Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Monipuoliset vaikuttamisen mahdollisuudet tuovat merkityksellisyyttä ELY-keskusten maahanmuuttotyöhön

Julkaisupäivä 26.1.2024 13.15 Blogit

Noora Heinonen. Monilla ELY-keskuksissa maahanmuuttoyhdyshenkilöinä työskentelevillä on taustalla työhistoriaa TE-toimistosta; usein suoraan maahanmuuttaneiden kanssa tehdystä työstä. Merkityksellisyyden kokemus syntyi TE-toimistossa työskennellessä kohtaamisista asiakasrajapinnassa, kun taas ELY-keskuksessa se liittyy etenkin monipuolisiin vaikuttamisen mahdollisuuksiin.

Haastattelin syksyn 2023 aikana ELY-keskusten maahanmuuttoyhdyshenkilöitä heidän näkemyksistään kotoutumisen edistämisen ja pakolaisten vastaanoton toimintaympäristön muutoksista hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyttyä. Vasta-alkajana olin kiinnostunut myös siitä, miten muissa ELY-keskuksissa vastaavissa tehtävissä työskentelevät kokevat työnsä merkityksellisyyden. Päätin kysyä työn merkityksellisyyden kokemisesta haastatteluissa ja voin haastatteluiden perusteella todeta, että ELY-keskusten maahanmuuttotyötä tekevät kokevat työnsä mielekkäänä ja merkityksellisenä. Kysymys osoittautui mielenkiintoiseksi ja avasi erilaisia näkökulmia siihen, miten ELY-keskuksissa maahanmuuttotehtävissä työskentelevät kokevat työnsä mielekkyyden.

Asiakastyön kokemus tukee suunnittelutyötä

ELY-keskuksessa koettiin tärkeäksi mahdollisuus kehittää esimerkiksi kotoutumiskoulutusta tai jalkauttaa kentälle uusia ideoita. Moni toi esiin hyödyn TE-toimistossa kertyneestä asiakasrajapinnassa työskentelystään: TE-toimistotausta nähtiin vahvuutena ELY-keskuksessa palveluiden suunnittelupuolella hyvien käytäntöjen työstämisessä. Taustalla oli paljon myös muuta maahanmuuton parissa ruohonjuuritasolla tehtyä työtä: esimerkiksi kokemusta oli kertynyt vastaanottokeskuksista, järjestöistä ja kunnista. 

Yksi haastateltava kertoi, että työn merkityksellisyys syntyy oman organisaation tärkeästä alueellisesta roolista ja tehtävästä sekä alueellisista onnistumisista. Maahanmuuttoyhdyshenkilöt kertoivat onnistumisen kokemuksista tilanteissa, joissa asiat ovat alkaneet toimia, prosessi on edennyt tai palvelupolku selkeytynyt. Haastateltavat kokivat merkityksellisenä, kun toimintoihin saadaan luotua rakennetta, ja kun ymmärrys ja tarvittava tieto alueen organisaatioissa lisääntyy. 

Myös alueellisten erityispiirteiden huomioon ottaminen pakolaisten vastaanotossa toimivan struktuurin rakentamisen yhteydessä on olennaista: 
”On yritetty saada aikaan rakennetta ja onnistuttukin, ei välttämättä samanlainen kuin jossain muualla, mutta toimii täällä. Mulla on melko vapaa toimenkuva, tehdään mitä ministeriö käskee ja loput alueen omien erityispiirteiden mukaan”. 

ELY-keskuksissa on paljon maahanmuuttotyön asiantuntijoita, jotka ovat toimineet tehtävissään vasta lyhyen aikaa. Uusia työntekijöitä on palkattu esimerkiksi tilapäistä suojelua saavien palveluiden kehittämiseen ja koordinointiin. Eräs lyhyen aikaa ELY-keskuksessa työskennellyt kiteytti: 
”Mitä enemmän opin ja alan ymmärtämään, mitä ELY-keskuksessa tehdään, sitä enemmän alan nähdä merkitystä tällä työllä.”

Merkityksellisyys syntyy yhdessä tekemisestä ja verkostoista

Merkityksellisyys työssä syntyy ennen kaikkea ihmisistä, yhteistyöverkostoista ja hyvin toimivasta vuorovaikutuksesta eri tahojen välillä. Haastatellut arvostivat sitä, että suhteet paikallisiin ja alueellisiin kotoutumistoimijoihin ovat toimivat, ja että kynnys kääntyä ELY-keskuksen puoleen on matala. Haastatteluiden pohjalta voi vetää johtopäätöksen, että työn mielekkyys perustuu monilla vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. 

ELY-keskukset toivat esiin myös mukavan työyhteisön ja kollegoiden tuen merkityksen. Kiitosta sai oma ELY-keskus, mutta myös laajemmin kansallinen ELY-verkosto, johon on koettu helpoksi tulla mukaan ja jonka monipuolista osaamista on voinut hyödyntää uutena työntekijänä.
Eräs haastateltava kuvaili merkityksellisyyttä ja rooliaan ensisijaisesti verkostojen rakentamisen kautta. Haastateltava koki roolinsa henkilönä, joka sitoo lankoja yhteen ja jolla on tärkeä rooli viestinviejänä eri tahojen välillä. Hän kiteytti merkityksellisyyden kokemisen liittyvän erityisesti yhdessä tekemisen iloon.

Yhtenä näkökulmana työssä koetun mielekkyyden yhteydessä nousi esiin mahdollisuus edistää rakentavaa suhtautumista maahanmuuttoon. ELY-keskuksissa tehtävään maahanmuuttotyöhön kohdistuu myös kritiikkiä. Siksi on syytä muistaa, että tehtävät ovat lakisääteisiä. Maahanmuuttoon liittyy myös paljon potentiaalia yhteiskunnan kannalta. Merkityksellisyyden yhteydessä mainintoja saivat myös omien arvojen mukainen työ, kuten esimerkiksi ETNO:n kautta tehtävä työ. 

Lisäksi esiin nousi merkityksellisyys sitä kautta, että ELY-keskuksessa saa vahvistaa oman alueen pitovoimaa ja alueelle työllistymistä: 
”Muuttovirta etelään harmittaa. Jos onnistumme työllistämään heidät, silloin ihmiset jäävät.”

Monet merkityksellisyyden kokemisen syyt ovat lopulta samoja kuin varmasti monissa muissakin työtehtävissä. Useimmat mainituista liittyivät tavalla tai toisella ihmisiin ja vuorovaikutukseen, tiedon jakamiseen ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. 

Noora Heinonen, maahanmuuttoasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus

Kirjoittaja aloitti Keski-Suomen ELY-keskuksessa maahanmuuttoasiantuntijana vuoden 2023 toukokuun alussa. 

Kirjoittaja haastatteli kaikista viidestätoista ELY-keskuksesta ainakin yhtä henkilöä. Kirjoitus on pyritty toteuttamaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. Haastatteluissa kerättiin etenkin alueiden hyviä käytäntöjä kotoutumisen edistämiseen ja pakolaisten vastaanottoon liittyen. Käytännöistä on tehty erillinen koonti.