Selvitys: viranomaisten roolin ulkomaisen työvoiman oikeuksien turvaajana on jatkossa oltava entistä vahvempi

11.1.2022 12.02
Uutinen

Siirtolaisinstituutin tuoreen selvityksen keskeinen johtopäätös on, että työmarkkinoiden kansainvälistyminen ja ulkomaalaislain muutos korostavat nykyisten lupa- ja valvontatehtävien rinnalla entistä vahvemmin myös viranomaisten roolia ulkomaisen työvoiman oikeuksien turvaajana. Hyväksikäytön uhreja voidaan rohkaista kertomaan hyväksikäyttöepäilyistään viranomaisille ilman turhaa pelkoa, kun viranomaisten ja uhrien välille on rakennettu luottamusta. 

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ennakoidaan Suomessa lisääntyvän, kun työvoiman maahanmuutto kasvaa. Ongelmien ehkäiseminen edellyttää lisää tietoa hyväksikäyttöön liittyvistä ilmiöistä ja nykyistä laajempaa panostusta viranomaisten resursseihin ja yhteistyöhön. 
Selvitys ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisystä tukee erityisesti 1.10.2021 voimaan tulleen ulkomaalaislain muutoksen (554/2021) toimeenpanemista Maahanmuuttovirastossa. Lainmuutoksen myötä ulkomaalaislakiin lisättiin uudet, erityiset lupatyypit työperäisen hyväksikäytön uhrille.

Selvityksessä on paikannettu useita kehittämistarpeita viranomaistyössä. Lisäksi selvityksessä on esitetty toimenpide-ehdotuksia, joilla viranomaisten toimintaa voidaan parantaa. 

Lue lisää:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 11.1.2022: Siirtolaisuusinstituutin selvitys tukee ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemistä nostamalla esiin kehittämistarpeita viranomaistyössä

Takaisin uutisiin