Hyppää sisältöön

Erityisistä syistä aiheutuneet kustannukset

Huomioithan, että kotoutumislakiin on tehty muutoksia 1.1.2023 alkaen. Kotoutuminen.fi:n sisältöjä päivitetään parhaillaan. Osa sisällöstä saattaa olla vanhentunutta. Ajantasaista tietoa vuoden 2023 lakimuutoksista löydät kotoutuminen.fi:stä  Mikä muuttuu vuonna 2023 -koontisivulta.

Erityisistä syistä muut kunnalle aiheutuneet kustannukset ovat yleensä ennalta arvaamattomia ja huomattavia ja aiheutuvat sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeista. Korvaamisesta on sovittava erikseen ELY-keskuksen kanssa. Kustannukset korvataan enintään kymmeneltä vuodelta.

Tavanomaiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteet sekä lastensuojelulain mukainen ehkäisevä lastensuojelutyö kuuluvat lähtökohtaisesti laskennallisten korvausten kattamaan toimintaan.

Kotoutumislain (49 §) perusteella voidaan korvata esimerkiksi seuraavia kustannuksia

 • lastensuojelulain 36 §:n mukaisia muita kuin lyhytaikaisia lastensuojelun avohuollon tukitoimia (esim. perhetyö, tukihenkilö- tai tukiperhetoiminta, -kuntoutus ja perheleirit); perhehoidon kustannuksia, jos ne ovat huomattavia
 • sijaishuollon kustannuksia, kuten sijoitettujen lasten luonapitokustannukset,
 • lasten tapaamiskulut (matkat, yöpymiset),
 • yhteydenpitokulut;
 • erityispäivähoidon kustannuksia peruspäivähoidon ylittävältä osalta, jos tarve perustuu esimerkiksi vammaan tai sairauteen;
 • kansainvälistä suojelua saavalle henkilölle Suomessa syntyneen vammaisen tai sairaan lapsen huomattavia hoitokustannuksia;
 • kallista sairaalahoitoa (esimerkiksi leikkaus ja sen jälkihoito);
 • kansainvälistä suojelua saaville varattavien asuntojen odotusajan välttämättömiä kustannuksia, esim. vuokria tai sähkölaskuja tai välttämättömiä asunnon kalustamiskuluja silloin, kun asunnon varaamista ennen henkilön/perheen Suomeen tuloa tai kuntaan muuttoa ei ole voitu välttää;
 • vanhustenhuollon erityiset toimenpiteet. 

Pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen 

Jos kunta on järjestänyt korvausten piiriin kuuluvalle henkilölle vamman tai sairauden edellyttämää pitkäaikaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa, ja jos siitä aiheutuu kunnalle huomattavia kustannuksia, kustannukset voidaan korvata kunnalle.

Lisäksi edellytetään, että henkilö on ollut huollon tai hoidon tarpeessa, kun hän on saapunut Suomeen. Kustannukset korvataan enintään kymmeneltä vuodelta.

Vamman tai sairauden perusteella syntyvistä pitkäaikaisista sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista voidaan korvata esimerkiksi seuraavat 

 • Kehitysvammalaissa (519/1977) ja vammaispalvelulaissa (381/1987 liitteenä) tarkoitettujen palvelujen ja tukitoimien kustannukset, kuten henkilökohtainen apu, koti- ja kuljetuspalvelut, palveluasuminen, kuntoutustoimintaa, apuvälinepalvelut, asunnon muutostyöt sekä vammaisen työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta.
 • Psyykkisistä ja traumaperäisistä sairauksista johtuvat toimenpiteet, kuten psykiatrinen hoito, psykoterapia, laitos- ja perhehoito, kuntoutus.
 • Syövästä, sydänsairaudesta ja neurologisesta sairaudesta tai muusta vakavasta sairaudesta aiheutuvat pitkäaikaiset ja huomattavat kustannukset, kuten yliopistollisen sairaalan antama erikoissairaanhoito (osasto- ja avohoito), kotisairaanhoito ja kotipalvelut, kuntoutus.
 • Amputaatiosta johtuvat kustannukset, jotka liittyvät proteesien uusimiseen ja huoltoon.
 • Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat toimenpiteet ja muu hoito.
   

Lisätietoja:

Työ- ja elinkeinoministeriön ohje kotoutumisen edistämistä koskevan lain mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille