Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Yhteiskunnan vastaanottavuutta voidaan tukea tarinoilla ja taiteella

Julkaisupäivä 18.12.2023 9.49 Blogit

Kaksi naista valokuvajulisteiden edessä. Kotoutumisen tavoitteena on maahanmuuttaneen kokemus yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteiskunnan vastaanottavuutta. Yhteiskunnan vastaanottavuus tarkoittaa Kotoutumisen sanaston mukaan yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja hyvien väestösuhteiden tosiasiallista toteutumista yhteiskunnassa. Se tapahtuu vuorovaikutuksessa, ja sen onnistuminen edellyttää sitoutumista ja vastaanottavuutta myös vastaanottavalta yhteiskunnalta. Blogisarjan kolmannessa ja viimeisessä osassa tarkastellaan kotoutumisen edistämistä ulkomailla toteutettujen yhteiskunnan vastaanottavuutta ja hyviä väestösuhteita edistävien hankkeiden tai toimintamallien avulla. 

Yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämiseksi eriarvoistavat rakenteet tulisi tunnistaa ja tietoisesti purkaa. Monissa yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävissä kampanjoissa ja hankkeissa on hyödynnetty niin teknologian kuin, sosiaalisen median kanavien kehitystä. Esimerkiksi älylaitteiden ja algoritmien avulla voidaan jakaa sisältöä ja tavoittaa kohderyhmä entistä paremmin. Perinteistä mediaa vuorovaikutteisempi sosiaalinen media tekee yleisölle helpommaksi osallistua esimerkiksi eri kampanjoihin, trendeihin tai haasteisiin. Maailmalla erilaisilla kampanjoilla ja hankkeilla pyritty edistämään hyviä väestösuhteita ja yhteiskunnan vastaanottavuutta esimerkiksi taiteen, tarinankerronnan ja pelien avulla.

Aidoilla elämäntarinoilla voidaan muuttaa asenteita ja ennakkoluuloja

Vuonna 2020 aloitetun kampanjan It Takes a Community (#ITAC) tavoitteena on haastaa maahanmuuttoon liitettyjä virheellisiä tietoja ja ennakkoluuloja korostamalla maahanmuuton positiivisia vaikutuksia vastaanottavalle yhteiskunnalle. Kampanja toteutetaan sekä maailmanlaajuisesti, että alueellisesti keskittyen erityisesti Keski- ja Etelä-Amerikkaan.  
Kampanjan ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin erilaisia aktiviteettejä, kuten sosiaalisen median haasteita ja julkaistiin iskulauseita erilaisina kuvasarjoina. Vuonna 2023 käynnistyneessä kampanjan toisessa vaiheessa tavoitteena on lisätä maahanmuuttaneiden osallisuutta yhteiskunnassa haastamalla virtuaalisen dialogin avulla maahanmuuttoon kohdistuvia yleisiä haasteita sekä negatiivista ja virheellistä tietoa. 

Kampanjan kohderyhmää tavoitellaan pääsääntöisesti sosiaalisen median alustoilla, jolloin myös kynnys osallistua on matalampi. Yksittäinen julkaisu voi myös saavuttaa odottamattoman paljon huomiota ja vaikuttaa kampanjan lopputulokseen. Lisäämällä tietoa ja positiivisia kokemuksia kampanja edistää yhteiskunnan vastaanottavuutta ja pyrkii muuttamaan olemassa olevia asenteita matalalla kynnyksellä.  

Italiassa edistetään yhteiskunnan vastaanottavuutta monipuolisesti taiteen avulla 

Italian Sardiniassa toteutettiin vuonna 2022 kampanja, jonka tavoitteena oli lisätä nuorten tietoisuutta maahanmuuttaneiden kohtaamista haasteista sekä edistää yhdenvertausuutta ja osallisuutta. Osana EPIC-projektia toteutettu Alternative Narrative Campaign in Sardinia koostui viidestä julkisissa tiloissa järjestetystä päätapahtumasta, joka toi yhteen taiteen ja maahanmuuttaneiden elämäntarinat. Hyödyntämällä julkisia tiloja kampanja pyrki lisäämään osallisuutta niin maahanmuuttajien kuin paikallisten keskuudessa. Kampanja toteutettiin yhteistyössä taiteilijan kanssa. Taiteilijan, jonka kuvitukset yhdistettiin syrjinnän vastaisuuteen ja ennakkoluuloihin vetoaviin iskulauseisiin. Erilaisella lähestymistavalla pyrittiin kiinnittämään nuoren kohderyhmän huomio ja tuomaan näkyvyyttä kampanjan sanomalle. Kampanjaa levitettiin muun muassa linja-autoissa, julisteissa, t-paidoissa ja postikorteissa. Sosiaalista mediaa varten suunniteltiin esimerkiksi kampanjasta kertovia taustoja, joiden edessä ihmiset pystyivät ottamaan kuvia. 

Kampanjassa pyrittiin siis vaikuttamaan positiivisesti yhteiskunnan vastaanottavuuteen ja edistämään hyviä väestösuhteita yhdistämällä perinteisiä kampanjoinnin tapoja sosiaalisen median luomiin uusiin käytäntöihin. Siinä pyrittiin vaikuttamaan asenteisiin ja ennakkoluuloihin lisäämällä tietoisuutta maahanmuuttaneiden kohtaamista haasteista. Hyviä väestösuhteita edistettiin järjestämällä tapahtumat julkisilla paikoilla, jolloin esimerkiksi osallistumista ei rajoitettu. 

Yhteiskunnan vastaanottavuuden ja suvaitsevaisuuden lisääminen alkaa jo nuoresta iästä pelien avulla

Jotta voidaan edistää kotoutumista, tulisi yhteiskunnan vastaanottavuutta ja hyviä väestösuhteita työstää eri ikäluokissa erilaisista elämäntilanteesta riippumatta. Yhteiskunnan vastaanottavuuteen ja hyviin väestösuhteisiin vaikuttavat jo olemassa olevat asenteet ja käsitykset, jotka voivat myös heijastua motivaatioon oppia uutta ja hyväksyä erilaisuutta. Onkin tärkeää kehittää monipuolisia ja kannustavia keinoja edistää yhteiskunnan vastaanottavuutta ja parempia väestösuhteita. 

Naapurimaa Ruotsissa toteutettiin vuonna 2020 vuoden mittainen projekti, jonka tavoitteena oli vähentää nuorten 15-20 vuotiaiden muukalaisvihamielisyyttä eli ksenofobiaa ja suvaitsemattomuutta Örebron alueella. Projektin keskeisenä tavoitteena oli myös tarjota nuorten parissa toimiville henkilöille, kuten opettajille uusi ja innovatiivinen työkalu yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämiseen vaikuttamalla olemassa oleviin asenteisiin ja ennakkoluuloihin pakohuonepelin muodossa.

Viime vuosina myös Suomessa yleistyneiden pakohuonepelien ideana on ratkoa arvoituksia tietyn aikarajan sisällä, jotta pelaaja saavuttaisi lopullisen päämäärän. Interaktiivisessa pelissä eläydytään tiettyyn teemaan tai tarinaan. Ruotsin projektissa kehitettiin kolme opetuskäyttöön suunniteltua ja käytettyä pakohuonetta. Pakohuoneiden aiheet käsittelivät islamofobiaa, afrofobiaa ja homofobiaa. Projektin loppuraportin mukaan projekti koettiin hauskaksi ja luovaksi keinoksi oppia uutta. 

Muutos ei tapahdu hetkessä, mutta ympäri maailmaa toteutetaan lukuisia monipuolisia kampanjoita yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämiseksi. Yhteiskunnan vastaanottavuus on myös Suomessa noussut viime aikoina mediassa esille ja muun muassa rasismin vastaisia kampanjoita toteutettu esimerkiksi urheilutapahtumissa. Onkin tärkeää, että aihetta käsitellään monipuolisesti eri tasoilla eri ikäisten keskuudessa. 

Mia Klinga, korkeakouluharjoittelija, kotoutumisen osaamiskeskus, työ- ja elinkeinoministeriö

Kotoutumisen osaamiskeskus tutustui kesällä 2023 maailmalla toteutettuihin kotoutumista edistäviin hankkeisiin ja hyviin toimintamalleihin. Osa hankkeista ja toimintamalleista esitellään kotoutuminen.fi:n kolmiosaisessa blogisarjassa. Tämän blogisarjan kolme teemaa ovat: tietoa lisäävät hankkeet ja toimintamallit, työllistymistä edistävät hankkeet ja toimintamallit sekä yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävät hankkeet ja toimintamallit. Tämä on sarjan kolmas ja viimeinen osa.

Blogissa mainitut hankkeet ja projektit:
It Takes a Community
Alternative narrative campaign in Sardinia
Escape The Phobia