Hyppää sisältöön

معلومات در مورد وضعیت افغانستان برای

اشخاصی که در ادغام مهاجرین سهم دارند

Tietoa Afganistan-tilanteesta darin kielellä

در این صفحه انترنتی، مرکز تخصصی ادغام، به‌شکل خاص اعلامیه‌های مسئولین اداری و دولتی را نشر می‌کنداما احتمالا اعلامیه‌های شهرها و سازمان‌ها را هم که در ارتباط با وضعیت افغانستان باشند در اینجا جمع آوری می کند. ما معلومات این صفحه را به‌روزرسانی می‌کنیم

این معلومات به‌شکل خاص برای حمایت از کار کسانی نشر می‌شود که به دلیل مصروفیت شغلی‌شان با اشخاصی ملاقات می‌کنند که تحت تاثیر بحران افغانستان قرار گرفته‌اند. در رابطه با وضعیت افغانستان، من‌حیث مثال با وزارت خدمات اجتماعی و صحی، انستیتوت صحت و رفاه عامه، اداره مهاجرین و با دیگر مسئولین اداری که نقش محوری می‌داشته باشند، همکاری می‌کنیم

اعلامیه‌های عمومی مسئولین اداری در رابطه با وضعیت افغانستان

معلومات و حمایت‌ها برای اشخاصی که تحت تاثیر بحران افغانستان قرار گرفته‌اند و برای اشخاص مسلکی که در ارائه خدمات عمومی وظیفه دارند، منبع: وزارت خدمات اجتماعی و صحی

سوالاتی که معمولا مطرح می‌شوند، به زبان‌های فنلندی، دری، پشتو – در آینده آماده می‌شود –، منبع: اداره مهاجرین

اعلامیه مسافرتی در رابطه با افغانستان، منبع: وزارت امور خارجه

صفحات انترنتی سفارت فنلند در کابل، منبع: وزارت امور خارجه

معلومات در رابطه با رفاه و صحت اشخاص

انس تیتوت صحت و رفاه عامه

مرکز تخصصی پالوما برای حمایت از کار متخصصین مسلکی صحت روانی که مراجعان آنها اشخاصی با پیشینه پناهجویی هستند

کار کردن با استفاده از کمک ترجمان

رویکرد کاری همراه با در نظر گرفتن حساسیت‌های فرهنگی

 

وزارت خدمات اجتماعی و صحی

لغت‌نامه‌های کلمات و اصطلاحات صحی برای اشخاصی که همراه پناهجویان و پناهندگان کار می‌کنند- پایین صفحه

حمایت‌های سازمان‌های غیردولتی در رابطه با وضعیت افغانستان

نمبرهای تیلفون خدماتی و امکان چت کردن با مرکز کمک‌رسانی به اشخاص بحران‌زده مونیکا به زبان‌های فنلندی، انگلیسی، عربی، دری، فارسی، فرانسوی، روسی

خدمات تیلفونی به اشخاص بحران‌زده از طریق سازمان میِلی اَر.او. به زبان فنلندی

مواجهه با وضعیت بحرانی وقتی اطفال‌تان هم همراه‌تان باشند – به زبان‌های فنلندی، انگلیسی، دری و پشتو – توسط سازمان پلاستاکا لاپست اَر.او 

اعلامیه‌های شهرها در رابطه با وضعیت افغانستان

Jyväskylä, مشوره و حمایت در مورد وضعیت افغانستان، شهر یووَسکوله

Tampere شهر تامپره Mainio راهنمایی، مشوره وهم‌صحبتی – به زبان‌های فنلندی و دری توسط ماینیو