Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Kumppanuusohjelmaa pidetään hyödyllisenä – tietoa ohjelmasta tarvitaan kuitenkin lisää

Julkaisupäivä 8.9.2023 12.25 Blogit

Varpu Taarna Tuoreen Kumppanuusbaron vastauksissa ilahduttaa erityisesti se, että suurin osa vastaajista koki voivansa osallistua valtakunnalliseen kotoutumista edistävään kehittämistyöhön ja sai siitä myös riittävästi tietoa. Kumppanuusbaron tulosten mukaan eri toimijat osallistuvat kotoutumisen kehittämiseen myös kunnissa suhteellisen laajasti. Sen sijaan kunnissa pitäisi kiinnittää huomiota siihen, miten maahanmuuttaneet saadaan mukaan palveluiden kehittämiseen. Vain 14 % vastaajista ilmoitti, että maahanmuuttaneet ovat mukana tässä työssä. 

Kumppanuusbaro-kysely on toteutettu, jotta voidaan seurata ja kartoittaa kotoutumisen kentän yhteistyön tilaa. Kysely toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoiman kotoutumisen kumppanuusohjelman puitteissa. Vuoden 2022 Kumppanuusbarossa kerättiin myös toimijoiden näkemyksiä kumppanuusohjelman toiminnasta ja sen kehittämistarpeista. 

Kumppanuusbaron selvityksen perusteella kumppanuusohjelman tunsi hyvin tai erittäin hyvin 36 % vastaajista. Kyselyyn vastanneista vajaa kolmannes kuitenkin ilmoitti, ettei juurikaan tunne kumppanuusohjelmaa. Markkinointia ja viestintää tarvitaan vielä, jotta ohjelma olisi toimijoille tuttu ja jotta se tukisi mahdollisimman laajasti kotoutumista ja hyviä väestösuhteita edistävää työtä. Vastaajista 18 % ei ollut osallistunut mihinkään kumppanuustyön tai -ohjelman toimintaan. Kumppanuusohjelman toiminnoista parhaiten tunnettiin kumppanuusohjelman uutiskirje, jolla onkin yli 1 100 tilaajaa.  

Mahdollisuudet käydä vuoropuhelua kumppanuusohjelmassa ovat hyvät

Vastaajat pitivät kumppanuusohjelman toimintaa pääosin hyödyllisenä ja saivat sen kautta ajankohtaista tietoa kotoutumisen kentän tapahtumista (60%) sekä tietoa oman toimintansa tueksi (54 %). Vajaat puolet vastaajista arvioi, että mahdollisuudet käydä vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa ovat kumppanuusohjelman kautta hyviä. Varsinkin kolmannen sektorin toiminta ja sen tunteminen oli vastauksissa nostettu uusien yhteistyömuotojen ja kumppanuuksien luomisen kannalta keskeiseksi. ELY-keskusten johdolla tehtävä alueellinen kumppanuustyö sai kiitosta etenkin siitä, että se tuo eri toimijoita yhteen ja edistää yhteistyötä. Toimijakentän tuntemus ja uusien toimijoiden mukaan saaminen nähtiin tärkeäksi myös alueellisesti. 

Myös kumppanuusbaron avovastausten perusteella näyttää siltä, että kumppanuusohjelma on tarpeellinen, mutta kehittämistyötä on syytä jatkaa. Kumppanuusohjelman toimintaa pitäisi kehittää strategisemmaksi ja pitkäjännitteisemmäksi erityisesti kaksivuotisen toimintasuunnitelman teemojen osalta. Toimintasuunnitelmaan valittujen teemojen suunnitelmallisempi edistäminen parantaisi ohjelman vaikuttavuutta. 

Kumppanuusalusta edellyttää alustan jäsenien omaa aktiivisuutta

Vastaajat toivoivat, että yhteistyössä kumppanuusohjelman ja muiden kotoutumistoimijoiden kanssa kehitetty kotoutuminen.fi:n ekstranet-palvelu eli Kumppanuusalusta olisi nykyistä aktiivisempi ja vuorovaikutteisempi. Alustalla on jo nyt yli 1800 kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijan verkosto, jota toimijoiden kannattaa hyödyntää yhteyshenkilöhaun ja alustan tarjoamien ilmaisten työtilojen kautta.

Kannustamme rohkeasti avaamaan hankkeille, yhteiskehittämistä vaativille työtehtäville ja vaikka tapahtumille työtiloja sekä aloittamaan niissä keskustelun ja houkuttelemaan muut alustan jäsenet mukaan keskusteluun! Keskustelu työtiloissa näkyy vain työtilaan liittyneille jäsenille, ja työtilan voi arkistoida tai poistaa, kun sitä ei enää tarvita.

Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää alustan teknisiä ominaisuuksia jo tänä syksynä niin, että myös alustan käytettävyys kannustaa entistä aktiivisempaan ja vuorovaikutteisempaan yhteistyöhön alustalla.

Voit vaikuttaa siihen, miten kumppanuustyö jatkuu

Kumppanuusohjelmassa jatketaan koulutuksia ja webinaareja, joita vastaajat pitivät hyödyllisinä ja toivoivat myös jatkossa. Toiminnassa kiinnitetään vastaajien toiveiden mukaisesti entistä enemmän huomiota siihen, että tapahtumat, viestintä ja muu kumppanuustyö tavoittavat maahanmuuttaneita ja maahanmuuttaneiden omia järjestöjä sekä esimerkiksi elinkeinoelämän toimijoita entistä paremmin. Tarve toiminnan järjestämiseksi muilla kuin suomen kiellellä nousi esiin; esimerkiksi ruotsinkieliset ja selkokieliset toiminnot mahdollistaisivat paremmin monenlaisten toimijoiden osallistumisen. Vastaajat toivoivat myös lisää hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen esittelemistä ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen, vuorovaikutukseen ja kokemusten vaihtoon. 

Kumppanuusbaro antaa arvokasta tilannetietoa, jonka pohjalta sekä kumppanuus- ja yhteistyöajatteluun juurruttamiseen tähtäävää työtä voidaan jatkaa. Kumppanuusohjelman tarkoituksena on palvella mahdollisimman hyvin kaikkien kotoutumistyötä edistävien tai siitä kiinnostuneiden toimijoiden tarpeita. Siksi olisikin tärkeää edistää uusien toimijoiden osallistumista kumppanuusohjelman toimintaan ja sen kehittämiseen myös jatkossa. Kotoutumisen uusien laki- ja rakennemuutosten kannalta eri toimijoiden roolien tuntemus, niiden välinen vuorovaikutus sekä yhteistyö ja kumppanuus ovat muutosten onnistuneen toteutuksen kannalta keskeisiä. Myös kumppanuusohjelma pyrkii tukemaan toimijoita tässä muutoksessa.

Otamme mielellämme vastaan vinkkejä ja toiveita, siitä millaista tietoa tai toimintaa voisimme tarjota teidän työnne tueksi!

Varpu Taarna, erityisasiantuntija, kotoutumisen osaamiskeskus, työ- ja elinkeinoministeriö

Kumppanuusbaro
Kotoutumisen kumppanuusohjelmaan liittyvään Kumppanuusbaroon vastasi tällä kertaa vajaa 400 kotoutumisen toimijaa. Eniten vastasivat kuntien maahanmuuttopalveluiden työntekijät (17,3 %). Järjestöjen osuus vastauksista oli 15,7 %.  Muita vastaajia olivat esimerkiksi. koulutuksen järjestäjät, kunnan sosiaali- ja terveysviranomaiset, työllisyyspalvelut ja valtionviranomaiset. Suurin osa vastauksista (30,7 %) tuli Uudeltamaalta, seuraavaksi eniten vastuksia saatiin Lapista (8,0 %) ja Pohjois-Pohjanmaalta (7,7 %). Muiden maakuntien osuus vastaajista oli varsin vähäinen. Tavoitteena oli, että kyselyn avulla olisi saatu tarkempaa tietoa myös eri alueiden yhteistyön ja kumppanuuden tilasta, mutta vähäisten vastausten takia tämä ei valitettavasti toteutunut toivotulla tavalla. Kumppanuusbaro on toteutettu ensimmäisen kerran vuonna 2020 ja uudestaan vuonna 2022.
Kumppanuusohjelma
Työ- ja elinkeinoministeriössä toimiva kotoutumisen kumppanuusohjelma pyrkii tukemaan kotoutumista edistävää työtä sekä yhteiskunnan vastaanottavuutta lisäämällä eri toimijoiden tietoa kotoutumisen kentällä tapahtuvasta kehitystyöstä sekä tukemalla monialaista ja äänistä yhteistyötä ja kumppanuutta.