Hyppää sisältöön
Tätä verkkosivua ei enää päivitetä. Siirry seuraamaan uutta kotoutumislain kokonaisuudistuksen sisältösivua osoitteessa  kotoutuminen.fi/koto24.

Kotoutumislain kokonaisuudistus

Kotoutumislain tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttaneiden työllisyyttä, työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Lain tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. 

Voimassa oleva kotoutumislaki uudistetaan (kotoutumislain kokonaisuudistus, KOTO24) vastaamaan eduskunnan edellytyksiä (eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportti) kotoutumisen edistämisestä. 

Eduskunta on edellyttänyt:

  • kotoutumisen nopeuttamista ja toimintojen tehostamista alkaen siitä, kun maahanmuuttanut saapuu Suomeen
  • kotoutumispalveluiden kokonaisvastuun siirtämistä kunnille
  • maahan muuttaneiden naisten työllisyyden edistämistä
  • kieliopintojen laadun parantamista ja kielikoetta
  • yritysten tarpeiden huomioimista
  • kolmannen sektorin ja vapaan sivistystyön osuuden lisäämistä.

Lisäksi toimintaympäristössä on tapahtunut ja on valmisteilla useita muutoksia (muun muassa hyvinvointialueet, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, TE-palvelut 24 -uudistus). Näillä uudistuksilla on vaikutuksia kotoutumisen edistämisen viranomaisvastuisiin. Kotoutumislain uudistuksessa otetaan huomioon eduskunnan edellytykset ja muuttunut toimintaympäristö.

Kotoutumislain kokonaisuudistuksen (KOTO24) tavoitteena on muun muassa:

  • vahvistaa työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden kotoutumista
  • selkeyttää eri toimijoiden vastuita 
  • vahvistaa monialaista yhteistyötä sekä järjestöjen ja työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä
  • päivittää kotoutumislakia vastaamaan viranomaistehtävien siirtojen aiheuttamiin muutostarpeisiin.

Uudistettu kotoutumislaki (681/2023) tulee voimaan 1.1.2025 yhtä aikaa TE-palvelujen uudistuksen kanssa.

Lue lisää aiheesta

Kotoutumislain uudistaminen -hankesivu

Laki kotoutumisen edistämisestä (681/2023)

Hallituksen esitys kotoutumislain muuttamisesta

Kotoutumislain asetusvalmistelu

Kotoutumisen selonteko

Valiokunnan mietintö: Kotoutumisen toimivuus

Valiokunnan mietintö: Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista


Lisätietoja

Työ- ja elinkeinoministeriö:
erityisasiantuntija Hanna-Maria Hyttinen, työvoiman maahanmuutto- ja kotoutumisyksikkö, [email protected]
erityisasiantuntija Nea Brandt, työvoiman maahanmuutto- ja kotoutumisyksikkö, [email protected]

KEHA-keskus:
kehittämisasiantuntija Laura Pajari-Xiang, TE-palvelut ja kotoutuminen -yksikkö, [email protected]
ryhmäpäällikkö Emine Karakan, TE-palvelut ja kotoutuminen -yksikkö, [email protected]

Kuntaliitto:
maahanmuutto- ja kotoutumisasiantuntija Maija Lehtimaa, Elinvoima ja talous -yksikkö, [email protected] 

Kotoutuminen.fi:n KOTO24-sisällöt tuotetaan työ- ja elinkeinoministeriön, KEHA-keskuksen ja Kuntaliiton kanssa yhteistyössä.

Uutisia kotoutumislain uudistamisesta

Selvitys: Monikielinen yhteiskuntaorientaatio vaatii kuntien välistä yhteistyötä
25.1.2024 | Uutinen
Monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestäminen kustannustehokkaasti vaatii kuntien välistä yhteistyötä sekä ylialueellista ja valtakunnallista koordinaatiota. Etä- ja hybridiorientaatiot voisivat tukea haja-asutusalueilla asuvien maahanmuuttaneiden osallistumista. Työ- ja elinkeinoministeriön toukokuussa 2023 tilaama selvitys antaa suosituksia orientaation toteuttamiseen laadukkaasti ja yhdenmukaisesti eri puolilla Suomea.
KEHA-keskus tukee kuntia monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestämisessä
8.1.2024 | Uutinen
Monikielinen yhteiskuntaorientaatio on palvelu, joka kuntien tulee kotoutumislain kokonaisuudistuksen myötä järjestää osana kunnan kotoutumisohjelmaa vuodesta 2025 alkaen. KEHA-keskus tukee kuntia yhteiskuntaorientaation järjestämiseen valmistautumisessa ja toteutuksessa, levittää hyviä toteutusmalleja ja edistää toimijoiden yhteistyötä.
Viitearkkitehtuurit tukevat kotoutumista ja työllisyyttä edistävien palveluiden paikallisessa suunnittelussa
20.12.2023 | Uutinen
Viitearkkitehtuureissa kuvataan yleisellä tasolla kuntien kotoutumisen edistämisen ja työvoimaviranomaisen palvelujärjestelmiä kotoutumislain kokonaisuudistuksen (KOTO24) ja työvoimapalveluiden uudistuksen (TE24) jälkeen 1.1.2025 alkaen. Kunnat ja työvoimaviranomaiset voivat hyödyntää viitearkkitehtuureita esimerkiksi tiedonhallintamallin ja palveluiden suunnitellussa.

Kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24) liittyvät tapahtumat

KEHA:n TE24-tietoisku työllisyysalueille
29.5.2024 - 29.5.2024
KEHA-keskus järjestää tietoiskuja työllisyysalueille. 29.5.2024 aiheena oikeudellinen tuki, jota KEHA-keskus tarjoaa vuoden 2025 alusta alkaen.
Julkaisutilaisuus: selvitys maahanmuuttajien osaamiskeskuksista, ohjaus- ja neuvontapalveluista ja Talent Hubeista
5.6.2024 - 5.6.2024
Tilaisuudessa julkaistaan selvitys, jossa tarkastellaan kuntien maahanmuuttaneiden osaamiskeskusten, matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluiden sekä Talent Hubien tilannetta, käytäntöjä sekä palveluiden juurtumisen edellytyksiä osaksi kuntien palvelutarjontaa.
Tapahtumat