Hyppää sisältöön

Uutiset

Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä laski viidenneksellä edellisvuodesta
3.5.2022 | Uutinen
Maaliskuun työttömyysluvut näyttävät pääosin hyviltä myös ulkomaan kansalaisten osalta. Huhtikuun työllisyyskatsauksen mukaan ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä laski viidenneksellä verrattuna maaliskuuhun 2021. 
Uusi laki kotoutumisen edistämisestä nopeuttaisi maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä − lausuntokierros alkaa
2.5.2022 | Uutinen
Lakiesityksen tavoitteena on myös edistää maahanmuuttajien osallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä lisätä yhdenvertaisuutta ja vahvistaa hyviä väestösuhteita. Kotoutumista edistävät palvelut järjestettäisiin lausuntokierrokselle lähtevän lakiesityksen mukaan osana kunnan kotoutumisohjelmaa ja muita palveluita. 
Yle aloittaa ukrainankielisen uutispalvelun 
2.5.2022 | Uutinen
Yle alkaa julkaista uutisia ukrainaksi keskiviikkona 4.5. Ukrainankielinen uutispalvelu täydentää Ylen venäjän- ja englanninkielisiä uutispalveluita ja tarjoaa Ukrainasta pakeneville tietoa omalla äidinkielellä. 
Videot kertovat Ukrainasta pakeneville työllistymisestä ja työelämän pelisäännöistä
29.4.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on tuottanut kaksi videota, joilla pyritään tavoittamaan Ukrainasta paenneita, tilapäistä suojelua hakeneita. Videoiden tavoitteena on antaa sotaa pakeneville ruohonjuuritason tietoa työllistymisestä ja estää haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyväksikäyttöä. Videoita voi jakaa vapaasti.
Eduskunnan hallintovaliokunta on antanut mietinnön selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista
25.4.2022 | Uutinen
Eduskunnan hallintovaliokunnan mietintö valtioneuvoston selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista on julkaistu 22.4.2022. Hallitus antoi selonteon eduskunnalle 17.6.2021.
Koronaviruksesta on julkaistu ohjeita swahilin ja tigrinjan kielillä
14.4.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke on julkaissut ohjeita koronaviruksesta swahilin ja tigrinjan kielillä. Materiaalit tarjoavat omakielisiä ohjeita virukselta suojautumiseen ja taudin hoitoon. Ohjeet on tuotettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) materiaalien pohjalta yhteistyössä laitoksen asiantuntijoiden kanssa.
Työelämän monimuotoisuusopas ja yritysvalmennukset tukevat työyhteisöjen monimuotoisuutta
13.4.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema työelämän monimuotoisuusohjelmaan kuuluva opas ja yrityksille suunnattu IMAGO-valmennuspalvelu tarjoavat työyhteisöille käytännön neuvoja monimuotoisten työpaikkojen rakentamiseen ja johtamiseen.
Ukrainasta paennut voi aloittaa työnteon heti, kun hän on hakenut tilapäistä suojelua
13.4.2022 | Uutinen
Kun Ukrainasta paennut on hakenut tilapäistä suojelua, hänellä on oikeus työntekoon heti hakemuksen jättämisen jälkeen. Hänen ei tarvitse odottaa oleskeluluvan myöntämistä eikä oleskelulupakorttia, jotta hän voisi työskennellä. Todistus hakemuksen rekisteröinnistä riittää.
TEM kerää tietoa pakolaisten vastaanoton ja kotoutumispalveluiden järjestämisestä kunnissa 1.1.2023 alkaen
8.4.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sylvia-hanke (AMIF) kokoavat lyhyellä kyselyllä tietoa pakolaisten vastaanoton ja kotoutumispalveluiden järjestämisestä, resursoinnista ja asiakastietojärjestelmäratkaisuista kunnissa 1.1.2023 alkaen, kun sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Kysely on tarkoitettu kuntien maahanmuuton ja kotoutumisen yhdyshenkilöille. Kyselyyn voi vastata 26.4.2022 asti.
Tilapäistä suojelua saava voi aloittaa työt heti lupapäätöksen saatuaan – TEMin ohje neuvoo Ukrainasta pakenevia työllistymisessä
4.4.2022 | Uutinen
Tilapäistä suojelua saavilla on rajoittamaton oikeus tehdä työtä heti, kun he ovat saaneet päätöksen tilapäisestä suojelusta. Oleskelulupakorttia ei tarvitse enää odottaa. He voivat myös ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi ja saada työllistymistä tukevia palveluita heti päätöksen jälkeen. Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut Ukrainasta pakeneville ohjeen työnteosta ja TE-palveluista.
Sylvia-hankkeesta kunnille maksettavan laskennallisen korvauksen lisäosan hakuaika on alkanut
1.4.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeesta maksetaan kunnille taloudellisia tukia pakolaisten vastanottoon ja kotoutumisen edistämiseen. Laskennallisen korvauksen lisäosan hakuaika on 1.4.–15.6.2022. Tuki haetaan aluehallinnon asiointipalvelusta.
Työsuojeluviranomaisen opas ”Ulkomaalaisena työntekijänä Suomessa” on nyt julkaistu
31.3.2022 | Uutinen
Ulkomaalaisille työntekijöille suunnattu opas on julkaistu 14 eri kielellä. Oppaan tavoitteena on torjua työperäistä hyväksikäyttöä ja lisätä Suomeen tulevien ulkomaalaisten työntekijöiden tietoisuutta työsuhteen keskeisistä ehdoista ja työntekijän oikeuksista, kuten työajoista, palkoista ja lomista. Oppaasta hyötyvät myös vieraskieliset työnantajat.
Kotoutumisohjelmat ja kielikoulutus lisäävät maahanmuuttaneiden työllisyyttä
30.3.2022 | Uutinen
Kotoutumisohjelmat ja kielikoulutus lisäävät maahanmuuttaneiden työllisyyttä juuri julkaistun Työn ja talouden tutkimus Laboren selvityksen mukaan. Aktiivinen työvoimapolitiikka on tehokkainta vaikeimmin työllistyvien kohdalla. Taloudelliset sanktiot taas toimivat todennäköisesti parhaiten korkeasti koulutettujen kohdalla.
Ulkomaalaisten työllisyys nousi merkittävästi vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä
24.3.2022 | Uutinen
Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä ulkomaalaisten työllisyysaste oli 66,4 prosenttia ja ulkomailla syntyneiden työllisyysaste oli 68,6 prosenttia. Molemmat luvut ovat mittaushistorian korkeimpia. Niihin kannattaa kuitenkin suhtautua varovaisesti mahdollisen otantavirheen vuoksi.
Viranomaiset ovat laatineet ohjeistusta Ukrainasta paenneiden oleskelusta, asemasta ja oikeuksista Suomessa
18.3.2022 | Uutinen
Sisäministeriö on koonnut yhteistyössä muiden ministeriöiden ja viranomaisten kanssa muistion, joka liittyy Ukrainasta paenneiden oleskeluun Suomessa. Muistio on tarkoitettu ohjeeksi viranomaisten käyttöön. Muistion pohjalta voidaan jatkossa laatia tarkempia ohjeita.
Etnisten suhteiden neuvottelukunta on ottanut kantaa myötätunnon puolesta ja rasismia vastaan
18.3.2022 | Uutinen
Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) sihteeristö on saanut lukuisia yhteydenottoja Suomessa asuviin venäjänkielisiin kohdistuvasta vihapuheesta ja häirinnästä. Neuvottelukunta on julkaissut kannanoton, jossa se tuomitsee kaiken rasismin, vihapuheen tai muun häirinnän, joka kohdistuu venäläistaustaisiin, venäjänkielisiin ja entisen Neuvostoliiton alueelta muuttaneisiin ihmisiin Suomessa. 
Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Ukrainasta pakenevien palveluista ja työllistymisestä
17.3.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut kotoutuminen.fi:ssä verkkosivun, jossa on vastauksia yleisiin, Ukrainasta sotaa pakenevia koskeviin kysymyksiin. Tämä usein kysyttyjen kysymysten (UKK) kooste sisältää tietoa muun muassa tilapäisestä suojelusta, palveluista ja työllistymisestä. Koostetta päivitetään tarvittaessa.
Kunnat voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa 1.4.2022 alkaen
15.3.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeesta maksetaan kunnille taloudellisia tukia pakolaisten vastanottoon ja kotoutumisen edistämiseen. Kunnat voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa KEHA-keskuksen asiointipalvelusta 1.4.–15.6.2022. Lisäosan henkilöpiiriä on laajennettu.
Haluatko mukaan kehittämään kumppanuusohjelmaa?
11.3.2022 | Uutinen
Kotoutumisen kumppanuusohjelma kokoaa monimuotoista vapaaehtoisryhmää kumppanuusohjelman kehittämisen tueksi. Ryhmään etsitään innokkaita ja innovatiivisia kotoutumisen ja kumppanuuksien osaajia, eri alojen toimijoita ja ammattilaisia. Hae mukaan 29.3.2022 mennessä. 
Valtionneuvosto on päättänyt Ukrainasta paenneiden tilapäisen suojelun kohderyhmästä
9.3.2022 | Uutinen
Euroopan unioni on aktivoinut tilapäisen suojelun direktiivin, joka tuli voimaa 4.3. Neuvoston päätös jätti jäsenmaille harkintavaltaa suojelun tarkan kohderyhmän määrittämiseen. Suomessa valtioneuvosto päätti 7.3. että suojelua annetaan EU-tason päätöstä laajemmalle joukolle.
Kaikki uutiset