat
1.2.2021 | Nyhet
Genom arbets- och näringsministeriets Sylvia-projektet betalas kommunerna ekonomiskt stöd för mottagande av flyktingar. Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen kan sökas den 2 februari–30 april 2021. Tilläggsstöd för akuta fall kan sökas den 1 februari–13 december 2021.
Under COVID-19-pandemin har utlänningarnas arbetslöshet stigit nästan i samma takt som finländarnas arbetslöshet
1.2.2021 | Nyhet
Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån arbetsförmedlingsstatistikens registeruppgifter.
Vyn för ersättningar till kommunerna i UMA-systemet förnyas
21.1.2021 | Nyhet
Det elektroniska ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden (UMA-systemet) får en mer användbar vy för ersättningar som betalas till kommunerna. Det blir lättare att söka rapporter om utbetalningar av kalkylerad ersättning i systemet. Kommunerna får tillgång till den nya vyn den 1 februari 2021. Funktionslogiken i systemet ändras inte.
Den första integrationslagen trädde i kraft för 20 år sedan
4.6.2019 | Nyhet
Den första lagen om integration av invandrare, lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande, trädde i kraft den 1 maj 1999 för cirka 20 år sedan. Den nuvarande integrationslagen trädde i kraft år 2011. Invandrings- och integrationsfrågor har under 2000-talet fått allt mer synlighet även i regeringsprogrammet. Du kan i fortsättningen följa beredningen av Statens program för integrationsfrämjande som integrationslagen förutsätter på integration.fi.
Kommuner som tar emot flyktingar kan söka tilläggsstöd för utveckling av mottagandet
14.1.2020 | Nyhet
Tilläggsstöd från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt har kunnat sökas. De kommuner som tar emot flyktingar kan under perioden 1.1.–31.3.2020 ansöka hos UF-centret om en tilläggsdel till den kalkylerade ersättning som betalas för mottagande av flyktingar som anlänt till kommunen 2019 samt om bonuspeng för nya beslut om kommunplatser eller beslut om utökning av kommunplatserna. Kommunerna kan dessutom direkt från Sylvia-projektet ansöka om tilläggsstöd för mottagande av akuta fall.
Alla nyheter