Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Espanjasta mallia viharikosten, vihapuheen ja syrjinnän ehkäisyyn

Julkaisupäivä 1.7.2022 14.00 Blogit

Suomesta lähti kesäkuun alkupuolella yhdeksänhenkinen asiantuntijaryhmä opintovierailulle Espanjaan. Ryhmän tavoitteena oli tutustua Madridissa toimivaan Espanjan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskukseen OBERAXE:n sekä sen tekemää yhteistyöhön keskeisten sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa.  Matka oli osa oikeusministeriön koordinoiman Osaavat -hankkeen toimintaa. Hankkeen tavoitteena on kehittää kansallista koordinaatiota ja tukea eri toimijoita viharikosten vastaisessa työssä sekä luoda malli viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskuksen toimintaan Suomessa. Opintovierailun erityisenä tavoitteena oli edistää viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskuksen konseptointia. 

Vuonna 2000 Espanjan työ-, maahanmuutto- ja sosiaaliturvaministeriön alaisuuteen perustettu OBERAXE (The Spanish Observatory on Racism and Xenophobia) toimii Madridissa.  OBERAXE:n tehtävänä on kerätä tietoa erilaisista viharikoksia, vihapuhetta ja syrjintää koskevista hankkeista, resursseista, selvityksistä, raporteista ja tutkimuksista. Se toimii eräänlaisena kokoomapisteenä, joka tarjoaa rasismia ja muukalaisvihaa koskevaa tietoa ja analyyseja eri toimijoille ja päätöksentekijöille. Seurantakeskus edistää yhtäläisten mahdollisuuksien ja syrjimättömyyden periaatetta ja tukee syrjinnän ja suvaitsemattomuuden muotojen sekä vihamielisyyksien ja -rikosten torjuntaan tähtäävää työtä. 

Seurantakeskus toimii tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa

OBERAXE seuraa kansainvälistä ja kansallista rasismin, muukalaisvihan ja syrjinnän tilannetta ja tekee laajasti yhteistyötä eri julkisten ja yksityisten sidosryhmien kanssa rasismin ja muukalaisvihan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Yhteistyökumppaneita ovat sekä Espanjan valtiolliset toimijatja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot että Euroopan unioni ja muut kansainväliset instituutiot.

OBERAXE järjestää koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia viharikosten tunnistamisesta ja ennaltaehkäisystä eri kohderyhmille, erityisesti eri alojen ammattilaisille. Organisaation tehtävänä on myös lisätä yleistä tietoisuutta viharikoksista, vihapuheesta ja syrjinnästä eri ammattilaisryhmien, kansalaisyhteiskunnan ja koko väestön keskuudessa. OBERAXE ylläpitää nettisivustoa, jolla kerrotaan aiheeseen liittyvästä toiminnasta, tapahtumista ja uutisista.  Seurantakeskus tekee myös tiivistä yhteistyötä eri yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Niiden tuottamien tutkimusten ja selvitysten lisäksi OBERAXE julkaisee erilaisia opaskirjoja ja raportteja sivustollaan. Vuonna 2021 sivustolla vieraili yli 190 000 kävijää.

OBERAXE koordinoi ja on mukana toteuttamassa monia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita, joilla pyritään ehkäisemään rasismia, muukalaisvihaa ja syrjintää.

Matkan laaja ja monipuolinen ohjelma antoi kattavan kuvan Espanjan toiminnasta

Suomesta lähteneelle ryhmälle Madridissa järjestetty kolmepäiväinen ohjelma oli todella laaja, ja siihen mahtui mukaan monenlaisten toimijoiden esittelyä. OBERAXE:n lisäksi tasa-arvoministeriön, sisäministeriön ja sosiaalisen oikeuksien ja agenda 2030 –ministeriöiden edustajat esittelivät strategioitaan ja toimintaansa viharikosten, vihapuheen ja syrjinnän ehkäisemiseksi. Myös poliisin ja syyttäjäviraston edustajat kertoivat omasta toiminnastaan. Itse viharikoksia, vihapuhetta ja syrjinnän muotoja tarkasteltiin eri puheenvuoroissa monipuolisesti. Toimintaa esiteltiin erilaisten tilastojen valossa ja varsin laajalti eri kohderyhmien näkökulmasta. Rasismin ja muukalaisvihan sekä etniseen taustaan liittyvän vihapuheen ja -rikosten lisäksi Espanjassa raportoidaan yleisimmin seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin sekä ideologisiin tai uskonnolliseen vakaumukseen liittyvää viharikollisuutta, -puhetta tai syrjintää. 

Ongelmat Espanjassa ovat kuitenkin hyvin samankaltaisia kuin Suomessa. Viharikos-, vihapuhe- ja syrjintätapausten aliraportointi on yleistä. Usein ryhmillä tai henkilöillä, joihin viharikokset kohdistuvat voi olla heikko luottamus viranomaisiin ja vähäinen usko muutokseen. Puheenvuorojen pitäjät nostivatkin esiin, että on tärkeää tukea viharikosten tai -puheen kohteeksi joutuneita uhreja. Erityisesti toimijat korostivat ammattilaisten roolia ja osaamista uhrien tukena viharikoksen ilmoittamisen ja sen käsittelyprosessin aikana. Myös järjestöjen toiminnan merkitystä uhrien tukemisessa pidettiin tärkeänä.  

Espanjassa, kuten muuallakin maailmassa, sosiaalinen media on luonut uuden ympäristön vihapuheelle. Sen torjumisessa Espanja on kuitenkin ollut edelläkävijä. Espanjassa on koulutettu syyttäjiä erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuvan vihapuheen tunnistamiseen ja käsittelyyn. Valtion syyttäjälaitos on luonut erityisen verkoston vihapuheisiin ja syrjintään erikoistuneille syyttäjille. Verkkorikoksiin erikoistunut syyttäjän toimisto on myös tehnyt sopimuksen suurimpien sosiaalisen median palveluntuottajien kanssa. Palveluntuottajat tekevät yhteistyötä syyttäjäviranomaisten kanssa, jotta vihanpuhetta sisältävät viestit voitaisiin poistaa nopeasti somealustoilta. Sosiaalisessa mediassa esiintyvän vihapuheen ehkäisemiseksi OBERAXE tekee hankkeidensa kautta yhteistyötä EU-maiden organisaatioiden kanssa vihapuhetta tunnistavien algoritmien kehittämiseksi.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Katriina Nousiainen (OM), Milla Aaltonen (OM), Corinna Tammenmaa (OM), Varpu Taarna (TEM), Mikko Joronen (YVV), Måns Enqvist (Poliisihallitus); Emilia Hämäläinen (SM) ja Mia Luhtasaari (OM). Kaisa Lähteenmäki-Smith (MDI Oy) puuttuu kuvasta.

Varpu Taarna, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö
[email protected]

Lisätietoja: 
OBERAXE-verkkosivut
Osaavat -hanke