Hyppää sisältöön

Uutiset

Paperittomien terveydenhuoltoa koskevaan lakiin esitetään muutoksia
4.8.2022 | Uutinen
Hallitus on antanut esityksen, jolla halutaan selkeyttää paperittomien henkilöiden terveydenhuoltoon liittyvää lainsäädäntöä. Nykyisen lain ei katsota riittävällä tavalla turvaavan paperittomien oikeuksia terveyspalveluihin. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alussa. 
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ohjautui enemmän hyväksikäytön uhreja kuin koskaan aiemmin
2.8.2022 | Uutinen
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän puolivuotiskatsauksesta selviää, että yhä enemmän hyväksikäytön uhreja ohjataan avun piiriin. Suomessa yleisin tunnistettu ihmiskaupan muoto on työhön liittyvä hyväksikäyttö.
Kotoutumisesta vastaavat ministerit keskustelivat Ukrainasta paenneiden tilanteesta EU:ssa
1.8.2022 | Uutinen
Itävalta järjesti epävirallisen konferenssin kotoutumisesta vastaaville Euroopan unionin (EU) maiden ministereille Wienissä torstaina 28.7. Kokouksessa käsiteltiin Ukrainasta paenneiden ihmisten vastaanottoa ja kotoutumista. Puheenvuoroissa toistuivat erityisesti majoitukseen liittyvät haasteet.
Ukraina-koostesivun sisältöä on päivitetty - vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin nyt myös ukrainaksi ja venäjäksi
28.7.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus ylläpitää koostesivua viranomaisten, kuntien ja järjestöjen tuottamasta tiedosta Ukrainasta pakenevien tilanteeseen liittyen. Koostesivulle on kesän aikana päivitetty uutta ajantasaista sisältöä ja samalla on parannettu sivujen monikielisyyttä. Samat sisällöt löytyvät nyt suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ukrainaksi ja venäjäksi. 
Uusien ensimmäisten kotoutumissuunnitelmien määrä kasvoi merkittävästi
27.7.2022 | Uutinen
Heinäkuun työllisyyskatsauksen mukaan vain pieni osa tilapäistä suojelua saavista työikäisistä on ilmoittautunut työttömiksi työnhakijoiksi. Tilastoista ilmenee myös sukupuolten välisiä eroja, sillä naisten määrä hakijoiden joukossa on vähentynyt huomattavasti miehiä hitaammin.
Hae erityisasiantuntijaksi kotoutumisen osaamiskeskukseen
12.7.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikössä on avoinna eritysasiantuntijan virka. Erityisasiantuntija työskentelee kotoutumisen osaamiskeskuksen tiimissä. Tehtävät keskittyvät erityisesti maahanmuuttaneiden työmarkkina-asemaan ja työllistymispolkuihin. Virka täytetään 15.9.2022 lukien tai sopimuksen mukaan.
Policy Brief nostaa esiin yhteisölähtöisen kotoutumistyön hyviä käytäntöjä
8.7.2022 | Uutinen
Kotoutumistoimijoita Euroopassa yhdistävä Share-verkosto on julkaissut uuden yhteisölähtöistä kotoutumista käsittelevän Policy Brief -artikkelin. Julkaisussa on koottu yhteen ja analysoitu eri Euroopan maista kerättyä hanketietoa. 
Kunnat voivat saada kuntamallin mukaisia korvauksia vuoden 2023 maaliskuuhun asti
7.7.2022 | Uutinen
Kuntamalli on Maahanmuuttoviraston ratkaisu, jolla korvataan kunnille tilapäistä suojelua hakeneiden tai saavien majoituskustannuksia ja vastaanottopalveluita. Kuntamallin avulla Ukrainasta paenneet voivat saada majoituspalveluita kunnasta, vaikka kunnassa ei olisi vastaanottokeskusta. Kuntamallia on päätetty jatkaa 4.3.2023 asti.
Kotoutumiskoulutuksen hankinnoille on laadittu valtakunnalliset suositukset
5.7.2022 | Uutinen
Valtakunnallisessa kehittämistyössä on koottu yhdenmukaiset suositukset työvoimakoulutuksena toteutetun kototutumiskoulutuksen hankinnoille. Ohjeistus koskee opetushenkilöstöä, -tiloja, laitteita ja koulutukseen kuuluvia lisäpalveluita, kuten yleiseen kielitutkintoon ohjaamista. Suosituksilla on pyritty yhdenmukaistamaan koulutusten toteutusta ja parantamaan niiden laatua. 
Selvitys kotikuntaoikeudesta esittää muutostarpeita tilapäistä suojelua saavia koskevaan lainsäädäntöön
4.7.2022 | Uutinen
Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä kokoontui keskustelemaan Ukrainasta paenneiden oikeudesta kotikuntaan. Tapaamisen aiheena oli selvitys, joka koskee tilapäistä suojelua saavien edellytyksiä saada kotikunta ja siihen kuuluvat palvelut Suomesta.
Maahanmuuttaneet sateenkaari-ihmiset ovat muita haavoittuvammassa asemassa
1.7.2022 | Uutinen
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin identifioituvat maahanmuuttaneet kokevat erityisiä haasteita suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) käynnissä olevan tutkimuksen haastatteluaineistosta. Tutkimuksella pyritään saamaan lisää tietoa maahanmuuttaneiden sateenkaari-ihmisten hyvinvoinnista Suomessa. 
Kotoutumislakiin esitetään muutoksia, jotta Ukrainasta sotaa paenneiden palvelut voidaan turvata
1.7.2022 | Uutinen
Hallitus valmistelee kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin muutoksia, jotka koskevat tilapäistä suojelua saavia. Lausuntokierrokselle lähteneessä lakiesityksessä esitetään, että valtio voisi maksaa kunnille ja hyvinvointialueille kotoutumislain mukaisia korvauksia palveluiden järjestämisestä niille tilapäistä suojelua saaville, joille on myönnetty kotikunta.
Valtioneuvoston periaatepäätös lausuntokierrokselle – demokratiapolitiikan tavoitteissa korostetaan osallisuutta
30.6.2022 | Uutinen
Oikeusministeriö pyytää lausuntoja valtioneuvoston periaatepäätöksestä, jossa kuvataan suomalaisen demokratiapolitiikan tavoitteet 2020-luvulla. Periaatepäätöksessä linjataan yhteinen päämäärä ja seitsemän keskeistä tavoitetta, joita hallitus ja ministeriöt yhdessä sitoutuvat edistämään. Periaatepäätöksen toimenpiteissä nousevat esiin myös maahanmuuton ja kotoutumisen teemat.
Talent Boost -verkkosivusto kokoaa tietoa osaajien maahanmuuton edistämisestä
29.6.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat avanneet uuden Talent Boost -verkkosivuston. Sivusto kertoo Talent Boost -verkostossa tehtävästä käytännön työstä, ohjelman tavoitteista ja toimijoista.
Opas auttaa toteuttamaan Pakolaisen matka kuntaan -koulutusta
28.6.2022 | Uutinen
Suomen Pakolaisavun ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Navigaattori 2.0 -hankkeessa on julkaistu opas Pakolaisen matka kuntaan -koulutuksen järjestäjälle. Materiaalin avulla koulutusta voi järjestää paikallisesti tai alueellisesti.
Oikeusministeriön selvitys ohjeistaa vihapuheen ja häirinnän torjumisessa
27.6.2022 | Uutinen
Oikeusministeriön tuoreessa seurantaselvityksessä tarkastellaan, kuinka eri vähemmistöryhmät kohtaavat häirintää ja vihapuhetta. Selvityksen mukaan yhä useampi vähemmistöön kuuluva kokee ilmiön heikentävän yleistä turvallisuudentunnettaan. Häirintää ja vihapuhetta voidaan torjua ja ehkäistä vahvistamalla aihetta koskevaa viestintää, tietoutta ja tukipalveluita.
Lakiesitys poistaisi perheenyhdistämisen toimeentuloedellytyksen kansainvälistä suojelua saavilta alaikäisiltä
27.6.2022 | Uutinen
Hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamisesta edistäisi alaikäisten kansainvälistä suojelua saavien lasten mahdollisuuksia elää vanhempiensa kanssa. Kun kansainvälistä suojelua saavan alaikäisen perheenjäsen hakisi perheenyhdistämistä, voisi perheenjäsen saada oleskeluluvan ilman, että alaikäiseltä perheenkokoajalta edellytetään turvattua toimeentuloa.
Raportissa tarjotaan ratkaisuja maahanmuuttaneiden ja monikielisten suomalaisten demokratiavajeen kaventamiseen
23.6.2022 | Uutinen
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on julkaissut raportin, jossa käsitellään maahanmuuttaneiden ja monikielisten suomalaisten yhteiskunnallisen osallistumisen esteitä. Raportissa esitellään myös suositukset, joiden avulla esteitä ja niiden aiheuttamaa demokratiavajetta voidaan purkaa.
Kirja avaa uusia näkemyksiä maahanmuuttaneiden poliittisesta osallisuudesta Suomessa
21.6.2022 | Uutinen
Uudessa Näkökulmia maahanmuuttaneiden poliittiseen osallistumiseen -teoksessa pohditaan syitä, seurauksia ja ratkaisuja maahanmuuttaneiden vähäiseen poliittiseen aktiivisuuteen Suomessa. Vaikka maahanmuuttaneiden määrä Suomessa kasvaa, on heidän poliittinen osallistumisensa edelleen suhteessa vähäisempää.  
Ukrainasta paenneiden varhaista kotoutumista tukevista toimenpiteistä on koottu tietoa verkkoon
21.6.2022 | Uutinen
European Website on Integration (EWSI) on kerännyt tietoa Euroopan unionin (EU) maissa tehdyistä, ukrainalaisten pakolaisten varhaista kotoutumista tukevista toimenpiteistä. 
Kaikki uutiset