Hyppää sisältöön

Uutiset

MoniSuomi-tutkimuksessa kerätty tieto edistää kotoutumistoimien kehittämistä 
14.6.2023 | Uutinen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttama MoniSuomi-tutkimus keräsi tietoa ulkomailla syntyneen väestön terveydestä ja hyvinvoinnista. Tutkimuksen mukaan maahanmuuttaneen väestön psyykkinen kuormittuneisuus on lisääntynyt ja lääkäriin pääsy vaikeutunut. Tutkimuksesta kerätyn tiedon avulla voidaan kehittää kotoutumistoimia. 
TEM ja STM selventävät viranomaisten ohjaus- ja neuvontavelvollisuutta ja palvelussuhteiden muotoa
12.6.2023 | Uutinen
Kunnan kotoutumispalveluissa ja hyvinvointialueen sosiaalihuollon palveluissa voidaan yleisellä tasolla kuvata myös muiden viranomaisten toimintaa. Yleisneuvonnan ulkopuolella oleva ohjaus ja neuvonta kuuluvat kuitenkin toimivaltaiselle viranomaiselle. Uuteen, 1.1.2025 voimaan tulevaan kotoutumislakiin lisättiin eduskuntakäsittelyn aikana uusi säännös palveluntuottajien rikosoikeudellisesta virkavastuusta. Näistä aiheista kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kunnille ja hyvinvointialueille 9.6. toimitetussa kirjeessä. 
Kuntien kotoutumispalveluiden työntekijöiden näkymä Kelan etuustietopalvelu Kelmussa on muuttunut
1.6.2023 | Uutinen
Kuntien kotoutumispalveluilla on tehtäviä, joissa työntekijällä on lakiin perustuva oikeus saada Kelasta tietoja asiakkaansa etuuksista. Jatkossakin tietoja voi tarkistaa Kelan etuustietopalvelu Kelmusta. Tietojen näkymiseen on kuitenkin tullut muutoksia 27.5.2023.
Kotoutumisen johdantojakson pilotoinnin avustushaku on käynnissä
31.5.2023 | Uutinen
Nyt haettavissa olevalla valtionavustuksella on tarkoitus jatkaa vuonna 2022 käynnistynyttä kunnan kotoutumisohjelmaan sisältyvän kotoutumisen johdantojakson pilotointia. Pilotoinnilla valmistaudutaan kotoutumislain kokonaisuudistuksessa säädettävän kunnan kotoutumisohjelman järjestämiseen. Haku on kohdennettu kunnille, joissa on vähintään 50 000 vieraskielistä, ja sen hakuaika päättyy 16.6.2023.
Toimintakortit tukevat häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumista
26.5.2023 | Uutinen
Kehitysvammaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kuntaliitto ovat julkaisseet suosituksia yhdenvertaisuuden varmistamiseksi häiriö- ja poikkeustilanteissa. Suositukset on suunnattu erityisesti hyvinvointialueille ja kunnille, ja ne on julkaistu toimintakortteina, jotka käsittelevät viestintää, yhteistyötä ja palveluiden turvaamista. Toimintakortit on kehitetty koronapandemian aikana kerättyjen tiedon ja kokemusten pohjalta.
Pitkäaikaistyöttömyydessä näkyy huolestuttavia merkkejä
26.5.2023 | Uutinen
Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli huhtikuussa 35 000, mikä on 14 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Edellisvuodesta ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi 27 % (7 380 henkilöä).
Ulkomaalaistaustaisten nuorten hyvinvointia haastavat esimerkiksi kiusaaminen, syrjintä ja koulutuspolkujen eriytyminen
17.5.2023 | Uutinen
Valtion nuorisoneuvosto ja terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat julkaisseet tutkimuskatsauksen ulkomaalaistaustaisten 12 –29-vuotiaiden nuorten hyvinvoinnista Suomessa. Katsauksen mukaan ulkomaalaistaustaiset nuoret ovat selvästi suomalaistaustaisia haavoittuvammassa asemassa ja heille voi kasaantua monenlaisia hyvinvoinnin haasteita.
E2 Tutkimus selvitti maahanmuuttaneiden kokemuksia työskentelystä ja asumisesta Suomessa
16.5.2023 | Uutinen
Taustaltaan ulkomaalaiset työntekijät pitävät suomalaisessa työelämässä erityisesti matalasta hierarkiasta, helposti lähestyttävistä esihenkilöistä, työn ja vapaa-ajan tasapainosta sekä työnantajan ja työntekijän välisestä luottamuksesta. Uran alkua kuitenkin vaikeuttavat oleskelulupamenettelyt, tiedonpuute työelämästä ja kielimuuri.
Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työmarkkina-asemaa ja työvoimapalveluiden käyttöä
16.5.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen tilaamassa selvityksessä kerätään tietoa muun muassa tilapäistä suojelua saavien työllistymisestä ja tulevaisuuden suunnitelmista Suomessa asumisen ja työskentelyn suhteen. Lisäksi pyritään selvittämään, miten TE-palveluita ja kotoutumisen palveluita olisi kehitettävä niin, että ne edistäisivät tilapäistä suojelua saavien työllistymistä ja kotoutumista. Selvitys käynnistyy tiedonkeruulla, joka kohdennetaan TE-palveluiden asiantuntijoille, työnantajille, tilapäistä suojelua saaville ukrainalaisille ja muille toimijoille kuten järjestöille. 
Kotoutumislain korvausohjetta on päivitetty ihmiskaupan uhrien palveluihin ja tukitoimiin liittyvien kustannusten osalta
15.5.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö on päivittänyt ohjeen kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille ja hyvinvointialueille. Ohjetta on päivitetty etenkin ihmiskaupan uhrien korvausten hakemisprosessin osalta. Päivitetty korvausohje on julkaistu Finlex-verkkopalvelussa sekä kotoutuminen.fi:ssä.
Kotoutumisen vuosikatsaus: maahanmuuttaneet kiinnittyvät suomalaiseen yhteiskuntaan mutta kohtaavat yhä monia ongelmia
10.5.2023 | Uutinen
Kotoutumisen vuosikatsaus tarjoaa ajantasaista tietoa maahanmuuttaneiden tilanteesta Suomessa. Maahanmuuttaneiden kiinnittymisestä yhteiskuntaan on merkkejä, mutta ulkomaalaistaustaisten toimeentulo, hyvinvointi ja yhteiskunnallinen osallisuus ovat heikompia kuin valtaväestön.
EU:n sisäasioiden rahastojen kevään 2023 haut ovat käynnistyneet 2.5.2023
8.5.2023 | Uutinen
Sisäministeriö on käynnistänyt turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) sekä sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) kevään haut. AMIF-rahastosta avustusta voi hakea 2.5.-31.5.2023 esimerkiksi EU:n turvapaikkajärjestelmän kehittämistä, laillisen muuttoliikkeen sujuvuutta sekä kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja osallisuutta tukeviin hankkeisiin.
Maahanmuuttaneiden osaamisen tunnistamisen mallia koskeva tarjouskilpailu on käynnissä 
5.5.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa julkisena hankintana kokeilun, jossa kehitetään ja testataan toimintamalli työvoiman ulkopuolella oleville ja/tai kotoutumispalveluiden ulkopuolelle jääneille maahanmuuttaneille. Hankittavan kokeilun yhteydessä arvioidaan myös käytettyjen menetelmien soveltuvuutta laajempaan käyttöön.
Ulkomaalaisten työttömien määrä jatkaa kasvuaan
27.4.2023 | Uutinen
Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli maaliskuussa 35 860, mikä on 14 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista. Edellisvuodesta ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi 25 prosenttia (7 225 henkilöä).
Laskennallisen korvauksen lisäosan hakuaikaa on jatkettu 15.5.2023 asti
26.4.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma on jatkanut laskennallisen korvauksen hakuaikaa kahdella viikolla 15.5.2023 asti. Kunnat voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2022 kuntaan saapuneiden pakolaisten vastaanotosta.
Laskennallisen korvauksen lisäosan ja työntekijän palkkakustannuksiin tarkoitetun valtionavustuksen hakuaika päättyy 30.4.2023
18.4.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelmasta myönnetään taloudellisia lisätukia pakolaisia vastaanottaville kunnille. Osa helmikuussa alkaneista rahoitushauista päättyy huhtikuun lopussa.
Saatavuusharkinnan kokeilussa tavoiteltiin työvoiman alueellisen liikkuvuuden lisäämistä ja ulkomaisen työvoiman lupaprosessien helpottamista
13.4.2023 | Uutinen
Syksyllä 2021 neljä ELY-aluetta käynnisti kokeilun saatavuusharkinnan joustavoittamisesta. Tavoitteena oli lisätä työvoiman alueellista liikkuvuutta ja helpottaa ulkomaisen työvoiman maahanmuuttoon liittyviä lupaprosesseja yhteisillä työlupalinjauksilla. Kokeilun tuloksena ELY-alueiden yhteistyö kehittyi. Työnantajat ja viranomaiset kokivat yhteisen laajemman työlupalinjauksen selkeänä ja toimivana. Työvoiman maahanmuuttoon kokeilu ei tuonut suuria muutoksia.
Kotoutumislain kokonaisuudistus: kuntien vastuu kotoutumisen edistämisessä vahvistuu ja palveluiden yhteensovittaminen tehostuu 
13.4.2023 | Uutinen
Vuoden 2025 alussa voimaan tuleva kotoutumislain kokonaisuudistus lisää kunnan vastuuta kotoutumisen edistämisessä ja selkeyttää kotoutumisen edistämisen viranomaisvastuita ja yhteistyötä. Tavoitteena on tehostaa kotoutumista ja vahvistaa maahanmuuttaneiden osallisuutta yhteiskunnassa. 
Kuntien osaamiskeskusten ja ohjaus- ja neuvontapalveluiden vakiinnuttamiseen on haettavissa erityisavustusta
5.4.2023 | Uutinen
Hämeen ELY-keskus on avannut haettavaksi kaksi miljoonaa euroa maahanmuuttaneiden moniammatillisen osaamiskeskustoiminnan ja kaksi miljoonaa kuntien maahanmuuttaneiden matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluiden toiminnan vakinaistamiseen. Haut ovat avoinna 16.3.–20.4.2023. 
Ulkomaalaisten työttömien määrä kasvoi, mutta työllisyys pysyi ennätystasolla
23.3.2023 | Uutinen
Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli helmikuussa 35 548, mikä on 14 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoita. Edellisvuodesta ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi 19 prosenttia (5 601 henkilöä). 
Kaikki uutiset