Raportissa tarjotaan ratkaisuja maahanmuuttaneiden ja monikielisten suomalaisten demokratiavajeen kaventamiseen

Julkaisuajankohta 23.6.2022 13.53
Uutinen

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on julkaissut raportin, jossa käsitellään maahanmuuttaneiden ja monikielisten suomalaisten yhteiskunnallisen osallistumisen esteitä. Raportissa esitellään myös suositukset, joiden avulla esteitä ja niiden aiheuttamaa demokratiavajetta voidaan purkaa.

Maahanmuuttaneiden ja monikielisten suomalaisten vähäisellä osallistumisella demokraattisiin prosesseihin ja päätöksentekoon on vahingollinen ilmiö, sillä se johtaa suuren väestönosan aliedustukseen yhteiskunnallisessa toiminnassa. Korjataan maahanmuuttaneiden ja monikielisten suomalaisten demokratiavaje -raportti esittelee ratkaisuja tähän ongelmaan ja jakaa eri toimijoille tietoa hyvistä käytännöistä. Raportin laatinut työryhmä on kerännyt suosituksia toimenpiteistä, joilla viranomaiset, poliittiset puolueet ja järjestöt voivat osallistua demokratiavajeen kaventamiseen. 

Kieli- ja kulttuuriyhdistysten tuki on tärkeä osa demokratiakasvatusta

Julkaisussa demokratiavajeen ilmenemistä on tarkasteltu erityisesti vaaliosallistumisen ja suoran sekä osallistuvan demokratian mekanismien kannalta. Raportissa nostetaan esiin myös demokratiakasvatus osana kotoutumiskoulutuksen yhteiskuntaorientaatiota.

Kotoutumiskoulutuksen osalta työryhmä suosittelee toiminnallisempaa ja käytännönläheisempää lähestymistapaa ja korostaa maahanmuuttaneiden ja monikielisten kieli- ja kulttuuriyhdistysten merkitystä demokratiakasvatuksen tukemisessa. Raportissa tunnistetaan muutenkin järjestöjen tärkeä rooli maahanmuuttaneiden yhteiskunnallisen osallistumisen vahvistamisessa

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteilla olevassa kotoutumislain uudistuksessa esitetään monikielistä yhteiskuntaorientaatiojaksoa kotoutumisen tueksi. Raportin koonnut työryhmä pitää tätä hyvänä käytäntönä. Muita suositeltuja toimenpiteitä ovat muun muassa selko- ja monikielisen viestinnän lisääminen ja yhdenvertaisuutta edistävän viranomaistoiminnan vahvistaminen. 

Raportin on laatinut etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) asettama Maahanmuuttaneet ja monikieliset suomalaiset yhteiskunnallisina vaikuttajina -työryhmä (MOVA-työryhmä). Valtakunnallinen ETNO toimii oikeusministeriön yhteydessä.

Lue Korjataan maahanmuuttaneiden ja monikielisten suomalaisten demokratiavaje -raportti

Lisätietoja raportista antavat: 
Abdirahim Hussein, työryhmän puheenjohtaja p.045 8992 522 [email protected]
Priyanka Sood, työryhmän varapuheenjohtaja p.044 703 1674, [email protected] 
Minna Seikkula, työryhmän raportoija p. 050 340 0054, [email protected]
Nina Suorsa, asiantuntija p. 0295 150 279, [email protected]

Takaisin uutisiin