Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Ilman huoltajaa suomeen tulleet nuoret tarvitsevat kannustusta ja tukea aikuistumiseen

Julkaisupäivä 2.6.2023 10.17 Blogit

YEE-hankkeen rahoittajien tunnukset ja piirroskuva ihmisistä. Itsenäistyminen on merkittävä siirtymävaihe kenen tahansa aikuistuvan nuoren elämässä. Erityisesti muutto omilleen on kohta, jossa aikuistuva nuori ottaa ison harppauksen kohti vastuuta itsestään ja elämänsä eri osa-alueista kuten taloudellisesta itsenäisyydestä ja arjen sujuvuudesta ja sen eri osa-alueista. Itsenäistyminen ei kuitenkaan saisi tarkoittaa sitä, että jää yksin. 

Alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleiden nuorten on mahdollista saada tukea aikuistumiseensa kotoutumista edistävän lain perusteella. Tukea voidaan tarjota palvelun tarpeen arvion perusteella. 
Jokaisella nuorella tulee olla oikeus rinnalla kulkevaan arjen tukeen ja monialaiseen aikuistumisen tukeen. Tuki voi kohdistua muun muassa arjen hallintaan, asumisen taitoihin, opintoihin ja työelämään kiinnittymiseen sekä harrasteisiin ja mielekkääseen tekemiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja yhteisöihin kuulumiseen tai mielenterveys- ja päihdehaasteisiin. Tärkeää on, että nuori saa yksilöllistä tukea juuri niihin osa-alueisiin, joihin hän sitä tarvitsee. 

Nuoren tarpeisiin vastaavat palvelut luodaan yhdessä kehittäen

Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE)-hankkeessa on kehitetty Euroopan sosiaalirahoituksella kotoutumisen tukitoimia jo yli kahden vuoden ajan. Kehittämistyön tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa järjestöjen, kuntien ja hyvinvointialueiden toiminnassa. 
Vaikka YEE-hankkeen raporteissa aikuistumisen tukea on tarkasteltu lastensuojelun jälkihuollon ja ilman huoltajaa alaikäisenä maahan tulleiden aikuistuvien nuorten näkökulmista, voi löydöksiä hyödyntää laajemminkin haasteellisissa elämäntilanteissa olevien nuorten tuen järjestämiseksi. Keskeiseksi kehittämistyön elementiksi nousi nuorten mukaan ottaminen palveluiden kehittämiseen kaikissa vaiheissa. 

Konkreettisia välineitä ja tuen muotoja aikuistumisen tukeen

Nuorten oikeuksien toteutumiseksi YEE-hankkeessa työstettiin esite ilman huoltajaa maahan alaikäisenä tulleiden aikuistuvien nuorten kotoutumisen tukitoimista. Esite tarjoaa tietoa niin nuorille kuin ammattilaisillekin. Esitteen tueksi on julkaistu video, jonka tarkoituksena on levittää tietoa kotoutumisen tuesta. 

YEE-hankkeessa on havaittu, että nuorilla on tarve kuulua yhteisöön ja saada tukea myös virka-aikojen ulkopuolella. Näihin tarpeisiin on vastattu Olohuoneella, joka on matalan kynnyksen kohtaamispaikka alaikäisenä Suomeen ilman huoltajaa tulleille nuorille. Olohuone-toiminnalla on ollut valtava kysyntä ja siitä on muodostunut nuorille tärkeä paikka. Avainsanoja Olohuone-toiminnassa on joustavuus, oikea-aikaisuus, kohtaaminen ja yhteisöllisyys. Olohuoneelle voi tulla ilman ajanvarausta sen aukioloaikoina asiansa kanssa tai ilman varsinaista muuta tarvetta kuin saada seuraa ja tavata tuttuja ihmisiä. Usein juuri nuoreen tutustuminen mahdollistaa nuoren tuen tarpeiden esille tulon ja edelleen niihin vastaamisen joko Olohuone-toiminnassa tai ohjaamalla ja saattamalla nuori palveluihin tai muuhun relevanttiin toimintaan. Palvelut on kehitetty yhdessä nuorten kanssa, tarpeita kuullen.

Matala kynnys on vetovoimatekijä

Tätä sosiaalista innovaatiota voitaisiin hyödyntää laajemminkin. Tarvitaan kohtaamispaikkoja, joissa on nuorille turvallisia aikuisia auttamassa arkisissa ja kiperämmissäkin kysymyksissä. Kohtaamispaikoissa nuoret kohtaavat myös muita nuoria, joiden kanssa tutustua ja saada vertaistukea sekä harrastaa ja tehdä yhdessä mukavia asioita. Olohuoneen toiminnan yhdyspinnalle on vahvasti kytketty myös viralliset palvelut kuten ilman huoltajaa maahan alaikäisenä tulleiden aikuistuvien nuorten tukitoimien edustajat. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tukitoimia toteuttavat sosiaalihuollon ammattilaiset osana sosiaalihuoltopalveluita erillisenä yksikkönään. Lisäksi yhteistyötä tehdään oppilaitosten, muiden järjestöjen ja eri viranomaistahojen kanssa.  

Olennainen vetovoimatekijä Olohuoneella on ollut riittävän matala kynnys, oikea-aikainen nuorten tarpeisiin vastaava tuki sekä se, että yhteinen toiminta on nuorilähtöistä. Nuorten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja heidän oman toimijuutensa tunnustaminen tuottaa nuorten itsensä näköistä tilaa ja tekemistä, joihin nuoret sitoutuvat ja haluavat liittyä. Nuorille onkin tärkeää tarjota vaikuttamismahdollisuuksia niin paikallisessa kontekstissa ja toiminnassa mutta myös yhteiskunnallisissa teemoissa. Olohuoneen toiminta jatkuu ainakin vuoteen 2025 Stea-rahoitteisena toimintana.

Niina Weckroth, Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE)-hankkeen projektikoordinaattori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Laura Lempinen, Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE)-hankkeen asiantuntija, Diakonissalaitos
Tanja Hirschovits-Gerz, Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE)-hankkeen projektipäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 

YEE-hankkeen toteutti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhteistyössä Diakonissalaitoksen, Pesäpuu ry:n, Sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun SeAMKin kanssa Euroopan sosiaalirahaston osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan teemalinjan (ESR TL 5) rahoituksella välillä 1.12.2020–31.5.2023.

Kuvituskuva: Julia Varala


Lisätietoja ja hankkeeseen liittyviä materiaaleja

Kaikki YEE-hankkeen julkaisut löytyvät osoitteesta www.thl.fi/yee. Alla ilman huoltajaa maahan tulleita nuoria koskevat julkaisut kootusti. 

Blogeja:

Ilman huoltajaa maahan alaikäisenä tulleita nuoria koskevia opinnäytteitä