Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Muutoksia työn tekemisen tavoissa laitetaan liikkeelle hankkeissa

Julkaisupäivä 22.12.2020 10.15 Blogit

Milla Mäkilä Kotoutumisentukena.fi tekee työtä järjestöjen ja viranomaisten yhteistyörakenteiden kehittämiseksi. Toimijoiden yhteisen työvälineen lisäksi verkkopalvelussa on kyse toimintakulttuurin muutoksesta, jossa osataan ja halutaan hyödyntää erilaisten organisaatioiden osaamista, suunnitellaan ja kehitetään alueen palveluita yhdessä sekä tiedotetaan alan muita toimijoita omasta työstä aktiivisesti.

Uusien työvälineiden kehittäminen ja käyttöönotto erilaisissa organisaatioissa asettaa nykyiset toimintamallit suurennuslasin alle. Näin ollen kehittämistyössä ei monestikaan ole kyse pelkästään työvälineiden kehittämisestä – samalla myös ihmisten toimintatapojen on muututtava.

Kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun kehittämistyön lähtökohtana on ollut oppia ymmärtämään, minkälaisia yhteistyön ongelmakohtia kentän toimijat kohtaavat ja miten voimme yhdessä ryhtyä tehokkaammin ratkaisemaan niitä. Verkkopalvelu tarjoaakin sähköisen välineen monialaisen ja pirstaleisen kentän tiedonvaihtoon, yhteistyöhön ja koordinaatioon.

Kotoutumisentukena.fi on valtion, kuntien, oppilaitosten ja järjestöjen yhteiskehittämä palvelu. Se tarkoittaa, että kaikenlaisille toimijoille annettiin valtaa osallistua päätöksentekoon ja suunnittelutyöhön alusta alkaen. Näin varmistettiin, että lopputulos myös näyttää ja tuntuu omalta.

Yhteiskehittäminen oli samalla prosessi, joka vahvisti käyttäjien siteitä palveluun sekä avasi ikkunan toimijoiden väliseen dynamiikkaan, yhteistyörakenteisiin ja toimintakulttuuriin. Havainnot vahvistivat näkemystämme siitä, että samaan aikaan uuden työvälineen kanssa on kehitettävä myös uusia toimintatapoja sekä aktiivisesti luotava rakenteita, jotka tukevat paitsi verkkopalvelun käyttöä myös yhteistyötä laajemmin.

Yhteistyö paranee vuorovaikutusta ja arvostuksen kokemuksia lisäämällä

Kotoutumisen kentällä monien kokemusta leimaa kuulluksi tulemattomuuden tunne. On varsin paradoksaalista, miten tunne siitä, että muut eivät huomaa tai arvosta omaa osaamista ja tekemistä, yhdistää meitä kotoutumisen parissa työskenteleviä monissa eri organisaatioissa.

Yhteistyön haasteet liittyvätkin osaltaan siihen, ettei toisen osaamista tunnisteta tai omaa osaamista ei osata pukea sanalliseen muotoon, jolla sen voisi tehdä muille ymmärrettäväksi ja näkyväksi. Kokonaiskuvan muodostamiseen ja toimivien ratkaisujen tekemiseen tarvitsemme kuitenkin usein tietoa ja osaamista, jota itsellämme ei ole.

Yhteistyön kehittämiseksi tarvitaan siis toimia, joilla vahvistetaan vuoropuhelua sekä synnytetään tiloja, joissa aktiivisesti rakennetaan ymmärrystä ja luottamusta erilaisten toimijoiden välille. Arvostuksen kokemusta voi lisätä myös sillä, että viestintä ja päätöksenteko on avointa ja läpinäkyvää. Ei riitä, että mukaan verkostoihin sekä erilaisiin kentän työtä ja yhteistä päätöksentekoa kehittäviin prosesseihin pääsee vain osa halukkaista.

Olennaista on myös kiinnittää huomiota kieleen, miten asioista puhutaan. Kielen avulla voimme luoda yhteenkuuluvuutta tai sulkea ulos. Ehdottoman tarkkana tulee olla siinä, ettei vahingossa luo näennäisiä vaikuttamisen paikkoja vaan avoimia prosesseja, joiden lopputuloksesta on nähtävissä, että kunkin panoksella on ollut merkitystä.

Eri alojen ammattilaisia yhteen kokoavissa verkkoyhteisöissä meillä on mahdollisuus jakaa tietoa ja osaamistamme matalalla kynnyksellä, keskustella sekä kannustaa ja kiittää muita. Samalla voimme inspiroitua muiden tekemisestä sekä oppia itse lisää. Nämä yhteisöt ovat meille myös tärkeitä vaikuttamisen välineitä, mahdollisuuksia tulla näkyväksi.

Yhteistyön kehittämisessä kyse on yhteistyötä estävien rakenteiden purkamisesta

Prosessi on nostanut esiin, miten vaativaa erityisosaamista yhteisöjen ja verkostojen yhteistyön johtaminen vaatii. On kyettävä suunnittelemaan ja ohjaamaan yhteiskehittämiseen ja osallistumiseen pohjautuvia prosesseja sekä innostamaan ja koordinoimaan hyvin monenlaisista lähtökohdista tulevien osallistujien mahdollisuuksia yhteistyöhön.

Vaikka verkostoissa kukaan ei päätä toisten puolesta, vaativat ne toimiakseen kuitenkin myös yhteistyötä helpottavaa koordinointia sekä toimintaan kannustavaa ja ohjaavaa työotetta. Verkostojen työn kehittäminen yhä tavoitteellisemmaksi vaatiikin merkittävää työpanosta sekä valtavan määrän työelämän pehmeiden taitojen (eng. Soft Skills) osaamista ja adaptiivisuutta niiden soveltamisessa.

Yksi selkeä parannus järjestöjen ja viranomaisten yhteistyölle on ollut matalan kynnyksen toiminnan ja tuen nivoutuminen vahvemmin osaksi viranomaisten ohjaustyötä. Kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelua hyödynnetään nykyään mm. Uudenmaan TE-toimistossa henkilökohtaisten kotoutumis- ja työllistymissuunnitelmien laatimisessa.

Matalan kynnyksen toiminnan ja tuen hyödyntäminen lakisääteisissä suunnitelmissa on mahdollistanut yhä monipuolisempaa tukea paitsi asiakkaan työllistymiseen tähtääville tavoitteille myös monenlaisiin muihin kysymyksiin, joihin varsinkin alkuvaiheessa kaipaa tietoa, tukea ja kontakteja.

Uusi työväline, joka kokoaa tämän kaltaista tietoa valtakunnallisesti yhteen paikkaan, mahdollistaa myös yhä laadukkaampaa ohjaustyötä, kunta- ja maakuntarajat ylittävästi. Se on myös esimerkki rakenteiden ja toimintakulttuurin kehittymisestä yhteistyötä tukevammaksi.

Kehittämistyön sitominen johtamisella organisaation muuhun tekemiseen ratkaisee tulosten vaikuttavuuden

Myös työ- ja elinkeinoministeriön marraskuussa 2020 julkaisema uusi kotoutumisen kumppanuusohjelma nostaa muun muassa järjestöjen ja viranomaisten yhteistyön alan kehittämistyön keskiöön. Kumppanuusohjelma myös vakiinnuttaa kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun asemaa valtakunnallisena ja kentän työvälineenä. Se tuo kaivattua legitimiteettiä paitsi verkkopalvelulle myös uudenlaiselle tavalle tehdä asioita kokonaisvaltaisemmin yhdessä.

Kehittämis- ja hanketyön sitominen tiiviisti osaksi organisaation tekemistä sekä tuotosten näkyminen myös strategia- ja ohjelmatyössä eri tasoilla ja hallinnon eri sektoreilla voimistaa tulosten vaikuttavuutta entisestään. Johtamisella on ratkaiseva merkitys siinä, miten hankkeissa käynnistetyt muutokset asettuvat osaksi organisaatioiden tekemistä ja miten niiden vaikutukset vuosien kuluessa kertaantuvat.

Milla Mäkilä, projektipäällikkö, kotoutumisentukena.fi, Uudenmaan ELY-keskus

Lisätietoja:

Valtakunnallinen kotoutumisentukena.fi on kotoutumisen parissa toimivien yhteinen työväline. Verkkopalvelussa voi hakea ja ilmoittaa matalan kynnyksen toimintaa sekä omakielistä tukea. Lisäksi palvelu kokoaa työntekijöille ja vapaaehtoisille suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia sekä kentän ajankohtaisia uutisia, vahvistaa viranomaisten asiakasohjausta matalan kynnyksen palveluihin ja tukee suunnittelu- ja koordinointityötä alueellisesti.

Kotoutumisentukena.fi
Kotoutumisentukena.fi Facebookissa
Kotoutumisentukena.fi Twitterissä