Möte för intressentgrupper: Reformen av integrationslagen och regeringens proposition med förslag till ändring av lagen

Perjantai 6.10.2023 klo 9.00 –  11.30

työ- ja elinkeinoministeriö

Den 6 oktober 2023 kl. 9.00 ordnar arbets- och näringsministeriet ett informations- och diskussionsmöte för intressentgrupper på svenska om reformen av integrationslagen och i synnerhet om regeringens proposition med förslag till ändringar i den gällande integrationslagen (1386/2010) och i den integrationslag som träder i kraft den 1 januari 2025 (681/2023).

6.10.2023 kl. 9.00–11.30
på webben via Teams

Den nya integrationslagen, det vill säga lagen om främjande av integration (681/2023), träder i kraft den 1 januari 2025. Syftet med reformen av integrationslagen är att effektivisera integrationen och sysselsättningen av invandrade, stärka delaktigheten i samhället, öka jämlikheten och välfärden samt främja goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. Reformen har samband med reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024, som träder i kraft samtidigt och som innebär att ansvaret för att ordna arbetskraftsservice överförs till kommunerna. 

I regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ingår föresatser som gäller förkortning av ersättningstiden för den kalkylerade ersättning som betalas till kommuner och välfärdsområden för personer med flyktingbakgrund, sänkning av tolkningskostnaderna, sänkning av den övre åldersgränsen för stöd för övergång till vuxenlivet för dem som kommit till landet som minderåriga utan vårdnadshavare samt främjande av invandrarmödrars integration. I regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av integration och lagar som har samband med den, som genomför dessa föresatser i regeringsprogrammet, föreslås ändringar i den gällande integrationslagen (1386/2010) och i den integrationslag som träder i kraft den 1 januari 2025 (681/2023). Ändringarna gäller i synnerhet den lag som träder i kraft 2025.

Arbets- och näringsministeriet ordnar ett informations- och diskussionsmöte för intressentgrupper på svenska om  reformen av integrationslagen och regeringspropositionen fredagen den 6 oktober 2023 kl. 9.00–11.30. Mötet ordnas på distans över Teams. Evenemanget är riktat särskilt till kommunerna och välfärdsområdena, men också andra aktörer som arbetar med främjande av integration får delta.

Vid mötet presenteras centrala mål, innehåll och ändringar med anknytning till reformen av integrationslagen samt kommunernas och välfärdsområdenas finansiering för främjande av integration. Dessutom behandlas den nya regeringspropositionen med förslag till ändringar i den gällande integrationslagen (1386/2010) och i den integrationslag som träder i kraft den 1 januari 2025 (681/2023). Syftet med mötet är att stödja i synnerhet kommunernas och välfärdsområdenas förberedelser när det gäller ordnandet av uppgifter enligt den integrationslag som träder i kraft 2025 och planeringen av finansieringen av uppgifterna. Avsikten är också att diskutera genomförandet av reformen.

Diskussionen leds och regeringspropositionen presenteras av Anna Bruun, konsultativ tjänsteman och Mira Sinkkonen, ledande sakkunnig vid enheten för arbetskraftsinvandring och integration. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor vid evenemanget. 

Anmäl dig senast den 4 oktober 2023 via Webropol-blanketten. Mötet spelas inte in.

Välkommen!

Den regeringsproposition som presenteras vid mötet sänds på remiss under hösten. Information om remissbehandlingen ges separat. 

Ytterligare information:

Anmäl dig till evenemanget  
Inbjudan till mötet för intressentgrupper
Mer information om lagstiftningsprojektet (TEM018:00/2023)