Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Työllistymistä tukevat hankkeet hyödyntävät teknologiaa ja mentorointia maailmalla

Julkaisupäivä 24.11.2023 13.11 Blogit

Onnistunut kotoutuminen edellyttää aktiivisuutta maahanmuuttaneelta ja vastaanottavuutta yhteiskunnalta. Kotoutumisen määritelmän mukaan kotoutumisen aikana maahanmuuttaneen yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja osallisuus yhteiskunnassa lisääntyy. Työllistyminen onkin monen maahanmuuttaneen tavoite. Kolmiosaisen blogisarjan toisessa osassa Kaksi henkilöä pöydän ja tietokoneen ääressä. tutustutaan ulkomailla toteutettuihin työllistymistä edistäviin käytäntöihin ja projekteihin.

Maahanmuuttaneiden korkea työllistymisaste on vastaanottavan maan eduksi, mutta ennen kaikkea äärimmäisen tärkeää yksilön toimijuuden ja onnistuneen kotoutumisen puolesta. Työllistymiseen vaikuttavat esimerkiksi yksilön ominaisuudet, työmarkkinoiden tarpeet ja yhteiskunnan vastaanottavuus. 

Myös kotoutumispalveluiden tarjonta ja laatu vaikuttavat omalta osaltaan maahanmuuttaneen työllistymiseen. Tyypillisiä yksilötason haasteita ovat kielitaidon puute ja koulutuksen sekä työkokemuksen soveltumattomuus suomalaisille työmarkkinoille. Lisäksi työllistymistä haastaa sitä tukevien verkostojen puute uudessa maassa. Työmarkkinoilla vallitseva etninen hierarkia näkyy myös Suomessa ulkomaalaistaustaisten syrjintänä työnhaun eri vaiheissa (Ahmad, 2019). 

Tšekissä hyödynnetään älylaitteita työllisyyden parantamisessa

Tšekissä julkaistiin vuonna 2022 mobiilisovellus, jonka tarkoituksena on tukea ulkomaalaisten ja erityisesti ukrainalaisten pakolaisten tiedonsaantia erilaisista työllistymismahdollisuuksista sekä muista julkisista palveluista. Smart Migration -mobiilisovelluksen tavoitteena on helpottaa maahanmuuttaneen kotoutumista ja auttaa käsittelemään työhön liittyviä yllättäviä tilanteita, kuten työtapaturmia tai irtisanomista. Sovellus on osa isompaa Tšekin työ- ja sosiaaliministeriön ylläpitämää hanketta.

Mobiilisovellus sisältää interaktiivisia ja käyttäjäystävällisiä toimintoja, jonka avulla sen sisältö räätälöityy jokaisen käyttäjän omien tarpeiden mukaiseksi. Sovellus tallentaa käyttäjän edistymistä ja ylläpitää käyttäjälle tehtävälistaa. Se tarjoaa myös älykkään toiminnon, jonka avulla käyttäjä voi kysyä kysymyksiä ja saada vastauksia. 

Maahanmuuton määrän kasvaessa nopeaa yksilöllistä ohjausta on yhä vaikeampaa tarjota kaikille. Mobiilisovelluksia kehittäviä hankkeita onkin toteutettu myös Suomessa, kuten OKM rahoittama koulutuksen edistämiseen keskittyvä SIMHEapp ja Papunetin kommunikaatiota tukeva Kuvakom-sovellus. Vakka-Suomen alueelle keskittyvä Mobiililuotsi kokoaa tietoa yhteen paikkaan, mutta on vain hyödyllinen rajatulle kohderyhmälle, eli kyseisellä alueella toimiville. Ajantasainen ja esimerkiksi tekoälyä hyödyntävä, kotoutumisen eri osa-alueita kattava sovellus voisi auttaa edistämään maahanmuuttaneen kotoutumista ja vähentämään kotoutumisen toimijoiden kuormaa.

Luxemburgissa henkilökohtainen mentorointi tukee maahanmuuttaneen työllistymistä

Työperäisillä maahanmuuttaneilla on erilainen lähtötilanne, kun he siirtyvät työmarkkinoille, kuin esimerkiksi kiintiöpakolaisena maahan saapuneilla. Nykypäivänä teknologian ja tekoälyn avulla pystytään tarjoamaan entistä tarkempaa ja paremmin yksilön tarpeita vastaavaa tukea kotoutumisessa ja työllistymisessä. Tekoäly ei kuitenkaan pysty korvaamaan tietotaitoa työmarkkinoista tai työkokemuksen myötä kehittyneitä verkostoja.

Luxemburgissa vuoden 2022 aikana toteutetussa Coach4Work-projektissa vapaaehtoiset valmentajat tarjosivat työhönvalmennusta kolmannen maan kansalaisille. Projektiin osallistui 24 työnhakijaa ja 21 vapaaehtoista valmentajaa, joista kaikilla oli ammatillista kokemusta työnhakuprosesseista tai rekrytoinnista. Henkilökohtaisen mentoroinnin lisäksi työnhakijoille järjestettiin myös yhteistä koulutusta ja infotilaisuuksia. Enintään kuusi kuukautta kestäneessä työhönvalmennuksessa työntekijä sai ohjausta paikallisten työmarkkinoiden toiminnasta ja vaatimuksista sekä henkilökohtaista palautetta valmentajalta. Valmentaja auttoi työnhakijaa tunnistamaan omia vahvuuksia sekä valmistautumaan haastatteluihin. Valmennussuhteen myötä työnhakija hyötyi myös valmentajan omista verkostoista. 

Coach4Work projektin johtopäätöksissä havaittiin nopean työllistymisen tai kouluttautumisen vaikuttavan positiivisesti kotoutumiseen. Tiivis yhteistyö paikallisten kanssa helpotti myös työnhakijoiden sopeutumista ja yhteenkuuluvuuden tunnetta vastaanottavaan yhteiskuntaan. Myös Suomessa on toteutettu vastaavanlaisia kotoutumista edistävää mentorointiohjelmia kuten Väestöliiton vuosittain järjestettävä Womento-mentorointi ja Auroras-verkoston mentorointiohjelma. Tietoisuutta mentorointitoiminnasta olisi kuitenkin hyvä lisätä ja ihmisiä kannustaa toimimaan vapaaehtoisena. 

Mia Klinga, korkeakouluharjoittelija, kotoutumisen osaamiskeskus, työ- ja elinkeinoministeriö

Kotoutumisen osaamiskeskus tutustui kesällä 2023 maailmalla toteutettuihin kotoutumista edistäviin hankkeisiin ja hyviin toimintamalleihin. Osa hankkeista ja toimintamalleista esitellään kotoutuminen.fi:n kolmiosaisessa blogisarjassa. Tämän blogisarjan kolme teemaa ovat: tietoa lisäävät hankkeet ja toimintamallit, työllistymistä edistävät hankkeet ja toimintamallit sekä yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävät hankkeet ja toimintamallit. Tämä on sarjan toinen osa.

Blogissa mainitut hankkeet ja projektit:
Smart Migration
Coach4Work

Lähteet:
Ahmad, A. (2019). Kokeellinen tutkimus etniseen alkuperään perustuvasta syrjinnästä suomalaisilla työmarkkinoilla. Teoksessa Kazi, V., Alitolppa-Niitamo, A., & Kaihovaara, A. (toim.), Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019: Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta (s. 15-27). Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. 
European Website on Integration (n.d.). Coach4Work.
OECD (n.d.). Smart Migration App.

Kuvituskuva: Nora Sayyad